Nosoratan’i Jaona 8:12-59

  • Mijoro ho vavolombelon’i Jesosy ny Ray (12-30)

    • I Jesosy no “fahazavan’izao tontolo izao” (12)

  • Zanak’i Abrahama (31-41)

    • “Ny marina hanafaka anareo” (32)

  • Zanaky ny Devoly (42-47)

  • Jesosy sy Abrahama (48-59)

8  12  Hoy indray i Jesosy tamin’ireo: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao.+ Izay manaraka ahy dia tsy mba handeha ao amin’ny maizina mihitsy, fa hanana ny fahazavana+ manome fiainana.” 13  Dia hoy ny Fariseo taminy: “Ianao ihany no mijoro ho vavolombelon’ny tenanao, ka tsy marina ny teninao.” 14  Fa namaly i Jesosy hoe: “Na dia mijoro ho vavolombelon’ny tenako aza aho, dia marina ny teniko, satria fantatro izay niaviako sy izay halehako.+ Ianareo anefa tsy mahalala an’izay niaviako sy izay halehako. 15  Ianareo mitsara araka ny fomba fitsaran’olombelona,*+ fa izaho kosa tsy mitsara na iza na iza. 16  Ary raha mitsara aza aho, dia ara-drariny ny fitsarako, satria tsy mitsara irery aho fa miaraka amiko ny Ray izay naniraka ahy.+ 17  Voasoratra ao amin’ny Lalànareo koa hoe: ‘Marina ny tenin’ny vavolombelona roa.’+ 18  Izaho no mijoro ho vavolombelon’ny tenako, ary ny Ray izay naniraka ahy koa mijoro ho vavolombeloko.”+ 19  Dia hoy ireo: “Aiza àry ny Rainao?” Namaly i Jesosy hoe: “Samy tsy fantatrareo na izaho na ny Raiko.+ Raha nahafantatra ahy mantsy ianareo, dia ho fantatrareo koa ny Raiko.”+ 20  Teo amin’ny toerana fitehirizana zava-tsarobidy+ izy no niteny an’izany, tamin’izy nampianatra tao amin’ny tempoly. Tsy nisy nisambotra azy anefa, satria mbola tsy tonga ny fotoana voatondro ho azy.+ 21  Hoy indray izy tamin’ireo: “Handeha aho, ary hitady ahy ianareo, kanefa ho faty amin’ny fahotanareo ihany ianareo.+ Ary izay halehako dia tsy azonareo aleha.”+ 22  Dia hoy ny Jiosy: “Angaha izy hamono tena no milaza hoe: ‘Izay halehako dia tsy azonareo aleha’?” 23  Hoy ihany izy: “Ianareo avy atỳ ambany, izaho avy any ambony.+ Ianareo avy amin’izao tontolo izao, izaho tsy avy amin’izao tontolo izao. 24  Izany no nahatonga ahy hilaza taminareo hoe: Ho faty amin’ny fahotanareo ianareo. Raha tsy mino mantsy ianareo hoe izaho no izy, dia ho faty amin’ny fahotanareo ianareo.” 25  Dia hoy izy ireo: “Iza àry ianao e?” Hoy i Jesosy: “Tsy hitako izay antony mbola hiresahako aminareo eto! 26  Betsaka ny zavatra tsy maintsy horesahiko momba anareo, ary be dia be ny zavatra hotsaraiko. Milaza ny marina Ilay naniraka ahy, ary izay efa henoko taminy no resahiko amin’izao tontolo izao.”+ 27  Tsy azon’izy ireo anefa hoe niresaka momba ny Ray izy. 28  Dia hoy i Jesosy: “Rehefa asandratrareo ny Zanak’olona+ vao ho fantatrareo fa izaho no izy.+ Ho fantatrareo koa fa tsy afaka manao na inona na inona araka izay tiako* fotsiny aho,+ fa izay nampianarin’ny Ray ahy no lazaiko. 29  Ary miaraka amiko Ilay naniraka ahy. Tsy nandao ahy ho irery izy, satria manao zavatra mahafaly azy foana aho.”+ 30  Be dia be àry no nino azy tamin’izy niteny an’izany. 31  Hoy i Jesosy avy eo tamin’ny Jiosy nino azy: “Raha manaraka ny teniko foana ianareo, dia tena mpianatro tokoa, 32  ary ho fantatrareo ny marina,*+ ary ny marina hanafaka anareo.”+ 33  Dia hoy ireo: “Taranak’i Abrahama ange izahay e, ary mbola tsy andevon’iza na iza mihitsy. Dia maninona ianao no miteny hoe: ‘Ho afaka ianareo’?” 34  Ary namaly i Jesosy hoe: “Lazaiko marimarina aminareo fa andevon’ny ota izay zatra manota.+ 35  Ary ny andevo tsy hoe mijanona ao an-trano foana, fa ny zanaka no mijanona ao foana. 36  Raha ny Zanaka àry no manafaka anareo, dia tena ho afaka ianareo. 37  Fantatro fa taranak’i Abrahama ianareo. Mitady hamono ahy anefa ianareo, satria tsy arahinareo ny teniko. 38  Izay efa hitako tamin’izaho niaraka tamin’ny Raiko no lazaiko,+ fa ianareo kosa manao an’izay efa henonareo tamin’ny rainareo.” 39  Dia hoy ireo: “I Abrahama no rainay.” Ary hoy i Jesosy: “Raha zanak’i Abrahama+ ianareo, dia ho nanao ny asan’i Abrahama. 40  Mitady hamono ahy anefa ianareo, nefa izaho nilaza taminareo ny marina henoko tamin’Andriamanitra.+ Tsy mba nanao hoatr’izany i Abrahama. 41  Manao ny asan’ny rainareo ianareo.” Dia hoy ireo: “Tsy teraka avy tamin’ny fijangajangana* izahay, fa iray ihany ny Rainay, dia Andriamanitra.” 42  Hoy i Jesosy: “Tokony ho tia ahy+ ianareo raha Andriamanitra no Rainareo, satria avy tany amin’Andriamanitra aho no tonga tetỳ. Tsy hoe sitrapoko* fotsiny no nahatongavako tetỳ, fa Izy no naniraka ahy.+ 43  Fa maninona no tsy azonareo izay teneniko? Satria tsy zakanareo ny mihaino ny teniko. 44  Avy amin’ny Devoly rainareo ianareo, ary izay irin’ny rainareo no tianareo hatao.+ Efa mpamono olona hatrany am-boalohany izy,*+ ary tsy nifikitra tamin’ny marina, satria tsy misy marina mihitsy ao aminy. Mandainga izy satria efa izay no maha izy azy. Mpandainga mantsy izy sady rain’ny lainga.+ 45  Izaho kosa milaza ny marina aminareo, nefa tsy inoanareo. 46  Iza aminareo no afaka manaporofo hoe nanota aho? Koa raha milaza ny marina aho, dia maninona ianareo no tsy mino ahy? 47  Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra.+ Ianareo anefa tsy mihaino ahy, satria tsy avy amin’Andriamanitra ianareo.”+ 48  Dia hoy ny Jiosy: “Tsy marina ve ny teninay hoe Samaritanina+ ianao sady misy demonia?”+ 49  Ary hoy i Jesosy: “Tsy misy demonia aho, fa manome voninahitra ny Raiko. Ianareo kosa tsy manome voninahitra ahy. 50  Tsy mitady voninahitra ho an’ny tenako anefa aho.+ Ao Ilay te hanome voninahitra ahy ka izy no mitsara. 51  Lazaiko marimarina aminareo fa raha misy olona manaraka ny teniko, dia tsy ho faty mihitsy izy.”+ 52  Hoy ny Jiosy: “Fantatray tokoa izao fa misy demonia ianao. Efa maty i Abrahama, ary maty koa ny mpaminany, nefa ianao milaza hoe: ‘Raha misy manaraka ny teniko, dia tsy ho faty mihitsy izy.’ 53  Ianao angaha lehibe noho i Abrahama rainay, izay efa maty? Efa maty koa ny mpaminany. Fa mihevitra anao ho iza moa ianao e?” 54  Dia namaly i Jesosy hoe: “Tsinontsinona ny voninahitro raha manome voninahitra ny tenako aho. Ny Raiko no manome voninahitra ahy,+ dia izy izay lazainareo hoe Andriamanitrareo. 55  Tsy fantatrareo anefa izy,+ fa izaho no mahafantatra azy.+ Raha milaza aho hoe tsy fantatro izy, dia mpandainga hoatr’anareo koa aho. Fantatro anefa izy, ary manaraka ny teniny aho. 56  Faly be mihitsy i Abrahama rainareo satria efa nanantena an’ilay andro hahatongavako. Efa hitany mialoha izany andro izany dia faly izy.”+ 57  Dia hoy ny Jiosy: “Ianao aza mbola tsy 50 taona akory, koa ahoana no hoe efa nahita an’i Abrahama?” 58  Hoy i Jesosy: “Lazaiko marimarina aminareo fa mbola tsy nisy akory i Abrahama, dia efa nisy aho.”+ 59  Koa naka vato hitorahana azy izy ireo, nefa niafina i Jesosy dia niala tao amin’ny tempoly.

Fanamarihana

Abt: “araka ny nofo.”
Na: “araka ny hevitro.”
Na: “ny fahamarinana.”
Grika: pôrneia. Jereo F.T.
Na: “hevitro.”
Na: “Efa mpamono olona izy tamin’izy vao nanomboka.”