Nosoratan’i Jaona 20:1-31

  • Foana ilay fasana (1-10)

  • Niseho tamin’i Maria Magdalena i Jesosy (11-18)

  • Niseho tamin’ny mpianany i Jesosy (19-23)

  • Tsy nino i Tomasy fa resy lahatra avy eo (24-29)

  • Ny antony nanoratana an’ity horonam-boky ity (30, 31)

20  Tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro, dia nankany am-pasana vao maraina be i Maria Magdalena,+ raha mbola maizimaizina ny andro. Dia hitany fa efa nisy nanala ilay vato teo amin’ny fasana.+  Lasa àry izy nihazakazaka nankany amin’i Simona Petera sy ilay mpianatra anankiray tian’i Jesosy,+ ka niteny hoe: “Nisy naka tao am-pasana ny Tompo,+ dia tsy fantatray izay nametrahany azy.”  Dia nankany am-pasana i Petera sy ilay mpianatra.  Nihazakazaka izy roa lahy, nefa haingana kokoa noho i Petera ilay mpianatra, ka izy no tonga voalohany tany am-pasana.  Rehefa niondrika nijery iny izy, dia nahita ny lamba rongony nipetraka teo,+ nefa tsy niditra.  Tonga koa i Simona Petera, nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana. Nahita an’ilay lamba rongony nipetraka teo koa izy.  Tsy teo akaikin’ilay fehim-paty ilay lamba natao teo amin’ny lohan’i Jesosy, fa nivalona nitokana.  Niditra koa avy eo ilay mpianatra anankiray tonga voalohany teo am-pasana, dia nahita ka nino an’izay nolazaina taminy.  Mbola tsy azon’izy ireo anefa ilay nolazain’ny Soratra Masina hoe tsy maintsy hitsangana amin’ny maty izy.+ 10  Samy nandeha nody àry ireo mpianatra ireo. 11  Mbola nijoro nitomany teo ivelan’ilay fasana anefa i Maria. Sady nitomany izy no niondrika nijery tao am-pasana, 12  ka nahita anjely roa+ niakanjo fotsy nipetraka teo amin’ilay nametrahana ny fatin’i Jesosy: Ny iray teo an-doha, ary ny iray teo an-tongotra. 13  Hoy izy ireo: “Fa maninona ianao no mitomany, ravehivavy?” Dia hoy izy: “Nisy naka tsinona ny Tompoko, dia tsy fantatro izay nametrahany azy.” 14  Nitodika izy avy eo rehefa avy niteny an’izany, ka nahita an’i Jesosy nijoro teo, nefa tsy tonga saina izy hoe i Jesosy io.+ 15  Hoy i Jesosy: “Fa maninona ianao no mitomany, ravehivavy? Fa iza no tadiavinao?” Noheverin’i Maria fa mpanao zaridaina izy, ka hoy izy: “Raha ianao, tompoko, no naka azy, dia mba lazao amiko izay nametrahanao azy mba hakako azy.” 16  Hoy i Jesosy: “Maria!” Dia nitodika i Maria ka niteny tamin’ny teny hebreo hoe: “Rabôny!”, izay midika hoe “Mpampianatra!” 17  Dia hoy i Jesosy: “Aza tazonina intsony aho, fa mbola tsy niakatra tany amin’ny Ray. Fa mandehana any amin’ny rahalahiko+ dia teneno ry zareo hoe: ‘Handeha ho any amin’ny Raiko+ sy ny Rainareo+ aho, dia ho any amin’ilay Andriamanitro sady Andriamanitrareo.’” 18  Dia lasa nitondra an’izany vaovao izany tany amin’ny mpianatra i Maria Magdalena, ka hoy izy: “Nahita ny Tompo aho!” Notantarainy azy ireo koa ny zavatra notenenin’i Jesosy.+ 19  Rehefa hariva ny andro, tamin’io andro voalohany amin’ny herinandro io, dia tonga i Jesosy ka nitsangana teo afovoan’ny mpianatra. Nihidy tao an-trano izy ireo tamin’izay noho ny fahatahorany ny Jiosy. Dia hoy i Jesosy: “Fiadanana anie ho anareo!”+ 20  Rehefa avy niteny an’izany izy, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny takibany.+ Dia faly ny mpianatra nahita ny Tompo.+ 21  Hoy indray i Jesosy: “Fiadanana anie ho anareo!+ Naniraka ahy ny Ray,+ dia izaho koa maniraka anareo.”+ 22  Nitsoka rivotra tamin’izy ireo izy rehefa avy nilaza an’izany, ka niteny hoe: “Raiso ny fanahy masina.+ 23  Izay fahotana avelanareo dia ho voavela, fa izay tsy avelanareo kosa tsy ho voavela.” 24  Tsy niaraka tamin’ny mpianatra anefa i Tomasy+ tamin’i Jesosy tonga teo amin’izy ireo. Anisan’ny 12 Lahy io Tomasy io, ary antsoina koa hoe Ikambana. 25  Hoy ny mpianatra taminy: “Nahita ny Tompo izahay!” Hoy anefa izy: “Tsy hino an’izany mihitsy aho raha tsy hitako ilay diam-pantsika* eo amin’ny tanany, dia ataoko eo amin’ilay diam-pantsika ny rantsantanako, ary ataoko eo amin’ny takibany+ ny tanako.” 26  Tao an-trano indray ny mpianany, valo andro taorian’izay, ary tao koa i Tomasy. Dia tonga i Jesosy, na dia nihidy aza ny varavarana, ka nitsangana teo afovoan’izy ireo sady niteny hoe: “Fiadanana anie ho anareo!”+ 27  Hoy izy avy eo tamin’i Tomasy: “Ataovy eto ny rantsantananao, dia jereo ny tanako, ary ataovy eto amin’ny takibako ny tananao. Dia aza misalasala* intsony fa mba minoa amin’izay.” 28  Dia hoy i Tomasy: “Tompoko sy Andriamanitro!” 29  Ary hoy i Jesosy: “Ilay ianao nahita ahy ve no mahatonga anao hino? Sambatra izay tsy nahita nefa mino.” 30  Mbola nanao famantarana* be dia be teo anatrehan’ny mpianatra koa i Jesosy, nefa tsy voasoratra ato amin’ity horonam-boky ity izany.+ 31  Nosoratana anefa ireo mba hinoanareo fa i Jesosy no Kristy Zanak’Andriamanitra. Dia rehefa mino ianareo, dia hahazo fiainana amin’ny anarany.+

Fanamarihana

Na: “ny mariky ny fantsika.”
Abt: “tsy mino.”
Na: “fahagagana.”