Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Ny Filazantsara Nosoratan’i Jaona

Toko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Topy Maso

 • 1

  • Lasa nofo aman-dra ny Teny (1-18)

  • Ny fanambarana nataon’i Jaona Mpanao Batisa (19-28)

  • Jesosy: Zanak’ondrin’Andriamanitra (29-34)

  • Ny mpianatr’i Jesosy voalohany (35-42)

  • Filipo sy Natanaela (43-51)

 • 2

  • Fampakaram-bady tao Kana; rano lasa divay (1-12)

  • Nanadio ny tempoly i Jesosy (13-22)

  • Fantatr’i Jesosy ny ao am-po (23-25)

 • 3

  • Jesosy sy Nikodemosy (1-21)

   • Hateraka indray (3-8)

   • Tia an’izao tontolo izao Andriamanitra (16)

  • Ny fanambarana farany nataon’i Jaona momba an’i Jesosy (22-30)

  • Ilay avy any ambony (31-36)

 • 4

  • Jesosy sy ilay vehivavy samaritanina (1-38)

   • Mivavaka amin’Andriamanitra “araka ny fanahy sy ny fahamarinana” (23, 24)

  • Be dia be ny Samaritanina nino an’i Jesosy (39-42)

  • Nanasitrana ny zanakalahin’ny tandapa iray i Jesosy (43-54)

 • 5

  • Lehilahy nositranina tao Betizata (1-18)

  • Nomen’ny Rainy fahefana i Jesosy (19-24)

  • Haheno ny feon’i Jesosy ny maty (25-30)

  • Izay mijoro ho vavolombelona manamarina an’i Jesosy (31-47)

 • 6

  • Nanome sakafo ho an’olona 5 000 i Jesosy (1-15)

  • Nandeha teo ambony rano i Jesosy (16-21)

  • I Jesosy no “mofon’aina” (22-59)

  • Be dia be no tafintohina tamin’ny tenin’i Jesosy (60-71)

 • 7

  • Jesosy tany amin’ny Fetin’ny Tranolay (1-13)

  • Nampianatra tany amin’ilay fety i Jesosy (14-24)

  • Fiheveran’ny olona an’i Kristy (25-52)

 • 8

  • Mijoro ho vavolombelon’i Jesosy ny Ray (12-30)

   • I Jesosy no “fahazavan’izao tontolo izao” (12)

  • Zanak’i Abrahama (31-41)

   • “Ny marina hanafaka anareo” (32)

  • Zanaky ny Devoly (42-47)

  • Jesosy sy Abrahama (48-59)

 • 9

  • Nanasitrana lehilahy teraka jamba i Jesosy (1-12)

  • Nanontanian’ny Fariseo ilay lehilahy sitrana (13-34)

  • Jamba ny Fariseo (35-41)

 • 10

  • Ny mpiandry ondry sy ny valan’ondry (1-21)

   • I Jesosy no mpiandry tena tsara (11-15)

   • ‘Manana ondry hafa aho’ (16)

  • Nanohitra an’i Jesosy tany amin’ny Fetin’ny Fitokanana ny Jiosy (22-39)

   • Be dia be ny Jiosy tsy nety nino (24-26)

   • ‘Ny ondriko mihaino ny feoko’ (27)

   • Tafaray amin’ny Ray ny Zanaka (30, 38)

  • Be dia be ny olona nino teny ampitan’i Jordana (40-42)

 • 11

  • Maty i Lazarosy (1-16)

  • Nampionona an’i Marta sy Maria i Jesosy (17-37)

  • Nanangana an’i Lazarosy i Jesosy (38-44)

  • Tetika hamonoana an’i Jesosy (45-57)

 • 12

  • Nandraraka menaka teo amin’ny tongotr’i Jesosy i Maria (1-11)

  • Niditra tamim-boninahitra tao Jerosalema i Jesosy (12-19)

  • Nolazain’i Jesosy mialoha hoe hovonoina ho faty izy (20-37)

  • Tanteraka ny faminaniana rehefa tsy nino ny Jiosy (38-43)

  • Tonga hamonjy an’izao tontolo izao i Jesosy (44-50)

 • 13

  • Nanasa ny tongotry ny mpianany i Jesosy (1-20)

  • Nampahafantarin’i Jesosy hoe mpamadika i Jodasy (21-30)

  • Didy vaovao (31-35)

   • “Raha mifankatia ianareo” (35)

  • Nilaza i Jesosy hoe handa azy i Petera (36-38)

 • 14

  • I Jesosy ihany no lalana ahafahana mifandray amin’ny Ray (1-14)

   • “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana” (6)

  • Nampanantena i Jesosy fa hanome ny fanahy masina (15-31)

   • “Ny Ray dia lehibe noho izaho” (28)

 • 15

  • Fanoharana momba ny tena voaloboka (1-10)

  • Mifankatiava ianareo, hoatran’ny nitiavako anareo (11-17)

   • “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao” (13)

  • Halan’izao tontolo izao ny mpianatr’i Jesosy (18-27)

 • 16

  • Mety hovonoina ho faty ny mpianatr’i Jesosy (1-4a)

  • Ny fiasan’ny fanahy masina (4b-16)

  • Hivadika ho fifaliana ny alahelon’ny mpianatra (17-24)

  • Naharesy an’izao tontolo izao i Jesosy (25-33)

 • 17

  • Vavaka farany nataon’i Jesosy niaraka tamin’ny apostoliny (1-26)

   • Hiaina mandrakizay izay mianatra momba an’Andriamanitra (3)

   • Tsy anisan’izao tontolo izao ny Kristianina (14-16)

   • “Ny teninao no fahamarinana” (17)

   • “Efa nampahafantariko azy ny anaranao” (26)

 • 18

  • Namadika an’i Jesosy i Jodasy (1-9)

  • Nampiasa sabatra i Petera (10, 11)

  • Nentina tany amin’i Anasy i Jesosy (12-14)

  • Nanda an’i Jesosy voalohany i Petera (15-18)

  • Jesosy teo anatrehan’i Anasy (19-24)

  • Nanda an’i Jesosy fanindroany sy fanintelony i Petera (25-27)

  • Jesosy teo anatrehan’i Pilato (28-40)

   • “Tsy anisan’izao tontolo izao ny Fanjakako” (36)

 • 19

  • Nokaravasina sy nesoesoina i Jesosy (1-7)

  • Nanontany an’i Jesosy indray i Pilato (8-16a)

  • Nofantsihana teo amin’ny tsato-kazo i Jesosy (16b-24)

  • Niahy ny reniny i Jesosy (25-27)

  • Maty i Jesosy (28-37)

  • Nalevina i Jesosy (38-42)

 • 20

  • Foana ilay fasana (1-10)

  • Niseho tamin’i Maria Magdalena i Jesosy (11-18)

  • Niseho tamin’ny mpianany i Jesosy (19-23)

  • Tsy nino i Tomasy fa resy lahatra avy eo (24-29)

  • Ny antony nanoratana an’ity horonam-boky ity (30, 31)

 • 21

  • Niseho tamin’ny mpianany i Jesosy (1-14)

  • Naverimberin’i Petera hoe tia an’i Jesosy izy (15-19)

   • “Fahano àry ny ondrikeliko” (17)

  • Ny hoavin’ilay mpianatra tena tian’i Jesosy (20-23)

  • Famaranana (24, 25)