Nosoratan’i Jaona 9:1-41

  • Nanasitrana lehilahy teraka jamba i Jesosy (1-12)

  • Nanontanian’ny Fariseo ilay lehilahy sitrana (13-34)

  • Jamba ny Fariseo (35-41)

9  Tamin’izy nandalo, dia nahita lehilahy jamba hatrany an-kibon-dreniny.  Dia nanontany azy ny mpianany hoe: “Raby+ ô, fa iza no nanota, io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny, no teraka jamba izy?”  Dia hoy i Jesosy: “Tsy io lehilahy io na ny ray aman-dreniny no nanota, fa mitranga izao mba ho hitan’ny olona ny asan’Andriamanitra, amin’izao mahazo azy izao.+  Tsy maintsy manao ny asan’Ilay naniraka ahy isika, dieny mbola antoandro.+ Fa efa ho avy ny alina ka tsy hisy olona ho afaka hiasa.  Izaho no fahazavan’izao tontolo izao raha mbola eo amin’izao tontolo izao aho.”+  Rehefa avy niteny an’izany izy, dia nandrora tamin’ny tany ka nanao feta tanimanga tamin’ny rorany. Dia nohosorany an’ilay izy ny mason’ilay lehilahy,+  ka hoy izy: “Mandehana misasa any amin’ny dobon’i Siloama”—izay adika hoe “Nalefa.”—Dia nandeha nisasa izy, ka lasa nahita rehefa niverina.+  Dia hoy ny mpiara-monina taminy sy ny olona efa nahita azy nangataka: “Tsy io ve ilay lehilahy nipetraka nangataka iny?”  Hoy ny sasany: “Izy tokoa io.” Fa hoy ny sasany: “Tsy izy izany io, fa olona mitovy aminy.” Hoy foana anefa ilay lehilahy: “Izaho iny ka!” 10  Hoy àry ireo taminy: “Fa ahoana no nahatonga ny masonao hahita?” 11  Dia namaly izy hoe: “Nanao feta tanimanga ilay lehilahy atao hoe Jesosy, dia nohosorany an’ilay izy ny masoko, sady hoy izy: ‘Mandehana misasa any Siloama.’+ Dia nandeha nisasa aho, dia nahita.” 12  Ary hoy ireo: “Aiza izany lehilahy izany?” Dia hoy izy: “Tsy haiko.” 13  Dia nentin’ireo tany amin’ny Fariseo ilay lehilahy jamba taloha. 14  Sabata ny andro,+ tamin’i Jesosy nanao an’ilay feta sy nanasitrana* ny mason’ilay lehilahy.+ 15  Nanontanian’ny Fariseo àry ilay lehilahy hoe ahoana no nahatonga azy hahita. Dia hoy izy: “Nasiany feta tanimanga ny masoko, dia nosasako dia nahita aho.” 16  Hoy ny Fariseo sasany avy eo: “Tsy nirahin’Andriamanitra izany lehilahy izany, satria tsy mitandrina ny Sabata.”+ Hoy kosa ny sasany: “Olona mpanota ve dia hahavita fahagagana* hoatr’izany?”+ Tsy nitovy hevitra àry izy ireo.+ 17  Hoy indray izy ireo tamin’ilay jamba: “Ary ahoana ny hevitrao momba azy? Ny masonao mantsy no nositraniny.”* Dia hoy ilay lehilahy: “Mpaminany izy.” 18  Tsy nino anefa ny Jiosy hoe jamba io lehilahy io taloha fa izao efa mahita. Nantsoin’izy ireo àry ny ray aman-dreniny, 19  ka nanontaniany hoe: “Zanakareo ve io, ilay lazainareo hoe teraka jamba? Koa ahoana izy izao no lasa mahita?” 20  Hoy ny ray aman-dreniny: “Zanakay io ka! Teraka jamba izy, 21  nefa tsy fantatray hoe ahoana no nahatonga azy hahita, na hoe iza no nanasitrana* ny masony. Anontanio izy e! Efa lehibe izy, dia aleo izy ihany no hamaly anareo.” 22  Niteny an’izany ny ray aman-dreniny satria natahotra ny Jiosy izy ireo.+ Efa nifanaraka mantsy ny Jiosy fa izay manaiky an’i Jesosy ho Kristy, dia tokony horoahina hiala amin’ny synagoga.+ 23  Izany no nahatonga ny ray aman-dreniny hiteny hoe: “Efa lehibe izy, ka anontanio.” 24  Dia nantsoin’izy ireo fanindroany ilay jamba taloha, ka noteneniny hoe: “Omeo voninahitra Andriamanitra, ka lazao ny marina. Fantatray fa mpanota izany lehilahy izany.” 25  Hoy anefa izy: “Tsy fantatro aloha raha mpanota izy na tsia. Izao ihany no fantatro: Jamba aho taloha, fa mahita aho izao.” 26  Dia hoy ireo: “Fa inona no nataony taminao? Ahoana no nanasitranany* ny masonao?” 27  Dia namaly izy hoe: “Efa noteneniko anareo izany, fa tsy nihaino ianareo. Koa maninona ianareo no te hihaino an’ilay izy indray? Angaha koa ianareo te ho lasa mpianany?” 28  Dia nanambanimbany an’ilay lehilahy izy ireo hoe: “Ialahy no mpianany, fa izahay mpianatr’i Mosesy. 29  Fantatray fa niteny tamin’i Mosesy Andriamanitra, fa raha izany lehilahy izany, tsy fantatray izay niaviany.” 30  Dia namaly izy hoe: “Mba mahagaga koa ny tsy ahafantaranareo izay niaviany, nefa izy nanasitrana* ny masoko. 31  Fantatsika fa tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra,+ fa izay matahotra azy sy manao ny sitrapony kosa no henoiny.+ 32  Mbola tsy nisy naheno mihitsy hatramin’izay hoe nisy olona nanasitrana* ny mason’ny jamba hatrany an-kibon-dreniny. 33  Raha tsy nirahin’Andriamanitra àry izany lehilahy izany, dia tsy hahavita na inona na inona.”+ 34  Dia hoy ireo: “Tena teraka tao anatin’ny ota ialahy! Koa ialahy indray ve no mampianatra anay?” Dia noroahiny izy!+ 35  Henon’i Jesosy hoe noroahin’izy ireo izy, ka hoy i Jesosy rehefa nahita azy: “Mino ny Zanak’olona ve ianao?” 36  Dia hoy ilay lehilahy: “Fa iza izany, tompoko, mba hinoako azy?” 37  Hoy i Jesosy: “Efa hitanao izy, ary izy ilay miresaka aminao izao.” 38  Hoy ilay lehilahy: “Tena mino azy aho, Tompo ô!” Dia niankohoka teo anatrehany izy. 39  Hoy i Jesosy avy eo: “Tonga eto amin’izao tontolo izao aho mba ho azo tsaraina ny olona. Amin’izay ny jamba lasa mahita,+ fa ny mahita kosa lasa jamba.”+ 40  Nisy Fariseo naheno an’izany teo, ka niteny hoe: “Izahay koa ve izany jamba?” 41  Dia hoy i Jesosy: “Tsy ho meloka ho nanota ianareo, raha jamba. Milaza anefa ianareo hoe: ‘Mahita izahay’, dia tsy afaka ny fahotanareo.”+

Fanamarihana

Abt: “nanokatra.”
Abt: “famantarana.”
Abt: “nosokafany.”
Abt: “nanokatra.”
Abt: “nanokafany.”
Abt: “nanokatra.”
Abt: “nanokatra.”