Eksodosy 3:1-22

  • Mosesy sy ilay voarointsilo nirehitra (1-12)

  • Nanazava ny dikan’ny anarany i Jehovah (13-15)

  • Nanome toromarika an’i Mosesy i Jehovah (16-22)

3  Lasa mpiandry ny andian’ondrin’i Jetro rafozany,+ izay mpisorona tany Midianina, i Mosesy. Nitondra an’ilay andian’ondry ho any amin’ny ilany andrefan’ny tany efitra izy, ka tonga tany Horeba, tendrombohitr’ilay tena Andriamanitra,+ tamin’ny farany.  Ary nisy anjelin’i Jehovah niseho taminy tao anaty lelafo, teo afovoan’ny voarointsilo+ iray naniry. Raha mbola nijery an’ilay voarointsilo i Mosesy, dia hitany fa nirehitra ilay izy nefa tsy nety levona.  Dia hoy izy: “Fa maninona àry no tsy mety kilan’ny afo io voarointsilo io? Mahagaga koa izany! Andeha hanatona eny aho handinika an’io!”  Rehefa hitan’i Jehovah fa nanatona hijery an’ilay voarointsilo i Mosesy, dia niantso azy avy teo amin’ilay izy Andriamanitra ka niteny hoe: “Mosesy! Mosesy!” Dia namaly izy hoe: “Intỳ aho, tompoko!”  Ary hoy Andriamanitra: “Aza manatona intsony! Esory ny kapanao, fa tany masina io ijoroanao io.”  Hoy koa izy: “Izaho no Andriamanitry ny razambenao,* dia ilay Andriamanitr’i Abrahama+ sy Andriamanitr’i Isaka+ ary Andriamanitr’i Jakoba.”+ Dia notakonan’i Mosesy ny tarehiny, satria natahotra hijery an’ilay tena Andriamanitra izy.  Niteny koa i Jehovah hoe: “Efa hitako tokoa ny fahorian’ny vahoakako any Ejipta, ary efa henoko ny fitarainany noho ny ataon’ireo manery azy hiasa. Fantatro tsara ny fijaliany.+  Hidina aho hamonjy azy ireo eo an-tanan’ny Ejipsianina.+ Dia hoentiko hiala amin’izany tany izany izy ireo, mba hiakatra ho any amin’ny tany tsara sady malalaka, dia tany tondra-dronono sy tantely,+ any amin’ny faritra misy ny Kananita, sy ny Hetita, sy ny Amorita, sy ny Perizita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita.+  Efa tonga atỳ amiko ny fitarainan’ny vahoakan’Israely, ary hitako koa hoe tena mampijaly mafy azy ireo ny Ejipsianina.+ 10  Koa izao àry: Hirahiko ho any amin’i Farao ianao, dia hoentinao hiala any Ejipta ny Israelita vahoakako.”+ 11  Hoy anefa i Mosesy tamin’ilay tena Andriamanitra: “Fa izaho moa no iza no handeha hankany amin’i Farao, ka hitondra ny Israelita hivoaka avy any Ejipta?” 12  Dia hoy Andriamanitra: “Hanampy anao aho!+ Ary izao no famantarana hahalalanao fa izaho no naniraka anao: Hanompo an’ilay tena Andriamanitra eto amin’ity tendrombohitra ity ianareo,+ rehefa tafavoakanao avy any Ejipta ny vahoaka.” 13  Hoy anefa i Mosesy tamin’ilay tena Andriamanitra: “Andeha hatao hoe mankany amin’ny Israelita aho dia miteny hoe: ‘Ilay Andriamanitry ny razambenareo no naniraka ahy ho atỳ aminareo.’ Dia raha miteny amiko ry zareo hoe: ‘Iza no anarany?’,+ dia inona no holazaiko?” 14  Hoy àry Andriamanitra tamin’i Mosesy: “Hataoko Izay Hahatonga Ahy ho Araka Izay Tiako.”*+ Hoy koa izy: “Izao no holazainao amin’ny Israelita: ‘Ilay antsoina hoe “Hataoko Izay Hahatonga Ahy” no naniraka ahy ho atỳ aminareo.’”+ 15  Dia niteny tamin’i Mosesy indray Andriamanitra hoe: “Izao no holazainao amin’ny Israelita: ‘Jehovah Andriamanitry ny razambenareo, ilay Andriamanitr’i Abrahama+ sy Andriamanitr’i Isaka+ ary Andriamanitr’i Jakoba,+ no naniraka ahy ho atỳ aminareo.’ Izany no anarako mandrakizay+ ary izany no hahatsiarovana ahy hatramin’ny taranaka fara aman-dimby. 16  Koa mandehana vorio ny anti-panahin’ny* Israely, dia ilazao hoe: ‘Niseho tamiko i Jehovah Andriamanitry ny razambenareo, ilay Andriamanitr’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia niteny hoe: “Tena mijery anareo aho+ ary mahita an’izay manjo anareo atỳ Ejipta. 17  Koa izany no ilazako hoe hanafaka anareo amin’ny fampahorian’ny Ejipsianina aho,+ ka hitondra anareo any amin’ny tanin’ny Kananita, sy ny Hetita, sy ny Amorita,+ sy ny Perizita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita,+ dia any amin’ny tany tondra-dronono sy tantely.”’+ 18  “Hihaino ny teninao tokoa izy ireo.+ Ary hankany amin’ny mpanjakan’i Ejipta ianao sy ny anti-panahin’ny Israely, dia hiteny aminy hoe: ‘Niresaka taminay i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo.+ Koa avelao izahay, azafady, handeha lalana telo andro mankany an-tany efitra, mba hahafahanay hanao sorona ho an’i Jehovah Andriamanitray.’+ 19  Fantatro tsara anefa fa tsy hamela anareo handeha ny mpanjakan’i Ejipta, raha tsy hoe misy tanana matanjaka manery azy hanao an’izany angaha.+ 20  Koa tsy maintsy hanatsotra ny tanako aho, ka hamely an’i Ejipta. Ny zava-mahagaga rehetra hataoko ao aminy no hamelezako azy, dia handefa anareo izy aorian’izay.+ 21  Ary hataoko mahazo sitraka amin’ny Ejipsianina ny vahoakako, ka tsy handeha tanam-polo+ mihitsy ianareo rehefa miala any. 22  Hangataka zavatra vita amin’ny volafotsy sy volamena ny vehivavy tsirairay, sady hangataka akanjo. Hangataka izany amin’ny mpiray tanàna aminy sy amin’ny vehivavy mipetraka ao an-tranony izy. Dia ampanaovy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy izany, ary hataonareo fongana ny fananan’ny Ejipsianina.”+

Fanamarihana

Abt: “rainao.”
Na: “Hoporofoiko fa Izaho Ilay Mahavita Izay Iriko.” Jereo F.F. A4.
Jereo F.T.