Eksodosy 14:1-31

  • Tonga teo amin’ny ranomasina ny Israely (1-4)

  • Nenjehin’i Farao ny Israely (5-14)

  • Niampita ny Ranomasina Mena ny Israely (15-25)

  • Maty tao an-dranomasina ny Ejipsianina (26-28)

  • Nino an’i Jehovah ny Israely (29-31)

14  Ary hoy i Jehovah tamin’i Mosesy:  “Ilazao ny Israelita mba hiverina, ka hitoby eo akaikin’i* Pihahirota, eo anelanelan’i Migdola sy ny ranomasina, tandrifin’i Bala-zefona.+ Tandrifin’io, eo akaikin’ny ranomasina, ianareo no hitoby.  Dia izao no holazain’i Farao momba ny Israelita: ‘Mirenireny tsy mahita lalana ry zareo, ary voahidy any an-tany efitra.’  Dia havelako hiziriziry amin’ny heviny+ i Farao* ka hanenjika an’ireo Israelita. Ary hahazo voninahitra aho rehefa resy i Farao sy ny tafiny rehetra.+ Dia ho fantatry ny Ejipsianina tokoa fa izaho no Jehovah.”+ Koa izany no nataon’ny Israelita.  Nisy nilaza tamin’ny mpanjakan’i Ejipta, tatỳ aoriana, hoe lasa nandositra ny vahoaka. Niova hevitra avy hatrany i Farao sy ny mpanompony,+ ka niteny hoe: “Fa inona ity nataontsika no dia nalefantsika ny Israely, ka lasa tsy manompo antsika intsony?”  Koa nasain’i Farao nomanina ny kalesy fitondrany miady, ary nentiny niaraka taminy ny olony.+  Nitondra kalesy voafantina 600 izy, niaraka tamin’ny kalesy hafa rehetra tao Ejipta. Ary nisy miaramila ny kalesy tsirairay.  Koa navelan’i Jehovah hiziriziry tamin’ny heviny i Farao mpanjakan’i Ejipta, ka nanenjika an’ireo Israelita. Ny Israelita kosa tsy natahotra* rehefa niala tany.+  Nanenjika an’ireo Israelita ny Ejipsianina,+ ka tratrany izy ireo rehefa nitoby teo akaikin’ny ranomasina, teo akaikin’i Pihahirota, tandrifin’i Bala-zefona. Nahatratra an-dry zareo teo ny soavaly rehetra mpitarika kalesin’i Farao sy ny mpitaingin-tsoavaliny ary ny tafiny. 10  Rehefa nihananakaiky ry Farao, dia nitazana azy ireo ny Israelita ka nahita an’ireo Ejipsianina nanenjika azy. Koa natahotra be ny Israelita, ka nitaraina mafy tamin’i Jehovah.+ 11  Dia niteny tamin’i Mosesy izy ireo hoe: “Tsy misy toeram-pandevenana angaha any Ejipta no nentinao ho faty atỳ an-tany efitra atỳ izahay?+ Fa inona ity nataonao taminay? Fa maninona no nentinao nivoaka avy tany Ejipta izahay? 12  Tsy izao mihitsy ve ilay efa nolazainay taminao tany Ejipta hoe: ‘Aza mandrebireby anay, fa avelao izahay hanompo ny Ejipsianina’? Fa aleonay manompo ny Ejipsianina toy izay ho faty atỳ an-tany efitra atỳ.”+ 13  Dia hoy i Mosesy tamin’ny vahoaka: “Aza matahotra.+ Mijoroa, ka jereo ny famonjen’i Jehovah izay hataony ho anareo anio.+ Fa ireo Ejipsianina hitanareo androany ireo, dia tsy ho hitanareo intsony mihitsy.+ 14  I Jehovah mihitsy no hiady ho anareo,+ fa ianareo kosa hangina.” 15  Ary hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Nahoana ianao no mitaraina amiko? Teneno ny Israelita mba hifindra lasy. 16  Ary ingao ny tehinao ka atsory eo ambonin’ny ranomasina ny tananao, dia saraho ny rano. Amin’izay dia ho afaka hamakivaky eo afovoan’ny ranomasina ny Israelita, ka handeha eo amin’ny tany maina. 17  Izaho kosa hamela ny Ejipsianina* hiziriziry amin’ny heviny, ka hiditra hanenjika ny Israelita izy ireo. Dia hahazo voninahitra aho rehefa resy i Farao sy ny tafiny rehetra, sy ny kalesy fitondrany miady, ary ny mpitaingin-tsoavaliny.+ 18  Ary ho fantatry ny Ejipsianina tokoa fa izaho no Jehovah, rehefa mahazo voninahitra aho ka resy i Farao sy ny kalesy fitondrany miady ary ny mpitaingin-tsoavaliny.”+ 19  Dia lasa nankany aorianan’ny Israelita ny anjelin’ilay tena Andriamanitra,+ izany hoe ilay anjely nandeha teo alohany. Nifindra nankany aoriana koa ilay andry rahona izay teo alohan’izy ireo, dia nijanona tao aorianany.+ 20  Koa nanjary teo anelanelan’ny Ejipsianina sy ny Israelita ny andry rahona.+ Maizina ny ilany tamin’ilay rahona, fa nanazava ny alina kosa ny ilany.+ Tsy nifanatona àry ny Ejipsianina sy ny Israelita nandritra ny alina manontolo. 21  Dia natsotran’i Mosesy teo ambonin’ny ranomasina ny tanany.+ Ary nasian’i Jehovah rivo-mahery nitsoka avy any atsinanana, nandritra ny alina manontolo, ka nisintona ny ranomasina. Dia lasa tany maina ny fanambanin’ny ranomasina,+ ary nisaraka ny rano.+ 22  Koa nandeha tamin’ny tany maina namakivaky teo afovoan’ny ranomasina ny Israelita,+ ary toy ny manda teo ankavanany sy teo ankaviany ny rano.+ 23  Dia nanenjika azy ireo ny Ejipsianina. Nanaraka azy ireo nankao afovoan’ny ranomasina daholo ny soavalin’i Farao sy ny kalesy fitondrany miady ary ny mpitaingin-tsoavaliny.+ 24  Nojeren’i Jehovah avy tao amin’ilay andry afo sady andry rahona+ ny Ejipsianina, tamin’ny fiambenana maraina,* ka nataony nifanaritaka. 25  Nesoriny ny kodiaran’ny kalesin’izy ireo mba ho sarotra entina. Dia hoy ny Ejipsianina: “Andao handositra fa aza manakaiky an’ireo Israelita ireo, fa i Jehovah no miady ho an-dry zareo mba handresena antsika Ejipsianina.”+ 26  Ary hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Atsory eo ambonin’ny ranomasina ny tananao, mba hiverina ny rano ka hanarona ny Ejipsianina sy ny kalesy fitondrany miady ary ny mpitaingin-tsoavaliny.” 27  Dia natsotran’i Mosesy avy hatrany teo ambonin’ny ranomasina ny tanany, ka nanomboka niverina tamin’ny laoniny ny ranomasina rehefa akaiky ho maraina ny andro. Ny Ejipsianina kosa nandositra an’ilay rano, kanjo nakifik’i Jehovah nankao afovoan’ny ranomasina izy ireo.+ 28  Ary niverina ny rano, ka nanarona ny kalesy fitondra miady sy ny mpitaingin-tsoavaly ary ny tafik’i Farao rehetra, izay nankao an-dranomasina nanaraka ny Israely.+ Tsy nisy tafavoaka velona izy ireo na iray aza.+ 29  Fa ny Israelita kosa nandeha teo amin’ny tany maina teo afovoan’ny ranomasina,+ ary toy ny manda teo ankavanany sy teo ankaviany ny rano.+ 30  Koa novonjen’i Jehovah tsy ho azon’ny tanan’ny Ejipsianina ny Israely, tamin’iny andro iny.+ Ary hitan’ny Israely niampatrampatra teny amoron-dranomasina ny fatin’ny Ejipsianina. 31  Hitan’ny Israely koa ny nampiasan’i Jehovah hery* lehibe hamelezana ny Ejipsianina. Dia natahotra an’i Jehovah ny vahoaka, sady nino an’i Jehovah sy Mosesy mpanompony.+

Fanamarihana

Na: “eo anoloan’i.”
Abt: “ny fon’i Farao.”
Abt: “nanandratra ny tanany.”
Abt: “ny fon’ny Ejipsianina.”
Izany hoe amin’ny 2 maraina eo ho eo ka hatramin’ny 6 maraina.
Abt: “tanana.”