Taba Yende Yeneñozwi ki Matthew 5:1-48

 • NGAMBOLO YA FA LILUNDU (1-48)

  • Jesu ukalisa kukutaza fa lilundu (1, 2)

  • Lika ze 9 zetahisa tabo (3-12)

  • Lizwai ni liseli (13-16)

  • Jesu uto taleleza Mulao (17-20)

  • Kelezo ka za buhali (21-26), bubuki (27-30), teleko (31, 32), buitamo (33-37), kukutiseza bumaswe (38-42), kulata lila (43-48)

5  Habona buñata, akambama fa lilundu, mi hasaainzi fafasi; balutiwa bahae bataha ku yena.  Kiha atumulusa mulomo ni kukala kubaluta, ali:  “Tabo ki ya babalemuha kuli batokwa za Mulimu,*+ kakuli Mubuso wa mahalimu ki wabona.  “Tabo ki ya babalila, kakuli bakaomba-ombiwa.+  “Tabo ki ya babanani musa,*+ kakuli bakaluwa lifasi.+  “Tabo ki ya babautwa tala ni linyolwa+ la kuluka, kakuli bakakuliswa.*+  “Tabo ki ya babanani sishemo,+ kakuli bakaboniswa sishemo.  “Tabo ki ya babanani pilu yekenile,+ kakuli bakabona Mulimu.  “Tabo ki ya bababatiseza babañwi kozo,*+ kakuli bakabizwa bana ba Mulimu. 10  “Tabo ki ya babanyandiselizwe kuluka,+ kakuli Mubuso wa mahalimu ki wabona. 11  “Tabo ki yamina, batu haba mishubula+ ni kuminyandisa+ ni kumitameleza bumaswe bwa mifuta kaufela kabakala ka.+ 12  Mutabe mi munyakalale hahulu,+ kakuli mupuzo wamina+ ki omutuna kwa mahalimu, kakuli ki mone banyandiselize bapolofita bane baliteñi pili ku mina.+ 13  “Mu lizwai+ la lifasi, kono haiba lizwai lisampuka, likakutelwa cwañi ki maata alona? Halisana tuso nihanyinyani kwandaa kulilatela feela kwande+ kolika yo hatikelwa ki batu. 14  “Mu liseli la lifasi.+ Muleneñi haukoni kupatwa hauli fa lilundu. 15  Batu batukisanga lambi ni kuibeya fa matomelo a lilambi, isiñi mwa sizuma,* mi imonyehelanga batu kaufela babali mwa ndu.+ 16  Ka mukwa oswana, liseli lamina limonyehele batu cwalo,+ kuli babone misebezi yamina yeminde+ mi bakanyise Ndataa mina ya kwa mahalimu.+ 17  “Musike mwahupula kuli nitilo felisa Mulao kamba Bapolofita. Nitezi kuto taleleza, isiñi kuto felisa.+ 18  Kaniti namibulelela nili, kubunolo kuli lihalimu ni lifasi lisinyehe, kufita kuli taku yenyinyani kufeleleza kamba taku iliñwi mwa Mulao isinyehe lika kaufela lisika ezahala.+ 19  Ka mukwa ocwalo, mutu kaufela yatula omuñwi wa milao ye yeminyinyani hahulu mi aluta batu kueza cwalo, ukabizwa yomunyinyani hahulu mwa Mubuso wa mahalimu. Kono mutu kaufela yaimamela ni kuiluta, ukabizwa yomuhulu mwa Mubuso wa mahalimu. 20  Kakuli namibulelela nili haiba kuluka kwamina kusafiti kuluka kwa bañoli ni Bafalisi,+ hamuna kukena mwa Mubuso wa mahalimu.+ 21  “Muutwile kuli nekubulelezwi bakwaikale kuli: ‘Usike wabulaya yomuñwi,+ mi mutu ufi kamba ufi yabulaya yomuñwi ukaatulwa mwa kuta yenyinyani.’+ 22  Kono na, nimibulelela nili mutu kaufela yazwelapili kubifela+ mwanahabo yena ukaatulwa mwa kuta yenyinyani; mi mutu ufi kamba ufi yalwaha mwanahabo yena ukaatulwa mwa Kuta Yetuna; mi haili mutu ufi kamba ufi yabulelela mwanahabo yena kuli: ‘Wena sikuba tuwe!’ yena ukanepelwa mwa Gehena* ya mulilo.+ 23  “Cwalehe hautisa mpo yahao kwa aletare+ mi hauli kwateñi uhupula kuli mwanahenu wabilaela ka za hao, 24  usiye mpo yahao fapilaa aletare, mi uye. Pili uyo kutisana pilu ni mwanahenu, mi cwale ukute utofa mpo yahao.+ 25  “Utatulule litaba kapili ni mutu yakuzekisa hausali ni yena mwa nzila, kuli mwendi asike akuisa ku muatuli, mi muatuli akufe ku sikombwa sa kuta, mi ukenywe mwa tolongo.+ 26  Kaniti nakubulelela nili, hauna kuzwa mwateñi kufitela ulifa sheleñi ya muwayawaya ya mafelelezo yenyinyani hahulu.* 27  “Muutwile kuli nekubulezwi kuli: ‘Usike wabuka.’+ 28  Kono na, nimibulelela nili, mutu kaufela yaswalelela kutalima musali+ ka kumulakaza seabukile kale ni yena mwa pilu yahae.+ 29  Cwale haiba liito lahao la bulyo lakusitatalisa, ulikumule mi ulinepele kwahule ni wena.+ Kakuli sesinde ku wena ki kulatehelwa ki silama silisiñwi fa mubili wahao kufita kuli mubili wahao kaufela unepelwe mwa Gehena.*+ 30  Mi haiba lizoho lahao la bulyo lakusitatalisa, ulipume mi ulinepele kwahule ni wena.+ Kakuli sesinde ku wena ki kulatehelwa ki silama silisiñwi fa mubili wahao kufita kuli mubili wahao kaufela unepelwe mwa Gehena.*+ 31  “Hape nekubulezwi kuli: ‘Mutu ufi kamba ufi yaleleka musalaa hae, amufe liñolo la teleko.’+ 32  Kono na, nimibulelela nili mutu kaufela yaleleka musalaa hae, isiñi ka libaka la muzamao wa buhule,* umubeya mwa muliko wa bubuki, mi mutu kaufela yanyala musali yalelekilwe, wabuka.+ 33  “Hape muutwile kuli nekubulelezwi baikale kuli: ‘Usike wakonka ni kupalelwa kupeta seuitamile,+ kono upete buitamo bwahao ku Jehova.’*+ 34  Kono na, nimibulelela kuli: Usike wakonka nihanyinyani,+ ibe ka lihalimu, kakuli ki lubona lwa Mulimu; 35  kamba ka lifasi, kakuli ki sipula sa mahutu ahae;+ kamba ka Jerusalema, kakuli ki muleneñi wa Mulena yomutuna.+ 36  Usike wakonka ka toho yahao, kakuli haukoni kufetula mulili ulimuñwi, kuueza omusweu kamba omunsu. 37  Kono ‘Eni’ yamina ibe eni honacwalo, mi ‘Awa’ yamina, ibe awa honacwalo,+ kakuli sesiekezwa kwateñi sizwa ku yamaswe.+ 38  “Muutwile kuli nekubulezwi kuli: ‘Liito ka liito ni liino ka liino.’+ 39  Kono na, nimibulelela kuli: Usike wakutiseza mutu yamaswe, kono mutu ufi kamba ufi yakubakula kwa lilama lahao la bulyo, umufetulele ni leliñwi.+ 40  Mi haiba mutu ubata kukuisa kwa kuta kuli akuamuhe siapalo sahao sa mwahali, umufe aange ni siapalo sahao sa fahalimu;+ 41  mi haiba muzamaisi akuhapeleza kuzamaya ni yena maili* iliñwi, uzamaye ni yena limaili zepeli. 42  Ufe mutu yakukupa, mi usike watima yabata kukolota* ku wena.+ 43  “Muutwile kuli nekubulezwi kuli: ‘Ulukela kulata wahenu+ mi utoye sila sahao.’ 44  Kono nili ku mina: Muzwelepili kulata lila zamina+ ni kulapelela baba minyandisa,+ 45  kuli muipake kuba bana ba Ndataa mina ya mwa mahalimu,+ kakuli yena upazuliseza babamaswe ni babande lizazi lahae mi uneliseza pula babalukile ni babasika luka.+ 46  Kakuli haiba mulata baba milata, ki ufi mupuzo omuka amuhela?+ Kana batelisi ni bona habaezi cwalo? 47  Mi haiba mulumelisa feela banabahabo mina, mufita babañwi ka mukwa ufi? Kana ba macaba ni bona habaezi cwalo? 48  Mulukela kupetahala* cwalo ni mina, sina Ndataa mina ya kwa lihalimu hali yapetahalile.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “babakupa moya.”
Kamba “babaishuwa.”
Kamba “bakakula.”
Kamba “babanani kozo.”
Kamba “sizuma sa kupimela.”
Sibaka kone kucisezwa manyalala kwande a Jerusalema. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “likwadilani za mafelelezo.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Ka Sigerike ki por·neiʹa. Mubone Litaluso za Manzwi.
Fo kikuli, yakolota kusina kekelezo.
Kamba “kukwana.”