Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 24:1-51

  • SISUPO SA KUBATEÑI KWA KRESTE (1-51)

    • Kota ya feiga (32-34)

    • Sina mazazi a Nuwe (37-39)

    • Muzwelepili kutona (42-44)

    • Mutanga yasepahala ni mutanga yamaswe (45-51)

24  Cwale Jesu hanaafunduka kuzwa mwa tempele, balutiwa bahae bamuatumela, kumubonisa miyaho ya tempele.  Kihaa li ku bona: “Muliboni ze kaufela? Kaniti namibulelela nili, hakuna licwe lelika siyala fahalimwaa leliñwi fa sibaka se, lisika wisezwa fafasi.”+  Hanaainzi fa Lilundu la Likota za Olive, balutiwa bamuatumela kwatuko, bali: “Haku lutaluseze, lika zeo likaezahala lili, mi ki sifi sesikaba sisupo sa kubateñi*+ kwahao ni sa nako ya kufela kwa lifasi?”*+  Jesu abaalaba, ali: “Mutokomele kuli musike mwakeluswa ki mutu,+  kakuli babañata bakataha ka libizo laka, bali: ‘Ki na Kreste,’ mi bakakelusa babañata.+  Mukautwa za lindwa ni lipiho za lindwa. Kono musike mwasabiswa ki lika zeo, kakuli lika zeo linani kuezahala, kono mafelelezo haasika fita kale.+  “Kakuli sicaba sikalwanisa sicaba sesiñwi, ni mubuso ulwanise mubuso omuñwi,+ mi lico likataela+ mi kukaba ni lizikinyeho kuzwa mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi.+  Lika zeo kaufela ki makalelo a linako za ziyezi.  “Mi batu baka minyandisa+ ni kumibulaya,+ mi mukatoiwa ki macaba kaufela kabakala libizo laka.+ 10  Hape babañata bakasitatala ni kubetekana ni kutoyana. 11  Bapolofita ba buhata babañata bakataha mi bakakelusa babañata;+ 12  mi kabakala kuekezeha kwa bumaswe, lilato la babañata likafola. 13  Kono yaitiisize* kuisa kwa mafelelezo ukapiliswa.+ 14  Mi taba yende ye ya Mubuso ikakutazwa mwa lifasi kaufela kuli ibe bupaki kwa macaba kaufela,+ kihona kukataha mafelelezo. 15  “Ka mukwa ocwalo, hamuka bona nto yenyenyisa yetahisa sinyeho, iyemi mwa sibaka sesikenile+ sina mokutaluselizwe ki mupolofita Daniele (mubali alemuhe), 16  fohe babali mwa Judea bakale kusabela kwa malundu.+ 17  Mutu yali fa situwa sa ndu asike atuluka kuyo nga libyana mwa ndu yahae, 18  mi mutu yali mwa simu asike akuta kuyo nga siapalo sahae sa fahalimu. 19  Bumai bukaba kwa basali babaitwezi ni babaanyisa mwa mazazi ao! 20  Muzwelepili kulapela kuli kubaleha kwamina kusike kwaezahala mwa nako ya maliha kamba fa lizazi la Sabata; 21  kakuli ka nako yeo kukaba ni ñalelwa yetuna+ yesika bonwa kale kuzwa kwa simuluho ya lifasi kutisa cwale, mi haina kubonwa hape.+ 22  Mane kambesi kuli mazazi ao akafukuzwa, hakuna yanaaka piliswa;* kono kabakala baketiwa, mazazi ao akafukuzwa.+ 23  “Cwale haiba mutu amibulelela kuli: ‘Hamubone! Kreste ki yo kwanu,’+ kamba kuli: ‘Ki yale kwale!’ Musike mwalumela.+ 24  Kakuli bo Kreste ba buhata ni bapolofita ba buhata+ bakataha mi bakafa lisupo zemaata ni kueza misebezi yekomokisa, kuli haiba kukonahala, bakeluse+ nihaiba bona baketiwa. 25  Hamubone! Nimilemuselize cimo. 26  Ka mukwa ocwalo, haiba batu bamibulelela kuli: ‘Hamubone! Ki yani u mwa lihalaupa,’ musike mwaya kwateñi, kamba kuli: ‘Hamubone! U mwa mizuzu ya mwahali,’ musike mwalumela.+ 27  Kakuli sina lumonyi lwa pula haluzwa kwa upa ni kuyo bonahala ni kwa wiko, kubateñi* kwa Mwanaa mutu ni kona kukaba cwalo.+ 28  Kokufumaneha situpu kaufela, ki kona kolika yo kubukanela limbande.+ 29  “Hamulaho feela wa ñalelwa ya mazazi ao, lizazi likaunsufala,+ mi kweli haina kubenyisa liseli layona, mi linaleli likawa kwa lihalimu, mi maata a kwa mahalimu akazikinyeha.+ 30  Cwale sisupo sa Mwanaa mutu sikabonahala mwa lihalimu, mi batu ba mishobo kaufela mwa lifasi bakainata fa lifuba kabakala kuutwa butuku,+ mi bakabona Mwanaa mutu+ hataha fa malu a lihalimu ka maata ni ka kanya yetuna.+ 31  Mi ukaluma mangeloi ahae ka mulumo omutuna wa tolombita, mi akakubukanya baketiwa bahae kuzwa mwa maneku amane,* kukala kwa mafelelezo amañwi a mahalimu kuisa kwa mafelelezo amañwi aona.+ 32  “Cwale muitute sesiñwi kwa swanisezo ye ya kota ya feiga: Mutai wayona omunca usamela feela ni kushoshela matali, mwaziba kuli mbumbi* i fakaufi.+ 33  Ka mukwa oswana, ni mina hamubona lika zeo kaufela, muzibe kuli Mwanaa mutu u fakaufi, u fa munyako.+ 34  Kaniti namibulelela nili, lusika lo haluna kufela, kufitela zeo kaufela liezahala. 35  Lihalimu ni lifasi likafela, kono manzwi aka ona haana kufela.+ 36  “Haili ka za lizazi ni nako yeo, hakuna yaliziba,+ ibe mangeloi a mwa mahalimu kamba Mwana, konji Ndate alinosi.+ 37  Kakuli sina mwanaainezi mazazi a Nuwe,+ nako ya kubateñi* kwa Mwanaa mutu ni yona ikaba cwalo.+ 38  Kakuli sina mone kuinezi mwa mazazi ale Muunda usika taha kale, batu nebaca, nebanwa, baana nebanyala, basali nebanyaliswa, kufitela lizazi lakena Nuwe mwa aleka,+ 39  mi nebasika lemuha sesiñwi kufitela Muunda utaha ni kubakukisa kaufelaa bona,+ ni nako ya kubateñi kwa Mwanaa mutu ikaba cwalo. 40  Cwale kukaba ni baana bababeli mwa simu; yomuñwi ukaangiwa mi yomuñwi ukasiiwa. 41  Basali bababeli bakabela fa sibelelo; yomuñwi ukangiwa mi yomuñwi ukasiiwa.+ 42  Ka mukwa ocwalo, muzwelepili kutona, kakuli hamuzibi lizazi lataha Mulenaa mina.+ 43  “Kono muzibe taba ye: Kambe muñaa ndu naaziba mutonelo* fanaaka tela lisholi,+ naakazwelapili kutona kuli asike alumeleza ndu yahae kupunyiwa.+ 44  Kabakaleo, ni mina mube babaitukiselize,+ kakuli Mwanaa mutu utaha ka nako yemusa hupuli kuba yona. 45  “Ki mañi luli mutanga yasepahala yanani kutwisiso,* yo mulenaa hae amuketile kubabalela babeleki ba mwa ndu yahae, kubafa lico zabona ka nako yeswanela?+ 46  Ukaba ni tabo mutanga yo haiba mulenaa hae amufumana inze aeza cwalo ka nako yataha!+ 47  Kaniti namibulelela nili, uka muketa kubabalela maluwo ahae kaufela. 48  “Kono haiba mutanga yo ki yamaswe mi aipulelela mwa pilu yahae kuli, ‘Mulenaaka waliyeha,’+ 49  mi ukala kunata batanga babañwi ni kuca ni kunwa ni macakolwa, 50  mulenaa mutanga yo ukataha fa lizazi lasa mulibeleli ni ka nako yasazibi,+ 51  mi uka mufa koto yetuna hahulu ni kumufa kabelo mwahalaa baipi. Mi kona ko, ki kona kwakayo lilela ni kukweca meeno.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “miteñi ye.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “yaitiisa.”
Linzwi ka linzwi, “hakuna nama yeneika piliswa.”
Linzwi ka linzwi, “mioya yemine.”
Kwa naha ya Palestine, likota lipukumanga mwa mbumbi.
Kamba “nako ya busihu.”
Kamba “yabutali.”