Eksodosy 23:1-33

  • Lalàna ho an’ny Israely (1-19)

    • Momba ny fanaovana ny marina sy ny rariny (1-9)

    • Momba ny sabata sy ny fety (10-19)

  • Hisy anjely hitarika ny Israely (20-26)

  • Momba ny fananan-tany sy ny sisin-tany (27-33)

23  “Aza manely tsaho.+ Ary aza miray tsikombakomba amin’ny ratsy fanahy ka mijoro ho vavolombelona mitetika ny hanao ratsy.+  Aza manaraka ny maro hanao ratsy. Ary aza mamadika ny rariny ka mijoro ho vavolombelona mandainga hiandany amin’ny maro.*  Aza iangarana ny mahantra rehefa mitsara ny adiny satria hoe mahantra izy.+  “Raha hitanao mirenireny ny ombin’ny fahavalonao na ny ampondrany, dia tsy maintsy aterinao any aminy.+  Raha hitanao voatsindrin’ny entana entiny ny ampondran’ny olona mankahala anao, dia aza odiana tsy hita sy ilaozana fotsiny ilay izy. Tsy maintsy manampy an’ilay olona hanarina an’ilay biby ianao.+  “Aza mamoaka didim-pitsarana tsy ara-drariny rehefa mitsara ny mahantra eo aminareo.+  “Aza manaiky ho voarohirohy amin’ny resaka fanendrikendrehana,* ary aza vonoina ho faty ny tsy manan-tsiny sy ny olo-marina. Tsy hilaza ny ratsy fanahy ho marina* mantsy aho.+  “Aza mandray kolikoly, satria sady manajamba ny mason’ny mahiratra ny kolikoly no mety hamadika ny tenin’ny olo-marina.+  “Aza ampijalina ny olona avy amin’ny firenen-kafa. Fa fantatrareo tsara izay tsapan’ny* hafa firenena, satria mba efa nivahiny tany Ejipta ihany ianareo.+ 10  “Hamafy voa eo amin’ny taninao sy hanangona ny vokatra avy aminy ianao mandritra ny enin-taona.+ 11  Fa amin’ny taona fahafito kosa, dia tsy hovolenao ilay tany fa havelanao amin’izao fotsiny, ka ny mahantra eo aminao no hihinana an’izay maniry eo. Ary hohanin’ny bibidia izay tsy alain’izy ireo. Izany no hataonao amin’ny tanimboalobokao sy ny sahan’olivanao. 12  “Enina andro no hanaovanao ny asanao, fa amin’ny andro fahafito kosa dia hitsahatra tsy hiasa ianao. Amin’izay dia hiala sasatra ny ombinao sy ny ampondranao, ary haka aina ny zanaky ny mpanompovavinao sy ny hafa firenena monina eo aminao.+ 13  “Tanteraho tsara izay rehetra nolazaiko taminareo.+ Ary aza manonona anaran’andriamani-kafa. Tsy tokony ho heno tononin’ny vavanao izany.+ 14  “Intelo isan-taona ianao no tokony hanao fety ho ahy.+ 15  Hankalaza ny Fetin’ny Mofo Tsy Misy Lalivay ianao.+ Hihinana mofo tsy misy lalivay mandritra ny fito andro ianao, amin’ny fotoana voatondro amin’ny volana Abiba,*+ araka ny didy nomeko anao. Tamin’io fotoana io mantsy ianao no nivoaka avy tany Ejipta. Tsy tokony hisy hitondra tanam-polo rehefa mankeo anatrehako.+ 16  Ankalazao koa ny Fetin’ny Fijinjana* ny voaloham-bokatra tamin’izay nisasaranao sy nafafinao tany an-tsaha.+ Ary ankalazao ny Fetin’ny Fanangonam-bokatra* amin’ny faramparan’ny taona, rehefa angoninao avy any an-tsaha ny vokatry ny fisasaranao.+ 17  Intelo isan-taona ny lehilahy rehetra eo aminareo no hiseho eo anatrehan’i Jehovah, ilay tena Tompo.+ 18  “Aza ampiarahina amin-javatra misy lalivay ny ran’ny sorona atolotra ho ahy. Ary aza tehirizina mandra-paharainan’ny andro ny tavin’ny fanatitra atolotrao, rehefa manao fety ho ahy. 19  “Ento mankao an-tranon’i Jehovah Andriamanitrao ny tsara indrindra amin’ny voaloham-bokatry ny taninao.+ “Aza mahandro zanak’osy amin’ny rononon-dreniny.+ 20  “Haniraka anjely eo alohanao aho,+ mba hiaro anao eny an-dalana sy hitondra anao ho any amin’ny toerana efa nomaniko.+ 21  Henoy tsara izy ary ankatoavy ny teniny. Aza mikomy aminy, fa tsy hamela ny helokao izy,+ satria manao zavatra amin’ny anarako izy.* 22  Raha mankatò ny teniny an-tsakany sy an-davany anefa ianao ka manao izay rehetra lazaiko, dia ho fahavalon’izay fahavalonao aho ary hanohitra an’izay manohitra anao. 23  Fa handeha eo alohanao ilay anjeliko ka hitondra anao ho any amin’ny Amorita, ny Hetita, ny Perizita, ny Kananita, ny Hivita, ary ny Jebosita, dia haringako ireny.+ 24  Aza miankohoka eo anatrehan’ny andriamaniny na manaiky ho voatarika hanompo azy ireny, ary aza manahaka ny fanaony.+ Tsy maintsy hopotehinao kosa ny sampiny ary hotorotoroinao ny tsangambatony masina.+ 25  Manompoa an’i Jehovah Andriamanitrao,+ dia hotahiny ny sakafonao sy ny ranonao.+ Ary hesoriko eo aminao ny aretina.+ 26  Tsy hisy vehivavy ho afa-jaza na tsy hiteraka, ao amin’ny taninao.+ Ary hataoko ela velona ianao.* 27  “Mbola tsy tonga any akory ianao, dia efa hataoko matahotra ahy daholo ny fahavalonao,+ ka hataoko mifanaritaka ny firenena rehetra miady aminao. Ary hataoko resinao ny fahavalonao rehetra ka handositra anao.*+ 28  Mbola tsy tonga any koa ianao, dia efa hataoko izay hahakivy* ny fahavalonao,+ ka hitsoaka tsy ho eo anatrehanao ny Hivita sy ny Kananita ary ny Hetita.+ 29  Tsy horoahiko ao anatin’ny taona iray anefa izy ireo, sao tsy hisy mponina intsony ilay tany ka hihabetsaka ny bibidia ary hamely anao.+ 30  Horoahiko tsikelikely tsy ho eo anatrehanao kosa izy ireo, mandra-pahatonganao ho be dia be ka ho lasanao ilay tany.+ 31  “Hataoko manomboka eo amin’ny Ranomasina Mena ka hatrany amin’ny ranomasin’ny Filistinina ny sisin-taninao, ary manomboka eo amin’ny tany efitra ka hatrany amin’ny Renirano.*+ Hataoko resinareo mantsy ny mponina ao amin’ilay tany, ary horoahinareo hiala eo anatrehanareo izy ireo.+ 32  Aza manao fifanekena amin’izy ireo na amin’ny andriamaniny.+ 33  Tsy tokony hipetraka ao amin’ny taninao izy ireo, sao hahatonga anao hanota amiko. Raha sanatria manompo an’ireo andriamaniny ianao, dia tena ho voafandrika.”+

Fanamarihana

Na: “hilaza zavatra tian’ny besinimaro.”
Abt: “teny tsy marina.”
Na: “Tsy hanafaka madiodio ny ratsy fanahy.”
Na: “ny zavatra iainan’ny.”
Antsoina koa hoe Fetin’ireo Herinandro, na Pentekosta.
Antsoina koa hoe Fetin’ny Trano Rantsankazo (Fetin’ny Tranolay).
Abt: “ao aminy ny anarako.”
Na: “hataoko feno ny isan’ny andronao.”
Na: “hataoko manome lamosina anao ny fahavalonao rehetra.”
Na mety hoe “hampatahotra; hampihorohoro.”
Izany hoe Eofrata.