Eksodosy 38:1-31

  • Alitara fanaovana fanatitra dorana (1-7)

  • Kovetabe varahina (8)

  • Tokotany (9-20)

  • Lisitry ny zavatra momba ny tranolay masina (21-31)

38  Nanao ny alitara fanaovana fanatitra dorana tamin’ny hazo akasia izy. Efamira ilay izy, ka dimy hakiho* ny lavany, dimy hakiho ny sakany, ary telo hakiho ny haavony.+  Ary nasiany tandroka ny zorony efatra. Hazo iray tsy notapatapahina no nanaovany an’ilay alitara sy ireo tandrony. Dia nopetahany takela-barahina ilay alitara.+  Avy eo dia nataony ny fitaovana rehetra ho an’ny alitara: Ny siny, ny lapelina, ny vilia baolina, ny fitrebika, ary ny fitondrana afo. Nataony varahina daholo ireo.  Nanao makarakara varahina miendrika harato ho an’ilay alitara koa izy. Ary nataony teo ambanin’ny molotry ny alitara, teny ambany teo amin’ny fisasahany, ilay izy.  Nanao tahony boribory efatra izy, ka napetany teo amin’ny zorony efatra teo akaikin’ilay makarakara varahina izany, mba hitsofohan’ireo bao hitondrana an’ilay alitara.  Nanao an’ireo bao tamin’ny hazo akasia izy avy eo, ary nopetahany takela-barahina izany.  Natsofony tao amin’ireo tahony boribory teo amin’ny lafiny roa tamin’ny alitara ireo bao, mba hitondrana an’ilay alitara. Nataony toy ny vata poakaty ilay alitara, ka hazo fisaka no nanaovany azy.  Dia nanao an’ilay kovetabe varahina+ sy ny tongony varahina izy. Ny fitaratr’ireo* vehivavy, izay efa voalamina mba hanompo teo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana, no nanaovany an’ireo.  Nanao ny tokotany izy avy eo.+ Nataony tamin’ny kofehy rongony miolana tsara ilay fefy lamba teo amin’ny lafiny atsimo amin’ilay tokotany, izany hoe ilay nitodika nianatsimo. Ary 100 hakiho ilay fefy.+ 10  Nisy andry 20 ilay fefy, ary nisy faladiany varahina 20 nitsatohany ireo andry. Volafotsy kosa ny faraingon’ireo andry sy ny fampitohizana* azy ireo. 11  Nisy fefy lamba 100 hakiho koa teo amin’ny lafiny avaratra. Varahina ny andry 20 sy ny faladiany 20 nitsatohan’ireo andry. Ary volafotsy ny faraingon’ireo andry sy ny fampitohizana* azy ireo. 12  Nirefy 50 hakiho kosa ny fefy lamba teo amin’ny lafiny andrefana. Nisy andry folo ilay fefy, ary nisy faladiany folo nitsatohany ireo andry. Ary volafotsy ny faraingon’ireo andry sy ny fampitohizana* azy ireo. 13  Nirefy 50 hakiho koa ny lafiny atsinanana, tandrifin’ny fiposahan’ny masoandro. 14  Nisy fefy lamba 15 hakiho sy andry telo ary faladiany telo nitsatohan’ireo andry, teo amin’ny andaniny iray tamin’izy io. 15  Ary nisy fefy lamba 15 hakiho sy andry telo ary faladiany telo nitsatohan’ireo andry teo amin’ny ankilany, teo amin’ny ilany iray tamin’ny fidirana mankao amin’ilay tokotany. 16  Vita tamin’ny kofehy rongony miolana tsara daholo ny fefy lamba manodidina an’ilay tokotany. 17  Varahina ny faladiany nitsatohan’ireo andry. Volafotsy kosa ny faraingon’ireo andry sy ny fampitohizana* azy ireo, ary nopetahana takela-bolafotsy ny tampon’ireo andry. Ary nisy fampitohizana vita tamin’ny volafotsy ny andry rehetran’ilay tokotany.+ 18  Notenomina tamin’ny kofehy manga, sy volonondry volomparasy, sy kofehy mena midorehitra, ary kofehy rongony miolana tsara ny lamba fanakonana an’ilay fidirana* mankao amin’ilay tokotany. Nirefy 20 hakiho ny lavany ary 5 hakiho ny haavony, nitovy tamin’ny haavon’ny fefy lamban’ilay tokotany.+ 19  Ary varahina ny andry efatra teo amin’ilay lamba fanakonana sy ny faladiany efatra nitsatohan’ireo andry. Volafotsy kosa ireo faraingo teo aminy, ary nopetahana takela-bolafotsy ny tampon’ireo andry sy ny fampitohizana* azy ireo. 20  Varahina daholo ny fantsika be fanenjanan-day ho an’ny tranolay sy ho an’ny tokotany manodidina.+ 21  Ireto* ny lisitry ny zavatra momba ny tranolay masina, dia ny tranolay misy ny Tenin’ny Vavolombelona.+ Namoaka didy i Mosesy hoe hatao lisitra ireo, ka ny Levita teo ambany fiandraiketan’i Itamara+ zanak’i Arona mpisorona no niandraikitra an’izany.+ 22  Nanao an’izay rehetra nandidian’i Jehovah an’i Mosesy i Bezalila+ zanak’i Ory, zanak’i Hora, avy amin’ny fokon’i Joda. 23  Ary niaraka taminy i Oholiaba+ zanak’i Ahisamaka avy amin’ny fokon’i Dana. Mpanao asa tanana i Oholiaba sady mpanao peta-kofehy ary mpanao tenona tamin’ny kofehy manga, sy volonondry volomparasy, sy kofehy mena midorehitra, ary kofehy rongony tena tsara. 24  Ny volamena rehetra izay nampiasaina tamin’ny asa rehetra natao ho an’ny toerana masina, dia nitovy lanja tamin’ny volamena natao fanatitra ahetsiketsika,+ izany hoe 29 talenta* sy 730 sekely,* araka ny sekely fampiasa ao amin’ny toerana masina.* 25  Ary ny volafotsy avy tamin’ireo olona voasoratra anarana teo anivon’ny fiangonana, dia nilanja 100 talenta sy 1 775 sekely, araka ny sekely fampiasa ao amin’ny toerana masina.* 26  Araka ny sekely fampiasa ao amin’ny toerana masina* no namaritana ny antsasaky ny sekely nomen’ny tsirairay, dia ny lehilahy rehetra anisan’ireo voasoratra anarana, izay 20 taona no ho miakatra.+ Nisy 603 550 ireo lehilahy ireo.+ 27  Ary 100 talenta ny volafotsy narendrika nanaovana an’ireo faladiany ho an’ny toerana masina sy ho an’ny ridao; 100 talenta no nanaovana faladiany 100, izany hoe iray talenta ho an’ny faladiany iray.+ 28  Nanamboarany faraingo ho an’ireo andry ny 1 775 sekely. Dia nopetahany takela-bolafotsy ny tampon’ireo andry, ary nampifampitohiziny ireo andry. 29  Ary 70 talenta sy 2 400 sekely ny varahina natao fanatitra.* 30  Ireo no nanaovany ny faladiany ho an’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana, ny alitara varahina sy ny makarakara varahina atao aminy, ny fitaovana rehetra ho an’ny alitara, 31  ny faladiany ho an’ny tokotany manodidina, ny faladiany ho an’ny fidirana mankao amin’ilay tokotany, ary ny fantsika be fanenjanan-day rehetra+ ho an’ny tranolay sy ho an’ny tokotany manodidina.

Fanamarihana

1 hakiho = 44,5 sm. Jereo F.F. B14.
Izany hoe metaly nokosehina tsara natao fitaratra.
Na: “mason-drojo; tahony” mampitohy.
Na: “mason-drojo; tahony” mampitohy.
Na: “mason-drojo; tahony” mampitohy.
Na: “mason-drojo; tahony” mampitohy.
Na: “ny ridaon’ilay fidirana.”
Na: “mason-drojo; tahony” mampitohy.
Eo amin’ny and. 24-31.
1 talenta = 34,2 kg. Jereo F.F. B14.
1 sekely = 11,4 g. Jereo F.F. B14.
Na: “araka ny sekely masina.”
Na: “araka ny sekely masina.”
Na: “Araka ny sekely masina.”
Na: “fanatitra ahetsiketsika.”