Eksodosy 20:1-26

  • Ny Didy Folo (1-17)

  • Nahita zavatra mahagaga ny Israely dia natahotra (18-21)

  • Toromarika momba ny fanompoana an’Andriamanitra (22-26)

20  Dia nilaza an’ireto teny rehetra ireto Andriamanitra:+  “Izaho no Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany Ejipta, tany amin’ny toerana nanandevozana anao.+  Aza manana andriamani-kafa ankoatra ahy.*+  “Aza manao sary sokitra ho anao, na manamboatra zavatra mitovy bika amin’izay eny amin’ny lanitra ambony, na izay etỳ amin’ny tany ambany, na izay any anaty rano ambanin’ny tany.+  Aza miankohoka eo anatrehan’ireny, na manaiky ho voatarika hanompo azy,+ fa izaho Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra mitaky ny hanompoana ahy irery ihany.+ Koa raha misy raim-pianakaviana mankahala ahy, dia hosaziko noho ny fahadisoany ny zanany sy ny zafikeliny ary ny zafiafiny.  Fa raha misy kosa tia ahy sy mankatò ny didiko,+ dia ho tiako foana* ny taranany, hatramin’ny taranany faharivo.  “Aza manao tsinontsinona ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao,+ fa tsy havelan’i Jehovah ho afa-maina izay manao tsinontsinona ny anarany.+  “Tsarovy ny andro sabata mba ho masina foana io andro io.+  Enina andro+ ianao no hiasa sy hanao ny raharahanao rehetra. 10  Fa ny andro fahafito kosa Sabata ho an’i Jehovah Andriamanitrao. Aza manao asa na inona na inona, na ianao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny mpanompolahinao, na ny mpanompovavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny mipetraka ao amin’ny tanàna kelinao.*+ 11  Fa enina andro no nanaovan’i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary izay rehetra ao amin’ireo. Ary nanomboka nitsahatra izy tamin’ny andro fahafito.+ Izany no antony nitahian’i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. 12  “Hajao ny rainao sy ny reninao+ mba ho ela velona ianao, eo amin’ilay tany homen’i Jehovah Andriamanitrao anao.+ 13  “Aza mamono olona.+ 14  “Aza manitsakitsa-bady.+ 15  “Aza mangalatra.+ 16  “Aza mijoro ho vavolombelona mandainga hiampanga ny namanao.+ 17  “Aza mitsiriritra ny tranon’ny namanao. Aza mitsiriritra ny vadin’ny namanao,+ na ny mpanompolahiny, na ny mpanompovaviny, na ny ombiny, na ny ampondrany, na inona na inona fananany.”+ 18  Ary henon’ny vahoaka manontolo ny kotroka sy ny feon’anjombona, sady hitany ny tselatra sy ny tendrombohitra nidona-tsetroka. Dia nangovitra izy ireo rehefa naheno sy nahita an’izany, ka nijanona teny lavidavitra teny.+ 19  Koa nilaza tamin’i Mosesy izy ireo hoe: “Aleo ianao no miteny aminay, dia izahay hihaino. Fa aleo tsy Andriamanitra no miteny aminay sao ho faty izahay.”+ 20  Hoy àry i Mosesy tamin’ny vahoaka: “Aza matahotra fa tonga hitsapa anareo ilay tena Andriamanitra,+ amin’izay ianareo hatahotra azy foana dia tsy hanota.”+ 21  Koa nijanona teny lavidavitra teny foana ny vahoaka, fa i Mosesy kosa nanatona an’ilay rahona mainty nisy an’ilay tena Andriamanitra.+ 22  Dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Izao no holazainao amin’ny Israelita: ‘Efa hitanareo fa avy tany an-danitra aho no niresaka taminareo.+ 23  Koa aza manao andriamanitra volafotsy ho fanampiko, ary aza manamboatra andriamanitra volamena ho anareo.+ 24  Alitara tany no ataovy ho ahy, ary ataovy sorona eo amboniny ny fanatitra dorana, ny sorona iombonana,* ny ondrinao, ary ny ombinao. Ary ho any aminao aho ka hitahy anao, any amin’izay toerana rehetra hofidiko hahatsiarovana ny anarako.+ 25  Raha manorina alitara vato ho ahy ianao, dia aza atao amin’ny vato voapaika* izany.+ Hanazimbazimba azy mantsy ianao raha mampiasa fandraka hanaovana azy. 26  Ary aza asiana tohatra hiakarana mankeo amin’ny alitarako, sao ho hita ny faritra mahamenatra amin’ny vatanao* rehefa eo amin’ny alitara ianao.’

Fanamarihana

Na: “hifandrafy amiko.” Abt: “hanohitra ny tarehiko.”
Na: “ho tiako sy tsy hivadihako.”
Abt: “eo am-bavahadinao.”
Na: “fanati-pihavanana.”
Na: “vato nodidiana tamin’ny fitaovana.”
Abt: “fitanjahanao.”