Nosoratan’i Jaona 21:1-25

  • Niseho tamin’ny mpianany i Jesosy (1-14)

  • Naverimberin’i Petera hoe tia an’i Jesosy izy (15-19)

    • “Fahano àry ny ondrikeliko” (17)

  • Ny hoavin’ilay mpianatra tena tian’i Jesosy (20-23)

  • Famaranana (24, 25)

21  Taorian’izay, dia niseho tamin’ny mpianatra indray i Jesosy, teo amin’ny Ranomasin’i Tiberiasy. Hoatr’izao no fomba nisehoany:  Niaraka i Simona Petera, sy Tomasy—ilay antsoina koa hoe Ikambana+—, sy Natanaela+ avy any Kana, any Galilia, sy ireo zanakalahin’i Zebedio,+ ary ny mpianatra roa hafa.  Hoy i Simona Petera: “Handeha hanarato aho.” “Izahay koa hiaraka aminao”, hoy ny sasany. Dia lasa izy ireo ka nankao anaty sambokely, nefa tsy nahazo na inona na inona tamin’iny alina iny.+  Raha vao maraina anefa ny andro, dia nijoro teo amin’ny torapasika i Jesosy, nefa tsy tonga saina ny mpianatra hoe i Jesosy io.+  Ary hoy i Jesosy: “Manana zavatra* azo hanina ve ianareo, anaka?” Dia namaly izy ireo hoe: “Tsy manana!”  Hoy izy: “Atsipazo eo ankavanan’ny sambokely ny harato fa hahazo ianareo.” Dia natsipin’izy ireo ilay harato, ka tsy zakany nampiakarina satria be loatra ny trondro.+  Avy eo dia hoy ilay mpianatra tian’i Jesosy+ tamin’i Petera: “Ny Tompo io!” Vao henon’i Simona Petera fa ny Tompo io, dia nanaovany* ny akanjony ivelany, satria tsy niakanjo* izy. Dia nitsoraka tao anaty ranomasina izy.  Ny mpianatra hafa kosa nandeha tamin’ilay sambokely, sady nisintona an’ilay harato feno trondro. Tsy lavitra ny tanety mantsy no nisy azy ireo, fa tany amin’ny 90 metatra* teo ho eo fotsiny.  Rehefa niakatra teny an-tanety izy ireo, dia nahita afon-tsaribao nisy trondro teo amboniny, sy mofo. 10  Hoy i Jesosy: “Itondray amin’ny trondro vao azonareo aho.” 11  Nankao amin’ilay sambokely àry i Simona Petera, ka nitaritarika an’ilay harato nankeny an-tanety. Feno trondro vaventy 153 ilay izy. Tsy rovitra ilay harato na be dia be aza ny trondro tao. 12  Hoy i Jesosy: “Avia hisakafo maraina.” Tsy nisy sahy nanontany anefa izy ireo hoe: “Iza ianao?”, satria fantany hoe ny Tompo io. 13  Dia nalain’i Jesosy ny mofo ka nomeny azy ireo. Hoatr’izany koa ny trondro. 14  Tamin’io i Jesosy no niseho fanintelony+ tamin’ny mpianany, taorian’ny nananganana azy tamin’ny maty. 15  Rehefa avy nisakafo maraina izy ireo, dia hoy i Jesosy tamin’i Simona Petera: “Simona zanak’i Jaona a, tia ahy mihoatra noho ny itiavanao an’iretsy ve ianao?” Dia hoy izy: “Ie, fantatrao fa miraiki-po aminao aho, Tompo ô!” Hoy i Jesosy: “Fahano àry ny zanak’ondriko.”+ 16  Hoy indray izy fanindroany: “Simona zanak’i Jaona, tia ahy ve ianao?” Dia hoy izy: “Ie, fantatrao fa miraiki-po aminao aho, Tompo ô!” Hoy i Jesosy: “Andraso àry ny ondrikeliko.”+ 17  Hoy izy fanintelony: “Simona zanak’i Jaona, miraiki-po amiko ve ianao?” Dia nalahelo i Petera noho izy nanontany fanintelony hoe: “Miraiki-po amiko ve ianao?” Hoy àry izy: “Tompo ô, mahalala ny zava-drehetra ianao. Fantatrao fa miraiki-po aminao aho.” Hoy i Jesosy: “Fahano àry ny ondrikeliko.+ 18  Lazaiko marimarina aminao fa tamin’ianao mbola tanora kokoa, dia ianao ihany no nampiakanjo ny tenanao, ary nankany amin’izay tianao haleha ianao. Fa rehefa mihantitra ianao, dia hanatsotra ny tananao, ka olon-kafa no hampiakanjo anao sy hitondra anao any amin’izay tsy tianao haleha.” 19  Niteny an’izany izy mba hilazana ny fomba hahafatesan’i Petera ka hanomezany voninahitra an’Andriamanitra amin’izany. Rehefa avy nilaza an’izany izy, dia niteny tamin’i Petera hoe: “Manaraha ahy foana.”+ 20  Nitodika i Petera avy eo, dia hitany nanaraka tao aoriana ilay mpianatra tian’i Jesosy,+ ilay niankina teo an-tratrany tamin’ilay sakafo hariva sady nanontany hoe: “Tompo ô, iza ilay hamadika anao?” 21  Rehefa nahita an’ilay mpianatra àry i Petera, dia hoy izy tamin’i Jesosy: “Tompo ô, ary ahoana ny amin’itsy?” 22  Dia hoy i Jesosy: “Mampaninona anao moa raha mbola tiako ho eo foana izy rehefa tonga aho? Fa manaraha ahy foana fotsiny ianao.” 23  Dia nandeha ny resaka teo amin’ny mpanara-dia an’i Jesosy* hoe tsy ho faty, hono, ilay mpianatra. Tsy niteny anefa i Jesosy hoe tsy ho faty izy, fa hoe: “Mampaninona anao moa raha mbola tiako ho eo foana izy rehefa tonga aho?” 24  Io ilay mpianatra+ mijoro ho vavolombelon’izany rehetra izany sady nanoratra an’izany. Ary fantatray fa marina ny teniny. 25  Misy zavatra hafa be dia be koa nataon’i Jesosy, ary raha nosoratana tamin’ny an-tsipiriany daholo ireny, dia ataoko fa na izao tontolo izao aza tsy ho omby ny horonam-boky voasoratra.+

Fanamarihana

Na: “trondro.”
Na: “satria zara raha nitafy.”
Na: “dia nafatony teo amin’ny andilany.”
Abt: “200 hakiho.” Jereo F.F. B14.
Abt: “teo amin’ireo rahalahy.”