Teutana te tai imwini bwabetitoakin Iesu, e a moana ana uarongorongo ni kangai: ‘E a kaan Ana Tautaeka n Uea te Atua.’ A iria taan rimwina ngke e mwananga ni kabutaa Kariraia ao Iutaia. Ngke e a oki Iesu nakon ana kaawa ae Natareta, ao e nakon te tinakoka, e kauka te nira ni boki ae Itaia, ao e wareware n takarua ni kangai: ‘E a tia Iehova n anganai te taamnei ae raoiroi bwa I aonga n tataekina te rongorongo ae raoiroi.’ Tera nanon anne? E nanonaki iai bwa e ngae ngke a kan noria aomata ni karaoi kakai, ma bukin raoi anganakin Iesu te taamnei ae raoiroi, bwa e na tataekina te rongorongo ae raoiroi. E taku nakoia naake a ongora: ‘E a koro bukin te taetae ni burabeti aei n te bong aei.’

Imwina, e a nako Iesu nakon Namani Kariraia, ike e a kaitiboo iai ma aman taan rimwina aika taan akawa. E kaoia ni kangai: ‘Nakomai irai, ao N na karaoingkami bwa taan akawa aika konami aomata.’ Naakai boni Betero, Anterea, Iakobo, ao Ioane. A waekoa ni kitan aia bitineti n akawa ao a iria, ao a kabutaa Kariraia n tataekina Ana Tautaeka n Uea Iehova. A uarongorongo n taian tinakoka, n taabo ni mwakete, ao n taiani kawai. A iriraki irouia aomata aika bati nakon taabo ake a nako iai. E a butanako rongorongon Iesu n taabo nako, ao e rokoroko naba i Turia.

Imwina riki, e a angania tabeman taan rimwina Iesu te mwaaka ni kamarurungia aomata ao ni kanakoia taimonio. Ake tabeman a iriria n uarongorongo ni kaawa aika bubura ao aika uarereke. Iai naba aine aika kakaonimaki, n ikotaki naba ma Maria are te I-Maketara, Ioana, Tutanna, ao tabeman riki, ake a tabeakina Iesu ma taan rimwina.

Imwini kataneiaakia taan rimwina, e a kanakoia Iesu bwa a na uarongorongo. Ngke a mwananga ni kabutaa Kariraia, a bati aika riki bwa taan rimwina ao a bwabetitoaki. A rangi ni bati aika kan riki bwa taan rimwin Iesu, ngaia are e a kabotauia Iesu ma te tawaana ae e a tauraoi n taiaki. E taku: ‘Tataro nakon Iehova bwa e na karekeia riki taani mwakuri aika a na taia te uaa.’ Imwina riki, e rineiia 70 taan rimwina ao e  kanakoia ni kakauomania bwa a na uarongorongo ni kabutaa Iutaia. A reireinia aeka n aomata nako taekan te Tautaeka n Uea. Ngke a a oki, a rangi n ingainga ni karakina te bwai ae riki, nakon Iesu. Akea te bwai ae e kona ni karaoia te Riaboro ni katokiia man aia mwakuri n uarongorongo.

E taraia raoi Iesu bwa a na reitaanako te mwakuri ae kakawaki aei taan rimwina, ngkana e a okira karawa. E tuangia ni kangai: ‘Tataekina te rongorongo ae raoiroi ni kabutaa te aonnaba. Reireinia aomata Ana Taeka te Atua, ao bwabetitoiia.’

“I riai naba n tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan ana Tautaeka n Uea te Atua nakoni kaawa ake tabeua, bwa ngaia aei bukini kanakoau.”—Ruka 4:43