Eksodosy 18:1-27

  • Tonga i Jetro sy Zipora (1-12)

  • Nanoro hevitra i Jetro hoe manendre mpitsara (13-27)

18  Ary henon’i Jetro, mpisorona tany Midianina sady rafozandahin’i Mosesy,+ ny zava-drehetra nataon’Andriamanitra ho an’i Mosesy sy ny Israely vahoakany, dia ny nitondran’i Jehovah ny Israely nivoaka avy tany Ejipta.+  Dia nentin’i Jetro rafozan’i Mosesy i Zipora vadin’i Mosesy. Nalefa nody tany amin’i Jetro mantsy i Zipora  sy ny zanany roa lahy.+ Gersoma*+ no natao anaran’ny iray, satria hoy i Mosesy: “Lasa mpivahiny atỳ an-tanin’olona aho.”  Ny anaran’ny iray kosa natao hoe Eliezera,* fa hoy izy: “Ny Andriamanitry ny raiko no mpanampy ahy, ka namonjy ahy tsy ho fatin’ny sabatr’i Farao.”+  Koa lasa nankany amin’i Mosesy i Jetro rafozany sy ny vady aman-janak’i Mosesy. Tany amin’ilay tany efitra nilasiany i Mosesy tamin’izay, teo amin’ny tendrombohitr’ilay tena Andriamanitra.+  Dia naniraka olona hilaza tamin’i Mosesy i Jetro hoe: “Tonga atỳ aminao izaho Jetro rafozanao,+ miaraka amin’ny vadinao sy ny zanany roa lahy.”  Tonga dia nivoaka hitsena ny rafozany i Mosesy, ka niankohoka sy nanoroka azy. Dia nifanontany fahasalamana izy mianaka, ary nankao anaty tranolay avy eo.  Notantarain’i Mosesy tamin’ny rafozany izay rehetra nataon’i Jehovah tamin’i Farao sy Ejipta mba hanampiana ny Israely.+ Notantarainy koa ny zava-tsarotra rehetra hitan’izy ireo teny an-dalana+ sy ny namonjen’i Jehovah azy ireo.  Dia faly i Jetro noho ny soa rehetra nataon’i Jehovah ho an’ny Israely, tamin’ny namonjeny azy ireo teo an-tanan’ny Ejipsianina. 10  Hoy izy avy eo: “Hoderaina anie i Jehovah, izay namonjy anareo tamin’ny Ejipsianina sy tamin’i Farao, sady namonjy ny vahoaka teo ambany fifehezan’ny Ejipsianina! 11  Fantatro izao fa lehibe noho ny andriamanitra rehetra i Jehovah,+ rehefa jerena izay nataony tamin’ireo nanao tsinontsinona ny vahoakany.” 12  Dia nitondra fanatitra dorana sy sorona ho an’Andriamanitra i Jetro, rafozan’i Mosesy. Ary tonga niara-nisakafo taminy teo anatrehan’ilay tena Andriamanitra i Arona sy ny anti-panahy rehetra teo amin’ny Israely. 13  Ny ampitson’iny, dia nipetraka mba hitsara ny vahoaka i Mosesy, toy ny mahazatra. Ary nijajirika teo anoloany ny vahoaka, nanomboka maraina mandra-paharivan’ny andro. 14  Rehefa nahita an’izay rehetra nataon’i Mosesy ho an’ny vahoaka ny rafozany, dia niteny hoe: “Fa inona ity ataonao ho an’ny vahoaka ity e? Fa maninona no ianao irery no mipetraka eto, dia ny olona rehetra mitsangana eo anatrehanao, maraina mandra-paharivan’ny andro?” 15  Dia namaly i Mosesy hoe: “Satria tonga eto amiko foana ny vahoaka mba hanontany an’Andriamanitra. 16  Rehefa misy raharaha tsy mampifanaraka azy ireo, dia entiny eto amiko ilay izy. Dia tsy maintsy mitsara ny andaniny sy ny ankilany aho, ary ampahafantariko azy ireo ny didin’ilay tena Andriamanitra sy ny lalàny.”+ 17  Dia niteny ny rafozany hoe: “Tsy mety izao ataonao izao. 18  Tena ho reraka ianao sy ity vahoaka miaraka aminao ity. Mavesatra loatra aminao mantsy izao zavatra izao ka tsy ho vitanao irery. 19  Koa henoy aho fa misy torohevitra homeko anao, ary hotahin’Andriamanitra anie ianao:+ Ianao no misolo tena ny vahoaka eo anatrehan’ilay tena Andriamanitra,+ sy mitondra ny raharaha eo anatrehan’ilay tena Andriamanitra.+ 20  Ampianaro azy ireo ny fitsipika sy ny lalàna,+ ary ampahafantaro azy ny lalana tokony halehany sy izay tokony hataony. 21  Mila mifidy lehilahy avy amin’ny vahoaka anefa ianao, dia lehilahy mahay,+ matahotra an’Andriamanitra, azo itokisana, ary tsy tia tombony azo amin’ny tsy marina.+ Dia tendreo ho lehiben’ny arivo, lehiben’ny zato, lehiben’ny dimampolo, ary lehiben’ny folo+ izy ireo. 22  Izy ireo no hitsara ny vahoaka rehefa* misy raharaha tsy mampifanaraka azy ireo. Dia hoentiny eo aminao izay raharaha sarotra rehetra,+ fa ny raharaha tsotsotra rehetra kosa hotsarainy. Ataovy izay hahamaivana kokoa ny andraikitrao, ka asaivo miara-miasa aminao izy ireo.+ 23  Raha izany no ataonao, ary raha Andriamanitra no mandidy anao hanao an’izany, dia ho vitanao ny andraikitrao ary ho afa-po ny rehetra rehefa mody any aminy.” 24  Narahin’i Mosesy avy hatrany ny tenin’ny rafozany, ka nataony daholo izay nolazainy. 25  Nifidy lehilahy mahay teo amin’ny Israely rehetra i Mosesy, ka nanendry azy ireo ho lohandohany teo amin’ny vahoaka, dia lehiben’ny arivo, lehiben’ny zato, lehiben’ny dimampolo, ary lehiben’ny folo. 26  Koa izy ireo no nitsara ny vahoaka, rehefa nisy raharaha tsy nampifanaraka azy ireo. Nentiny tany amin’i Mosesy ny raharaha sarotra,+ fa ny raharaha tsotsotra rehetra kosa notsarainy ihany. 27  Ary naterin’i Mosesy ny rafozany taorian’izay,+ dia lasa nody tany amin’ny taniny.

Fanamarihana

Midika hoe “Vahiny Monina Any.”
Midika hoe “Ny Andriamanitro dia Mpanampy.”
Abt: “isaky ny.”