Nosoratan’i Jaona 19:1-42

  • Nokaravasina sy nesoesoina i Jesosy (1-7)

  • Nanontany an’i Jesosy indray i Pilato (8-16a)

  • Nofantsihana teo amin’ny tsato-kazo i Jesosy (16b-24)

  • Niahy ny reniny i Jesosy (25-27)

  • Maty i Jesosy (28-37)

  • Nalevina i Jesosy (38-42)

19  Nalain’i Pilato i Jesosy avy eo, dia nokaravasiny.+  Ary nandrandrana fehiloha tsilo ny miaramila ka nataony teo amin’ny lohan’i Jesosy, sady nampitafiany lamba volomparasy izy.+  Nankeo aminy izy ireo ka niteny hoe: “Miarahaba anao,* ry Mpanjakan’ny Jiosy!” Namely tehamaina azy imbetsaka koa ireo.+  Nivoaka indray i Pilato, ka hoy izy tamin’ny vahoaka: “Hoentiko mivoaka eto aminareo àry izy, amin’izay ho fantatrareo fa tsy hitako izay fahadisoany.”+  Dia nivoaka i Jesosy. Nisy fehiloha tsilo teo amin’ny lohany, ary nitafy lamba volomparasy izy. Ary hoy i Pilato tamin’ny olona: “Io àry ny lehilahy!”  Rehefa hitan’ny lehiben’ny mpisorona sy ny mpiambina anefa izy, dia niantsoantso ireo hoe: “Fantsiho* eo amin’ny tsato-kazo izy! Fantsiho* eo amin’ny tsato-kazo!”+ Hoy i Pilato: “Ento izy dia vonoy,* fa raha izaho, tsy hitako izay fahadisoany.”+  Hoy anefa ny Jiosy: “Manana lalàna izahay, ary araka ilay lalàna dia tokony ho faty izy,+ satria izy niteny hoe zanak’Andriamanitra,+ hono, izy.”  Vao mainka natahotra i Pilato rehefa naheno an’izany tenin’izy ireo izany.  Niditra tao an-tranon’ny governora indray àry izy, dia nanontany an’i Jesosy hoe: “Fa avy aiza ianao?” Tsy namaly anefa i Jesosy.+ 10  Dia hoy i Pilato: “Tsy hamaly ve izany ianao? Tsy fantatrao angaha fa manana fahefana hanafaka anao aho, sady manana fahefana hamono anao?”* 11  Ary namaly i Jesosy hoe: “Tsy ho nanana fahefana tamiko mihitsy ianao, raha tsy nomena anao avy tany ambony izany. Ilay olona nanolotra ahy taminao àry no meloka kokoa.” 12  Izany no nahatonga an’i Pilato hitady fomba hanafahana azy foana. Niantsoantso anefa ny Jiosy hoe: “Tsy naman’i Kaisara ianao raha afahanao io, satria manohitra an’i Kaisara izay milaza ny tenany hoe mpanjaka.”+ 13  Nentin’i Pilato nivoaka i Jesosy, rehefa henony izany. Nipetraka teo amin’ny toeram-pitsarana izy, teo amin’ny toerana antsoina hoe Tokotany Vato, izay atao amin’ny teny hebreo hoe Gabata. 14  Andro Fiomanana+ ho amin’ny Paska tamin’izay, tamin’ny ora fahenina* teo ho eo. Ary hoy i Pilato tamin’ny Jiosy: “Io ny mpanjakanareo!” 15  Niantsoantso mafy anefa ireo hoe: “Vonoy io! Vonoy any io! Fantsiho* eo amin’ny tsato-kazo!” Hoy anefa i Pilato: “Dia hovonoiko ve izany ny mpanjakanareo?” Ary namaly ny lehiben’ny mpisorona hoe: “Tsy manana mpanjaka afa-tsy i Kaisara izahay.” 16  Dia natolony azy ireo izy mba hovonoina teo amin’ny tsato-kazo.+ Nentin’ireo àry i Jesosy. 17  Dia nitondra an’ilay hazo fijaliana* izy, ka nankany amin’ilay toerana atao hoe Ikarandoha,+ na hoe Golgota amin’ny teny hebreo.+ 18  Teo i Jesosy no nofantsihan’izy ireo teo amin’ny tsato-kazo,+ niaraka tamin’ny lehilahy anankiroa, ka ny iray teo ankavanany ary ny iray teo ankaviany, fa izy no teo afovoany.+ 19  Nisy soratra nataon’i Pilato koa napetany teo amin’ilay hazo fijaliana,* hoe: “Jesosy avy any Nazareta, Mpanjakan’ny Jiosy.”+ 20  Be dia be ny Jiosy namaky an’ilay soratra, satria teo akaikin’ny tanàna ilay toerana namantsihana an’i Jesosy teo amin’ny tsato-kazo. Nosoratana tamin’ny teny hebreo sy latinina ary grika koa ilay izy. 21  Hoy anefa ny lehiben’ny mpisoron’ny Jiosy tamin’i Pilato: “Aza atao hoe ‘Mpanjakan’ny Jiosy’, fa ovao an’ilay nolazainy hoe ‘Mpanjakan’ny Jiosy aho.’” 22  Hoy anefa i Pilato: “Izay voasoratro dia voasoratro.” 23  Rehefa voafantsiky ny miaramila teo amin’ny tsato-kazo i Jesosy, dia nalain’izy ireo ny akanjony ivelany, ary nozarainy efatra ka samy nahazo ny miaramila tsirairay. Nalain’ireo koa ny akanjony anatiny. Tsy nisy zaitra anefa io akanjo io, fa tenona iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany. 24  Nifampiresaka àry izy ireo hoe: “Aleo tsy horovitintsika ity, fa andao isika hanao antsapaka dia ho hitantsika hoe iza no hahazo azy.”+ Nitranga izany mba ho tanteraka ny Soratra Masina hoe: “Nifampizaran’izy ireo ny fitafiako, ary nanaovany antsapaka ny akanjoko.”+ Dia izany tokoa no nataon’ny miaramila. 25  Nitsangana teo akaikin’ny hazo fijalian’i* Jesosy ny reniny+ sy ny rahavavin-dreniny, ary Maria vadin’i Klopa sy Maria Magdalena.+ 26  Rehefa hitan’i Jesosy nijoro teo àry ny reniny sy ilay mpianatra tiany,+ dia hoy izy tamin-dreniny: “Ravehivavy, io ny zanakao!” 27  Hoy indray izy avy eo tamin’ilay mpianatra: “Io ny reninao!” Dia nentin’ilay mpianatra tany aminy ilay vehivavy nanomboka teo. 28  Taorian’izay, dia fantatr’i Jesosy fa efa vitany daholo hatreto ny zavatra nasain’ny Rainy nataony. Dia hoy izy: “Mangetaheta aho.” Nilaza an’izany izy mba ho tanteraka ny Soratra Masina.+ 29  Nisy divay marikivy eran’ny siny teo. Koa natsoboky ny olona tao anatin’ilay divay marikivy ny spaonjy, dia nataony teo amin’ny tahona hysopa* ka natohony tamin’ny vavan’i Jesosy.+ 30  Rehefa avy nanandrana an’ilay divay i Jesosy, dia hoy izy: “Vita!”+ Ary nanondrika ny lohany izy dia tapitra ny ainy.+ 31  Andro Fiomanana+ tamin’izay, ka nangataka tamin’i Pilato ny Jiosy mba hasaina hotapahina ny ranjon’ireo natao teo amin’ny hazo fijaliana,+ dia hesorina ny faty. Amin’izay tsy hisy ho tavela eo amin’ny hazo fijaliana ireo faty ireo amin’ny andro sabata—fa Sabata lehibe io.+ 32  Tonga àry ny miaramila ka notapahiny ny ranjon’ilay voalohany sy ny ranjon’ilay anankiray natao teo amin’ny tsato-kazo, teo akaikin’i Jesosy. 33  Rehefa tonga teo amin’i Jesosy anefa izy ireo, dia hitany fa efa maty izy ka tsy notapahiny ny ranjony. 34  Mbola nolefonin’ny iray tamin’ireo miaramila ihany anefa ny takibany,+ ka tonga dia nisy ra sy rano nivoaka. 35  Ary vavolombelon’izany ilay nahita maso, sady marina ny teniny. Fantany koa fa marina izay lazainy, ary milaza an’izany izy mba hinoanareo koa.+ 36  Nitranga izany mba ho tanteraka ny Soratra Masina hoe: “Tsy hisy ho tapaka* ny taolany.”+ 37  Eo koa ilay andininy milaza hoe: “Hijery an’ilay olona nolefoniny izy ireo.”+ 38  Taorian’izany, dia nangataka tamin’i Pilato i Josefa avy any Arimatia, raha azony esorina ny fatin’i Jesosy. Mpianatr’i Jesosy io Josefa io, saingy tsy niteniteny izy noho ny fahatahorany ny Jiosy.+ Navelan’i Pilato hanao an’izany i Josefa, ka tonga nanala an’ilay faty.+ 39  Tonga koa i Nikodemosy,+ nitondra miora sy aloesy* nafangaro,* izay nilanja 100 livatra* teo ho eo.+ Izy ilay lehilahy tonga alina tao amin’i Jesosy tamin’ny voalohany. 40  Nalain’izy roa lahy àry ny fatin’i Jesosy, dia nofonosiny lamba rongony niaraka tamin’ny zava-manitra,+ araka ny fanaon’ny Jiosy rehefa mandevina. 41  Nisy zaridaina teo amin’ilay toerana namonoana azy,* ary nisy fasana vaovao+ mbola tsy nandevenana mihitsy tao amin’ilay zaridaina. 42  Andro Fiomanan’ny Jiosy+ tamin’izay, sady teo akaiky teo ilay fasana, ka naleviny tao i Jesosy.

Fanamarihana

Na: “Manahoana.”
Na: “Vonoy.”
Na: “Vonoy.”
Na: “fantsiho eo amin’ny tsato-kazo.”
Na: “hamantsika anao eo amin’ny tsato-kazo?”
Izany hoe tamin’ny 12 antoandro teo ho eo.
Na: “Vonoy.”
Jereo F.T.
Jereo F.T.
Jereo F.T.
Jereo F.T.
Na: “torotoro.”
Zava-manitra ny miora sy aloesy.
Na mety hoe “iray fehezana.”
Izany hoe livatra romanina. Jereo F.F. B14.
Na: “namantsihana azy teo amin’ny tsato-kazo.”