A rau tibun Iteraera ngke e teimatoa Toromon n taromauria Iehova. Ma e mare Toromon ma aine aika bati man aaba tabeua, ao a taromaurii bouannanti buuna aikai. Teutana imwin teutana, e a bitaki ana iango Toromon ao e a moanna n taromaurii naba bouannanti. E rangi ni maraki nanon Iehova. E taku nakon Toromon: ‘E na anaaki te tautaeka n uea ae Iteraera mairouia am utu ao e na bwenaua nakon uamwakoro. N na anga te mwakoro are bubura riki nakon temanna mai buakoia am toro, ao a na tautaeka am utu i aon ane uarereke riki.’

E kamataataa Iehova ana babaire n te anga riki teuana. E mwananga temanna ana toro Toromon ae Ieroboam i aon te kawai ao e kaitiboo ma te burabeti ae Aiia. E raeraea kunnikaina Aiia nakon 12 te mwakoro ao e taku nakon Ieroboam: ‘E na anaa Iehova te tautaeka n uea ae Iteraera man ana utu Toromon ao e na bwenauaia nakon uoua. Anai tebwina mwakorona bwa ko na riki bwa te uea i aoni baronga aika tebwina.’ E ongo taekan aei te Uea ae Toromon ao e kani kamatea Ieroboam! Ngaia are e a birinako teuaei nako Aikubita. Imwina riki, e a mate Toromon ao e a uea natina are Reoboam. Ngaia are e a iangoia Ieroboam bwa ai akea ana kangaanga ngkana e a okira Iteraera.

A taku aia unimwaane tibun Iteraera nakon Reoboam:  ‘Ngkana ko karaoa ae raoiroi nakoia aomata, a na boni kakaonimaki ni koaua nakoim.’ Ma a taku raoraon Reoboam aika ataei riki: ‘Ko riai ni karawawataia aomata! Karawawatai riki aia mwakuri!’ E toua mwin aia taeka n reirei raoraona ake a ataei riki Reoboam. E iowawa nakoia aomata ao a a karitei nakoina. A kaueaa Ieroboam i aoni baronga ake tebwina, are e a aranaki bwa te tautaeka n uea ae Iteraera. A aranaki baronga ake uoua bwa te tautaeka n uea ae Iuta ao a teimatoa ni kakaonimaki ni koaua nakon Reoboam. A a bwenaua ngkai barongan Iteraera ake 12.

E aki tangiriia ana aomata Ieroboam bwa a na nako n taromauri i Ierutarem, ae tautaekanaki iroun Reoboam. Ko ataia bwa bukin tera? E raraoma Ieroboam bwa rimwi a a manga karitei nakoina ana aomata ao ni boutokaa Reoboam. Ngaia are e a karaoi uoman kaao ataei aika koora ao e tuangia ana aomata ni kangai: ‘E a rangi n raroa Ierutarem. Kam kona n taromauri ikai.’ A a moanna aomata n taromaurii kaao ataei ake koora ao ni manga mwaninga taekan Iehova.

“Kam na tai reitaki ma ake a aki onimaki bwa bon te reitaki buaka anne. Bwa te iraorao raa iraoraon te raoiroi ma te buakaka? . . . Ke tera ae e ibuokanibwai iai ane e onimaki ma ane e aki onimaki?”—2 I-Korinto 6:14, 15