A kitana te Maunga ae Tinai tibun Iteraera ao a mwananga rinanon rereuani Baran nakon te tabo ae arana Kateti. Ao Iehova e tuanga ikanne Mote ni kangai: ‘Kanakoia mwaane aika 12, man te baronga teuana ma teuana, bwa a na karaba n tuoa Kanaan, ae te aba ae N na angania tibun Iteraera.’ Ngaia are e rineiia mwaane aika 12 Mote ao e taku nakoia: ‘Naako Kanaan ao noria bwa te aba ae raoiroi ibukin te ununiki ke e aki. Noria bwa a korakora ke a mamaara kaaina, ao a mamaeka n umwanrianna ke i nanon taiani kaawa.’ Ngaia are a a nako Kanaan taani karaba n tutuo ake 12, uoman i buakoia bon Iotua ao Kareba.

Imwin 40 te bong, a a oki taan tutuo aikai ao uotaia biiku, bamkuranete, ao kureebe. Ao a taku: ‘Bon te aba ae raoiroi, ma a korakora kaaina ao iai oon aia kaawa aika rietata.’ E taku ngkanne Kareba: ‘Ti kona n tokanikai i aoia. Ti na waekoa ni mwananga!’ Ko ataia bwa e aera ngke e taekina anne Kareba? Ibukina bwa e onimakina Iehova, ngaia ma Iotua. Ma a taku taani karaba n tutuo ake tengaun: ‘Tiaki ngaia anne! A rangi n totoa kaaina, n aroia aintoa! Ao kaanga ai aroia taian taake ngaira ni kabotauaki ma ngaiia.’

A a bwara nanoia tibun Iteraera, ao a a ngurengure ma n taku i marenaia: ‘Ti na rinea ara tia kairiri temanna, ao ti na okira Aikubita. E  aera bwa ti na nakon te tabo aei ao n tiringaki iai?’ Ao e taku Iotua ma Kareba: ‘Kam na ongeaba iroun Iehova, ao tai maaku. E na boni kamanoira Iehova.’ Ma a aki kan ongo tibun Iteraera, ao a a kan tiringa naba Iotua ma Kareba!

Tera ae e karaoia Iehova? E taku nakoni Mote: ‘A bon teimatoa naba n aki ongeaba irou tibun Iteraera imwini bwaai ni kabane ake I a tia ni karaoi ibukia. Ngaia are a na tiku n te rereua i nanon 40 te ririki ao a na mate iai. A na tii maeka natiia nakanne ao Iotua ma Kareba n te aba are I berita bwa N na angania.’

“E aera ngkai kam a rangi ni maaku, ngkami aika e karako ami onimaki?”​—⁠Mataio 8:⁠26