UJoweli 2:1-32

 • Usuku lukaJehova lebutho lakhe elikhulu (1-11)

 • Abantu batshelwa ukuthi babuyele kuJehova (12-17)

  • “Dabulani izinhliziyo zenu” (13)

 • UJehova uphendula abantu bakhe (18-32)

  • ‘Ngizathulula umoya wami’ (28)

  • Izimanga ezulwini lasemhlabeni (30)

  • Ababiza ibizo likaJehova bazasindiswa (32)

2  “Tshayani uphondo eZiyoni!+ Memezelani impi entabeni yami engcwele. Zonke izakhamizi zelizwe* kaziqhaqhazele,Ngoba usuku lukaJehova luyeza!+ Seluseduze!   Lusuku lobumnyama obukhulu,+Usuku lwamayezi lomnyama owesabekayo,+Njengokukhanya kokusa okusithwe zintaba. Kulesizwe sabantu esikhulu njalo esilamandla,+Kasikaze sibe khona esinye esinjengaso,Kasisoze siphinde sibe khona esinjengasoKuzo zonke izizukulwane ezizakuba khona.   Phambi kwaso umlilo uyatshabalalisa,Ngemva kwaso ilangabi litshisa lilobise konke.+ Ilizwe eliphambi kwaso linjengensimu yase-Edeni,+Kodwa ngemva kwaso kusala kuyinkangala,Akukho lokukodwa okusilayo.   Nxa usikhangele sinjengamabhiza,Sigijima njengamabhiza empi.+   Umsindo waso unjengowezinqola ezigijima phezu kwezintaba,+Unjengomsindo womlilo otshisa amahlanga. Sinjengabantu abalamandla asebelungele ukulwa impi.+   Abantu bonke bazakuba sebuhlungwini ngenxa yaso. Ubuso bomuntu wonke buzahloba.   Abantu baso bahlasela njengamaqhawe,Bakhwela umduli angathi ngamasotsha,Ngamunye uqhubeka esendleleni yakhe,Kabaphambuki ezindleleni zabo.   Kabasunduzani, Indoda ngayinye ihlasela isendleleni yayo. Lanxa abanye bewiswa yizikhali,*Abanye kabaphambuki endleleni.   Batheleka ngesiqubu edolobheni, bagijime phezu kwemiduli. Bakhwela phezu kwezindlu, bangene ngamawindi angathi ngamasela. 10  Ilizwe liyaqhaqhazela phambi kwabo, lamazulu ayanyikinyeka. Ilanga lenyanga sekube mnyama,+Lokukhanya kwezinkanyezi sekufiphele. 11  UJehova uzaphakamisa ilizwi lakhe phambi kwebutho lakhe+ ngoba ibutho lakhe likhulu kakhulu.+ UNkulunkulu ulamandla njalo uyaligcwalisa ilizwi lakhe*Usuku lukaJehova lukhulu futhi luyesabeka.+ Kambe ngubani ongalumela?”+ 12  “Lakhathesi nje,” kutsho uJehova, “phendukelani kimi ngenhliziyo yonke,+Ngokuzila ukudla+ lokukhala langokulila. 13  Dabulani inhliziyo zenu+ hatshi izigqoko zenu,+Libuyele kuJehova uNkulunkulu wenu,Ngoba ulozwelo* lesihawu, uyaphuza ukuthukuthela+ futhi ugcwele uthando oluqotho,*+Uzatshintsha ingqondo* angalehliseli uhlupho. 14  Kwazi bani? Mhlawumbe angacabanga kutsha atshintshe ingqondo*+Alitshiyele isibusiso,Ukuze lenze umnikelo wamabele lomnikelo wokunathwayo kaJehova uNkulunkulu wenu. 15  Tshayani uphondo eZiyoni! Memezelani ukuzila libize umhlangano oqakathekileyo.+ 16  Buthanisani abantu lingcwelise ibandla.+ Qoqani amadoda amadala,* libuthanise abantwana lezinsane ezimunyayo.+ Umyeni kaphume exhibeni lakhe, lomakoti aphume kwelakhe. 17  Abaphristi abenza inkonzo kaJehova kabakhaleBephakathi laphakathi komphongolo le-alithare+ bathi: ‘Awu Jehova, bazwele abantu bakhoUngalenzi inhlekisa ilifa lakho,Ungayekeli izizwe zibuse phezu kwabo. Kungani kumele abantu bathi, “Kanti ungaphi uNkulunkulu wabo?”’+ 18  Lapho-ke uJehova uzalitshisekela ilizwe lakheAbe lozwelo ebantwini bakhe.+ 19  UJehova uzaphendula abantu bakhe athi: ‘Sengilithumela amabele lamafutha lewayini elitsha,Lizakudla lisuthe nti!+ Angisoze ngiphinde ngenze izizwe zilichothoze.+ 20  Ovela enyakatho ngizamxotshela khatshana lani,Ngizamxotshela elizweni elomileyo eliyinkangala,Ibutho lakhe eliphambili ngizalixotshela elwandle olusempumalanga*Kuthi elisemuva ngilise elwandle olusentshonalanga.* Iphunga elibi elivela kuye lizaphakama,Umnuko omubi ovela kuye uzaqhubeka usenyuka,+Ngoba ngizakwenza izinto ezinkulu.’ 21  Ungesabi wena lizwe, Thaba ujabule ngoba uJehova uzakwenza izinto ezinkulu. 22  Lingesabi lina zinyamazana zeganga,Ngoba amadlelo aseguswini azakuba luhlaza,+Lezihlahla zizathela izithelo,+Akube lezithelo ezinengi esihlahleni somkhiwa lesamagilebisi.+ 23  Madodana aseZiyoni thokozani lijabule ngoJehova uNkulunkulu wenu,+Ngoba uzalinika izulu lokuqala* eleneleyo. Uzalithumela izulu elinengi,Izulu lokuqala kanye lelokucina njengoba kwakunjalo.+ 24  Indawo zokubhulela zizagcwala amabele,Izikhamelo zokuvoxela amagilebisi zigcwale iwayini elitsha lamafutha.+ 25  Ngizalibhadala okwadliwa ngaleyominyaka,Okwadliwa ngumtshitshi wentethe, lentethe ezincane, lenswabanda kanye lesikhongwane,*Ibutho lami elikhulu engalithumela kini.+ 26  Lizakudla lisuthe sibili,+Lizalidumisa ibizo likaJehova uNkulunkulu wenu,+Olenzele izimanga. Abantu bami kabasoze baphinde bayangiswe.+ 27  Lizakwazi ukuthi ngiphakathi kuka-Israyeli+Lokuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu,+ kakho omunye! Abantu bami kabasoze baphinde bayangiswe. 28  Ngemva kwalokho ngizathululela umoya wami+ kuyo yonke imihlobo yabantu,Amadodana lamadodakazi enu azaphrofetha,Amaxhegu enu azaphupha amaphupho,Lamajaha azabona imibono.+ 29  Ngalezonsuku umoya wami ngizawuthululelaLaphezu kwezigqili lezigqilikazi zami. 30  Ngizakwenza izimanga emazulwini lasemhlabeni,Kuzakuba legazi lomlilo lentuthu enengi.+ 31  Ilanga lizatshintsha libe mnyama lenyanga itshintshe ibe ligazi+Lungakafiki usuku lukaJehova olukhulu njalo olwesabekayo.+ 32  Wonke umuntu obiza ibizo likaJehova uzasindiswa,+Entabeni iZiyoni laseJerusalema kuzakuba labasindileyo+ njengoba nje uJehova etshilo,Abasindileyo ababizwe nguJehova.”

Amabala angaphansi

Kumbe, “zomhlaba.”
Kumbe, “yimitshoko.”
Ezinye inguqulo zithi, “Lowo ogcwalisa ilizwi likaNkulunkulu ulamandla.”
Kumbe, “ulomusa.”
Kumbe, “ulothando oluqotho.”
Kumbe, “Uzazisola.”
Kumbe, “azisole.”
Kumbe, “abadala.”
Lapha kutshiwo uLwandle Lwesawudo.
Lapha kutshiwo uLwandle lweMedithera.
Kumbe, “insewula.”
Lo ngumhlobo wentethe otshaya ubhuqe izilimo emasimini.