Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 91

E a Kautaki Iesu

E a Kautaki Iesu

Imwini maten Iesu, e a bubutiia Birato te mwaane ae kaubwai ae Ioteba bwa e na karuoa rabwatan Iesu man te kai. E ninira rabwatan Iesu Ioteba n te rinen ae raoiroi ma baika boiarara, ao e kawenea n te ruanimate ae tuai ni kabonganaaki. Ao e tua karabinoan te atibu ae tinebu bwa bonotani matana. Ao mataniwi n ibonga a tuanga Birato ni kangai: ‘Ti raraoma bwa mwina a anaa rabwatan Iesu tabeman taan rimwina ao a na taekinna bwa e a manga uti.’ Ngaia are e tuangia Birato ni kangai: ‘Kanikinaea te ruanimate ao kateiia tautia iai.’

Tenibong imwina ngke e a karangaina, ao a a nakon te ruanimate aine tabeman, ao a a noria bwa e a tia n rabinonako te atibu. Ao te anera temanna n te ruanimate e tuangia aine aikai ni kangai: ‘Tai maaku. E a tia ni kautaki Iesu. Naako tuangia taan rimwina bwa a na kawaria i Kariraia.’

E kawaekoaa Maria are te I-Maketara ni kakaaea Betero ma Ioane, ao e tuangia ni kangai: ‘Iai ae e a tia n anaa rabwatan Iesu!’ A biri n oki nakon te ruanimate Betero ma Ioane, ao ngke a noria bwa ai akea kanoana, a a okiri mwengaia.

Ngke e a oki nakon te ruanimate Maria ao e noriia uoman anera i nanona, ao e taku nakoia: ‘I a aki ataia bwa a uota nakea au Uea.’ Ao e nora te mwaane temanna ae e taku bwa te tia ununiki, ao e taku nakoina: ‘Nao, taiaoka ma tuangai bwa ko uotia nakea.’ Ma ngke e kangai teuarei, “Maria!” e a boni kinaa naba bwa Iesu, ao e takarua ni kangai: “Te tia Reirei!” ao e rabwata Iesu. E taku Iesu nakoina: ‘Naako kaongoia tariu ae ko a tia n norai.’ E birinako naba ngkekei Maria nakoia taan rimwin Iesu ao e kaongoia ae e a tia n nora Iesu.

Imwina riki n te bong anne, ao a mwananga uoman taan rimwin Iesu mai Ierutarem nako Emmauti. E roko te mwaane temanna n iriia n te kawai ao e titiraki bwa tera ae a karakinna. A taku naakai: ‘Ko tuai n ongo? Tenibong n nako ao a kamatea Iesu mataniwi n ibonga. Ao ngkai a taku aine tabeman bwa e a maiu!’ E titiraki teuarei ni kangai:  ‘Kam aki kakoauaia burabeti? A taekinna ae e na mate Kristo ao e na manga kautaki.’ Ao e teimatoa ni kabwarabwaraa nakoia te Koroboki ae Tabu. Ngke a a roko i Emmauti, ao a tuanga teuaei bwa e na iriia. N tain te katairiki ngke e tia n tataro teuaei ibukin te bwerena, ao a a kinaa ae bon Iesu, ao e a bua naba mairouia.

A waekoa taan rimwin Iesu aika uoman aikai n nakon te auti are a ikotaki iai abotoro i Ierutarem, ao a tuangia te baere riki. Ngke a mena i nanon te auti, ao e a kaoti Iesu nakoia ni kabane. N te moantai, a aki kakoauaa abotoro ae bon Iesu. Ma e taku nakoia: ‘Nori baiu ao ringai. E boni koreaki taekan ae e na kautaki man te mate te Kristo.’

“Boni ngai te kawai ao te koaua ao te maiu. Akea ae e na nakon te Tama ma tii ane e rirou.”—Ioane 14:6