Nosoratan’i Jaona 7:1-52

  • Jesosy tany amin’ny Fetin’ny Tranolay (1-13)

  • Nampianatra tany amin’ilay fety i Jesosy (14-24)

  • Fiheveran’ny olona an’i Kristy (25-52)

7  Taorian’izay, dia mbola nitety an’i Galilia ihany i Jesosy. Tsy te handeha tany Jodia mantsy izy, satria nitady hamono azy ny Jiosy.+  Akaiky anefa ny fetin’ny Jiosy, izany hoe ny Fetin’ny Tranolay.*+  Hoy àry ny rahalahiny+ taminy: “Mialà eto dia mankanesa any Jodia, mba ho hitan’ny mpianatrao koa ny asa ataonao.  Fa tsy misy olona te ho fanta-bahoaka nefa manao zavatra ao amin’ny miafina. Raha manao an’ireny zavatra ireny ianao, dia misehoa amin’izao tontolo izao.”  Tsy nino azy mantsy ireo rahalahiny.+  Dia hoy i Jesosy tamin’izy ireo: “Mbola tsy tonga ny fotoana voatondro ho ahy,+ fa ianareo afaka mankany foana, na rahoviana na rahoviana.  Tsy misy antony ankahalan’izao tontolo izao anareo. Izaho anefa halany, satria manaporofo hoe ratsy ny ataony.+  Mandehana mankany amin’ilay fety, fa izaho mbola tsy handeha satria mbola tsy tena tonga ny fotoana voatondro ho ahy.”+  Nijanona tany Galilia àry izy, rehefa avy nilaza an’izany. 10  Rehefa lasa namonjy an’ilay fety anefa ireo rahalahiny, dia nandeha koa izy, nefa tsy mba nisehoseho fa niafinafina. 11  Dia nitady azy tany amin’ilay fety ny Jiosy, ka niteny hoe: “Fa aiza izy e?” 12  Ary nitakoritsika be momba azy ny vahoaka. Hoy ny sasany: “Olona tsara fanahy izy.” Fa hoy kosa ny hafa: “Tsy tsara fanahy izy, fa mpamita-bahoaka.”+ 13  Tsy nisy sahy niresaka momba azy teo imason’ny olona anefa, noho ny fahatahorana ny Jiosy.+ 14  Rehefa nisasaka ilay fety, dia niakatra tao amin’ny tempoly i Jesosy ka nampianatra. 15  Dia gaga ny Jiosy, ka niteny hoe: “Fa ahoana koa no nahaizan’io lehilahy io ny Soratra Masina*+ hoatr’izany, nefa izy aza tsy nianatra tany amin’ny sekolintsika* akory?”+ 16  Ary namaly i Jesosy hoe: “Tsy ahy ny fampianarako, fa an’Ilay naniraka ahy.+ 17  Raha misy olona te hanao ny sitrapon’Andriamanitra, dia ho fantatr’ilay olona raha avy amin’Andriamanitra ny fampianarako,+ na ny hevitro fotsiny no lazaiko. 18  Izay milaza ny heviny fotsiny mantsy dia mitady voninahitra ho an’ny tenany. Fa izay mitady voninahitra ho an’ilay naniraka azy+ kosa no milaza ny marina ary tsy mba mamitaka. 19  Tsy i Mosesy ve no nanome anareo ny Lalàna?+ Tsy misy mankatò ny Lalàna anefa ianareo. Ary maninona ianareo no mitady hamono ahy?”+ 20  Dia namaly ny vahoaka hoe: “Misy demonia ianao. Iza koa izao no mitady hamono anao eo?” 21  Hoy i Jesosy: “Zavatra iray no nataoko, dia efa gaga daholo ianareo. 22  Diniho àry izao: Nanome anareo didy momba ny famorana i Mosesy.+ Tsy avy amin’i Mosesy anefa ny famorana, fa avy amin’ny razambenareo.+ Ary manao famorana amin’ny andro sabata ianareo. 23  Ianareo aza manao famorana amin’ny andro sabata mba tsy handikana ny Lalàn’i Mosesy. Dia maninona ianareo no tezitra be amiko noho izaho nanasitrana tanteraka olona iray tamin’ny andro sabata?+ 24  Aza mitsara ivelany intsony, fa mba mitsarà araka ny rariny.”+ 25  Dia hoy ny mponina sasany tao Jerosalema: “Tsy io angaha ilay tadiavin-dry zareo hovonoina?+ 26  Jereo anefa fa miteny eto imasom-bahoaka izy, nefa tsy miteny na inona na inona aminy akory ry zareo. Sao dia efa tena fantatry ny mpitondra eto amintsika àry hoe izy no Kristy? 27  Isika kosa anefa mahafantatra hoe avy aiza io lehilahy io.+ Rehefa tonga anefa i Kristy, dia tsy misy mahalala an’izay fiaviany.” 28  Ary nampianatra tao amin’ny tempoly i Jesosy, dia niteny mafy be, nanao hoe: “Fantatrareo aho, ary fantatrareo koa hoe avy aiza aho. Tsy hoe sitrapoko* fotsiny no nahatongavako tetỳ,+ fa tena misy Ilay naniraka ahy, saingy tsy fantatrareo izy.+ 29  Fantatro izy,+ satria solontenany aho, ary izy Ilay naniraka ahy.” 30  Dia nitady hisambotra azy izy ireo,+ nefa tsy nisy nisambotra azy, satria mbola tsy tonga ny fotoana voatondro ho azy.+ 31  Na izany aza, dia nino azy ny ankamaroan’ny vahoaka.+ Hoy izy ireo: “Rehefa tonga i Kristy, izy ve dia hahavita famantarana betsaka noho ny vitan’io lehilahy io?” 32  Ary henon’ny Fariseo fa nitakoritsika momba an’i Jesosy ny vahoaka, ka naniraka mpiambina hisambotra an’i Jesosy ny lehiben’ny mpisorona sy ny Fariseo. 33  Dia hoy i Jesosy: “Mbola hiaraka kelikely aminareo aho, alohan’ny handehanako any amin’Ilay naniraka ahy.+ 34  Hitady ahy ianareo fa tsy hahita ahy, ary izay misy ahy dia tsy azonareo aleha.”+ 35  Nifampiresaka àry ny Jiosy hoe: “Fa te ho aiza àry izy io, amin’izay tsy ho hitantsika? Sao dia te hankany amin’ny Jiosy miparitaka any amin’ny Grika àry izy, mba hampianatra ny Grika? 36  Fa inona no tiany holazaina amin’ny hoe: ‘Hitady ahy ianareo fa tsy hahita ahy, ary izay misy ahy tsy azonareo aleha’?” 37  Tamin’ilay andro farany, izay andro lehibe indrindra amin’ilay fety,+ dia nitsangana i Jesosy ka niteny mafy be, nanao hoe: “Izay mangetaheta dia manatòna ahy fa homeko rano izy hosotroiny.+ 38  Izay mino ahy, dia ‘hisy rano velona hikoriana avy ao anatiny lalina ao’,+ araka ny voalazan’ny Soratra Masina.” 39  Ilay fanahy efa horaisin’ireo mino azy anefa no noresahiny tamin’izany. Fa mbola tsy nisy olona nomena ny fanahy,+ satria i Jesosy aza mbola tsy nomem-boninahitra.+ 40  Rehefa naheno an’izany ny olona sasany tao amin’ilay vahoaka, dia niteny hoe: “Tena io mihitsy Ilay Mpaminany!”+ 41  Hoy koa ny hafa: “Io no Kristy!”+ Hoy anefa ny sasany: “Angaha moa i Kristy avy any Galilia?+ 42  Ny Soratra Masina angaha moa tsy milaza hoe avy amin’ny taranak’i Davida i Kristy,+ sady avy any Betlehema,+ tanàna nisy an’i Davida?”+ 43  Koa tsy nitovy hevitra momba azy ny vahoaka. 44  Ny sasany anefa te hisambotra azy, saingy tsy nisy nahavita. 45  Avy eo dia niverina tany amin’ny lehiben’ny mpisorona sy ny Fariseo ny mpiambina. Dia hoy ny Fariseo taminy: “Fa maninona no tsy nentinareo nankatỳ izy?” 46  Namaly ny mpiambina hoe: “Mbola tsy nisy olona niteny hoatr’izany mihitsy.”+ 47  Dia hoy ny Fariseo: “Ianareo koa angaha voafitaka? 48  Fa angaha misy mino azy ny mpitondra eto amintsika na ny Fariseo?+ 49  Fa voaozona ireo vahoaka tsy mahay ny Lalàna ireo.” 50  Hoy anefa i Nikodemosy, ilay tonga tany amin’i Jesosy teo aloha, sady anisan’ny Fariseo: 51  “Angaha moa ny lalàntsika manameloka olona, raha tsy efa heno aloha izay lazainy ka fantatra izay ataony?”+ 52  Dia hoy izy ireo: “Angaha koa ianao avy any Galilia? Diniho tsara dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany avy any Galilia.”*

Fanamarihana

Na: “Trano Rantsankazo.”
Izany hoe ny sekoly nampianaran’ny Raby.
Abt: “ny asa soratra.”
Na: “hevitro.”
Tsy ahitana ny and. 53 ka hatramin’ny toko 8 and. 11 ny sora-tanana maromaro tranainy sady azo itokisana.