Nosoratan’i Jaona 12:1-50

  • Nandraraka menaka teo amin’ny tongotr’i Jesosy i Maria (1-11)

  • Niditra tamim-boninahitra tao Jerosalema i Jesosy (12-19)

  • Nolazain’i Jesosy mialoha hoe hovonoina ho faty izy (20-37)

  • Tanteraka ny faminaniana rehefa tsy nino ny Jiosy (38-43)

  • Tonga hamonjy an’izao tontolo izao i Jesosy (44-50)

12  Enina andro talohan’ny Paska i Jesosy no tonga tao Betania. Tao no nisy an’i Lazarosy,+ ilay natsangany tamin’ny maty.  Koa nisy nanasa tamin’ny sakafo hariva i Jesosy tao. I Marta no nandroso sakafo,+ fa i Lazarosy kosa anisan’ireo nisakafo* niaraka tamin’i Jesosy.  Ary naka menaka manitra nilanja iray livatra* i Maria. Narda tena izy ilay menaka sady lafo vidy be. Dia nararany teo amin’ny tongotr’i Jesosy ilay izy, ary nohamaininy tamin’ny volony ny tongotr’i Jesosy. Lasa manitra be eran’ny trano, noho ny fofon’ilay menaka.+  Hoy anefa i Jodasy Iskariota,+ anisan’ny mpianany, ilay efa hamadika azy:  “Fa maninona no tsy namidy 300 denaria* iny menaka manitra iny, dia nomena ny mahantra ny vola?”  Tsy noho izy miahy ny mahantra anefa no nilazany an’izany, fa noho izy mpangalatra. Izy mantsy no nitana ny boatim-bola, dia nangalariny foana ny tao anatiny.  Hoy i Jesosy avy eo: “Avelao izy, fa mba hanomanana ny andro handevenana ahy no anaovany an’izao.+  Hisy mahantra foana mantsy eo aminareo,+ fa izaho kosa tsy ho eo aminareo foana.”+  Ary lasa fantatry ny Jiosy maro be fa tao Betania izy. Tonga àry ireo, tsy hoe mba hahita an’i Jesosy fotsiny, fa mba hahita an’i Lazarosy koa, ilay natsangany tamin’ny maty.+ 10  Niray tetika hamono an’i Lazarosy koa àry ny lehiben’ny mpisorona, 11  satria izy no nahatonga ny Jiosy be dia be hankany Betania sy hino an’i Jesosy.+ 12  Ny ampitson’iny, dia henon’ilay vahoaka be tonga hamonjy an’ilay fety fa hankany Jerosalema i Jesosy. 13  Dia naka sampana palmie ireo, ka nandeha nitsena azy sady niantsoantso hoe: “Mba vonjeo re e! Hotahina anie ilay tonga amin’ny anaran’i Jehovah,*+ dia ilay Mpanjakan’ny Israely!”+ 14  Ary nahita zanak’ampondra i Jesosy ka nitaingenany,+ araka ny voasoratra hoe: 15  “Aza matahotra, ry Ziona zanakavavy. Iny tonga iny ny mpanjakanao, mitaingina zanak’ampondra!”+ 16  Tsy azon’ny mpianany izany tamin’ny voalohany, fa rehefa nomem-boninahitra+ i Jesosy vao tadidin’izy ireo hoe izany zavatra izany no voasoratra momba azy, ary izany no nitranga taminy.+ 17  Ary mbola nitantara an’izay nitranga ihany ilay vahoaka, izay efa nahita azy niantso an’i Lazarosy hivoaka tao am-pasana+ sy nanangana azy tamin’ny maty.+ 18  Izany koa no antony nitsenan’ny vahoaka azy, satria henon’izy ireo fa efa nanao an’io famantarana io izy. 19  Koa nifampiresaka ny Fariseo hoe: “Hitanareo! Tsy misy na inona na inona vitantsika mihitsy. Jereo fa lasa manaraka azy daholo izao tontolo izao!”+ 20  Nisy Grika koa tamin’ireo olona tonga hivavaka tamin’ilay andro fety. 21  Dia nanatona an’i Filipo+ avy any Betsaida any Galilia izy ireo, ka niangavy hoe: “Mba te hahita an’i Jesosy izahay, tompoko.” 22  Ary lasa i Filipo nilaza tamin’i Andrea. I Andrea sy Filipo kosa lasa nilaza tamin’i Jesosy. 23  Hoy anefa i Jesosy tamin’izy ireo: “Tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra ny Zanak’olona.+ 24  Lazaiko marimarina aminareo fa raha tsy latsaka amin’ny tany ny voa anankiray ka maty, dia mijanona ho voa anankiray ihany. Fa raha maty kosa ilay izy,+ dia mamokatra be dia be. 25  Izay tia ny ainy no hamoy* azy, fa izay mankahala ny ainy+ eo amin’izao fiainana izao kosa no hiaro ny ainy mba hahazoany fiainana mandrakizay.+ 26  Izay te hanompo ahy dia tokony hanaraka ahy, ary izay misy ahy no hisy ny mpanompoko koa.+ Izay manompo ahy dia homen’ny Ray voninahitra. 27  Mitebiteby be aho izany!+ Inona àry no holazaiko? Ray ô, vonjeo ho afaka amin’izao ora izao aho.+ Nefa dia noho izao ora izao no nahatongavako. 28  Ray ô, omeo voninahitra ny anaranao.” Dia nisy feo+ avy any an-danitra niteny hoe: “Efa nanome voninahitra azy aho, ary mbola hanome voninahitra azy indray.”+ 29  Ary naheno an’izany ilay vahoaka nitsangana teo ka nilaza hoe nikotroka ny andro. Hoy anefa ny sasany: “Anjely izany niresaka taminy izany.” 30  Dia hoy i Jesosy: “Tsy ho ahy izany feo izany, fa ho anareo. 31  Tonga izao ny fitsarana an’izao tontolo izao, ary horoahina+ ilay mpitondra an’izao tontolo izao.+ 32  Rehefa asandratra* avy eo amin’ny tany anefa aho,+ dia hitaona ny karazan’olona rehetra hanatona ahy.” 33  Niteny an’izany izy mba hilazana ny fomba hahafatesany tsy ho ela.+ 34  Dia hoy ny vahoaka: “Henonay tao amin’ny Lalàna fa ho velona mandrakizay i Kristy.+ Koa ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy asandratra ny Zanak’olona?+ Fa iza izany Zanak’olona izany?” 35  Dia hoy i Jesosy: “Kely sisa no hisian’ny mazava eo aminareo. Mandehana eo amin’ny mazava dieny mbola eo aminareo ny mazava, mba tsy ho resin’ny haizina ianareo. Ary izay mandeha ao amin’ny haizina dia tsy mahalala izay alehany.+ 36  Minoa ny mazava dieny mbola eo aminareo ny mazava, mba ho tonga zanaky ny mazava ianareo.”+ Niteny an’izany i Jesosy, dia lasa ka niafina an’ireo. 37  Na dia nanao famantarana be dia be teo anatrehan’izy ireo aza izy, dia tsy ninoan’ireo, 38  mba ho tanteraka ny tenin’i Isaia mpaminany hoe: “Jehovah* ô, iza no mba nino ny zavatra henony taminay?*+ Ary iza no nampisehoan’i Jehovah* ny sandriny?”+ 39  Tsy afaka ny hino koa izy ireo satria mbola niteny i Isaia hoe: 40  “Nanajamba ny mason’ireo izy sady nanamafy ny fon’ireo, amin’izay ny masony tsy hahita, ary ny fony tsy hahazo ny dikan’izany, dia tsy hiverina amiko izy ka tsy hositraniko.”+ 41  Nilaza an’izany i Isaia, satria hitany ny voninahiny, ary niresaka momba azy izy.+ 42  Betsaka koa anefa ny mpitondra teo amin’ny Jiosy no nino azy,+ saingy tsy sahy nanaiky hoe mpianany izy ireo noho ny Fariseo, sao ho voaroaka hiala amin’ny synagoga.+ 43  Naleon’izy ireo mantsy ny voninahitra avy tamin’ny olona, toy izay ny voninahitra avy tamin’Andriamanitra.+ 44  Niteny mafy be anefa i Jesosy, nanao hoe: “Izay mino ahy, dia tsy izaho ihany no inoany, fa Ilay naniraka ahy koa.+ 45  Ary izay mahita ahy, dia mahita an’Ilay naniraka ahy.+ 46  Tonga aho mba ho fahazavana eo amin’izao tontolo izao,+ amin’izay tsy hijanona ao amin’ny maizina izay mino ahy.+ 47  Raha misy anefa maheno ny teniko fa tsy manaraka an’izany, dia tsy hitsara azy aho. Tsy tonga hitsara an’izao tontolo izao mantsy aho, fa hamonjy an’izao tontolo izao.+ 48  Izay tsy miraharaha ahy ka tsy mandray ny teniko, dia hisy hitsara azy. Ny teny nolazaiko no hitsara azy amin’ny andro farany. 49  Tsy ny hevitro mantsy no nolazaiko, fa ny Ray izay naniraka ahy no nandidy ahy momba izay holazaiko sy hoteneniko.+ 50  Ary fantatro fa ny didiny no hahazoana fiainana mandrakizay.+ Izay lazaiko àry, dia lazaiko araka izay nolazain’ny Ray tamiko.”+

Fanamarihana

Na: “nandry ilika teo amin’ny latabatra.”
Izany hoe livatra romanina, na 327 g eo ho eo. Jereo F.F. B14.
Jereo F.F. A5.
Abt: “handringana.”
Izany hoe ahantona eo amin’ny tsato-kazo.
Na: “ny zavatra nolazainay?”
Jereo F.F. A5.
Jereo F.F. A5.