Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 19

Rekenikai Aika Tenua Ake A Moan Roko

Rekenikai Aika Tenua Ake A Moan Roko

A kairoroaki tibun Iteraera bwa a na mwakuri korakora n aroia tooro. E kanakoia Mote ma Aaron Iehova nakoni Barao ma te rongorongo aei: ‘Kanakoia au aomata bwa a aonga n taromauriai n te rereua.’ Ma e kaeka ma te kamoamoa Barao ni kangai: ‘I aki tabe ma ana taeka Iehova, ao N na aki kanakoia tibun Iteraera.’ Ao e a karawawataa riki aia mwakuri Barao. Ma e nang anganaki reireiana iroun Iehova. Ko ataia bwa n te aro raa? E karokoi Rekenikai Aika Tebwina i Aikubita. E taku Iehova nakoni Mote: ‘E aki ongo irou Barao. Naako nakoina bwa ane e na mena n te Karaanga ae te Naire n te moaningabong, ao tuangnga bwa ngkai e rawa ni kanakoia au aomata, e na bitaki ranin te Naire nakon te raraa.’ E ongeaba Mote ao e nakoni Barao. E matakuakina Aaron Barao ngke e orea ranin te Naire n te oko, ao e a bitaki naba nakon te raraa. E a moanna ni mwaung te karaanga, a a mate iika, ao ai akea te ran ni moi ae itiaki man te Naire. Ma e bon rawa naba Barao ni kanakoia tibun Iteraera.

 Itibong imwina, e a kanakoa Mote Iehova bwa e na okira Barao ma te rongorongo aei: ‘Ngkana ko aki kanakoia au aomata ao e na buta Aikubita n te biraoki.’ E tabekaarake te oko Aaron ao e a moanna ni buta aon te aba n te biraoki. A nori biraoki aomata n aia auti, n aia kainiwene, ao n aia boora. E a buta te biraoki n taabo nako! Ai ngaia are e wetea Mote Barao bwa e na butiia Iehova bwa e na katoka te rekenikai aei. E berita Barao bwa e nang kariaia nakoia tibun Iteraera. Ngaia are e a katoka te rekenikai anne Iehova, ao a bati bwariko ni biraoki aika mate ake a kauaataoi rake kaain Aikubita ao e a mwaung aon te aba. Ma e a manga rawa naba Barao ni kanakoia.

Ao Iehova e tuanga Mote ni kangai: ‘E riai n orea aontano n okona Aaron, ao e na riki te bubu bwa taiani maninnara, ke naango aika uarereke aika tenatena.’ Ao a a rina naba n riki maninnara n taabo nako. A taku tabeman ana aomata Barao nakoina: ‘Boni mairoun te Atua te rekenikai aei.’ Ma e bon rawa naba Barao ni kanakoia tibun Iteraera.

“N na kairoroiia bwa a na ataia, ao n te tai aei N na kairoroiia bwa a na ataa mwaakau ao korakorau, ao a na ataia bwa bon Iehova arau.”—Ieremia 16:21