Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 66

E Angareirei Etira n Ana Tua te Atua

E Angareirei Etira n Ana Tua te Atua

E kaania 70 te ririki imwin okia angia tibun Iteraera nako Ierutarem, ma iai naba ake a tiku ni maeka n taabo tabeua n ana aono te Embwaea ni Botia. Temanna i buakoia bon te ibonga ae Etira, are e angareirei n Ana Tua Iehova. E ataia Etira ae a aikoa toua mwin te Tua aomata ake i Ierutarem, ao e tangiria ni kawariia ao ni buokiia. E taku Ueani Botia ae Atatokititi nakon teuaei: ‘E kawanawanako te Atua bwa ko aonga n angareirei n ana Tua. Naako ao kaira ane e kan iriko.’ E kaitiboo Etira ma aomata ake a kan oki nako Ierutarem, ao a tataro nakon Iehova bwa e na kamanoia i aoni kawaia ae abwabwaki, ao a a mwananga.

Aua te namwakaina imwina ao a a roko i Ierutarem. A taku tooka nakon Etira: ‘A aki ongeaba tibun Iteraera iroun Iehova ao a mare ma aine aika taromaurii atua aika kewe.’ Tera are e karaoia Etira? E katorobubua i mataia aomata ao e tataro ni kangai: ‘Iehova, a rangi ni bati baika ko a tia ni karaoi ibukira, ma ti bure nakoim.’ A rairi nanoia aomata ma a bon teimatoa naba ni karaoi kairua. E rineiia unimwaane ao taani moti Etira bwa a na neneri taekani baikai. Ma i nanon namwakaina aika tenua ake imwina, a a kanakoaki naake a aki taromauria Iehova.

E a nako tebwi ma uoua te ririki, ao n te tai anne, e a manga kateaki oon Ierutarem. Ngaia are e ikotiia aomata Etira n te marae bwa e na wareka Ana Tua te Atua nakoia. Ngke e kauka te boki Etira ao a bane n teirake aomata. E karaoiroa Iehova teuaei ao a tabekirake baia aomata ni kaotia ae a nanoteuana iai. Imwina e wareka te Tua Etira ma ni kabwarabwaraa, ao a kakauongo raoi aomata. A kaotiia bwa a a tia ni manga kitana Iehova ao a tang. N te bong are imwina, ao Etira e a manga wareki riki nakoia baika bati man te Tua. A a ota bwa e a kaan te tai ae a riai ni bukamarua iai te Toa ae Umwanrianna. N te tai naba arei ao a moana aia katauraoi ibukin te toa.

A kimwareirei aomata ni bongin te toa ake itibong,  ao a karabwaa Iehova ibukin te uaa ae bati. Akea te Toa ae Umwanrianna ae aron aei, ae e a tia ni karaoaki mai mwaina ni moa man ana tai Iotua. Imwin te toa, a ikotaki aomata ao a tataro ni kangai: ‘Iehova, ko a tia ni kamaiuira man te tautoronaki, ko kaamwarakeira n te rereua, ao ko anganira te aba ae tamaroa aei. Ma ti okioki n aki ongeaba iroum. Ko kanakoia burabeti bwa a na anga te kauring nakoira ma ti aki kan ongo. Ma ko bon teimatoa naba n taotaona nanom. Ko kawakina am berita nakon Aberaam, ao ngkai ti berita bwa ti na ongeaba iroum.’ A korei aia berita, ao tooka, tibun Rewi, ao ibonga, a kanikinaea.

“A kukurei riki te koraki ake a ongo ana taeka te Atua ma n toua mwina!”—Ruka 11:28