Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 25

Te Umwanrianna ae Tabu Ibukin te Taromauri

Te Umwanrianna ae Tabu Ibukin te Taromauri

Ngke e mena i aon te Maunga ae Tinai Mote, e tuangnga Iehova bwa e na katea te umwanrianna ae okoro ae arana te umwanrianna ae tabu, ike a a kona iai n taromauria Iehova tibun Iteraera. A kona n uouota te umwanrianna ae tabu aei ngkana a mwamwananga.

E taku Iehova: ‘Tuangia aomata bwa a na anga baike a kona n anga ibukini buokani katean te umwanrianna ae tabu.’ Ao a anga tibun Iteraera te koora, te tirewa, te buraati, atibu aika kakawaki, ao baika rangi ni kakawaki. Ao a anga naba buraen te tiibu, te rinen, kunniman, ao bwaai aika bati riki. A rangi n tituaraoi n te aro are e a riai Mote n tuangia ni kangai: ‘E a tau! An tai manga uotiimai bwaai.’

A bati mwaane ao aine aika rabakau ake a buoka katean te umwanrianna ae tabu. E angania te wanawana Iehova ibukin te mwakuri. Tabeman a bibinoka, a itutu, ke a taetaeri. Ake tabeman a katauraoi atibu, a mwakuria te koora, ke a kaara te kai.

A katea te umwanrianna ae tabu aomata n aron are e tuangia Iehova. A karaoa te keeten ae tamaroa ni kaokoroa te umwanrianna ae tabu nakon uoua te ruu, bwa te Ruu ae Tabu ao te Ruu ae Moan te Tabu. E mena te ati ni berita ae karaoaki man te kai ae te aketia ao te koora, n te Ruu ae Moan te Tabu. E mena te kaintaura ae te koora, te taibora, ao te baonikarea ibukini kabuekani baika boiarara, n te Ruu ae Tabu. E mena te taabu ae te buraati ao te baonikarea  ae buburakaei n te katawanang. A kauringaki n te ati ni berita tibun Iteraera ibukin aia berita are a na ongeaba iroun Iehova. Ko ataia bwa tera te berita? Bon te boraraoi ae okoro.

E rinea Aaron ma natina mwaane Iehova bwa a na beku bwa ibonga n te umwanrianna ae tabu. A riai n tararuaia ao n angakarea iai nakon Iehova. Bon tii Aaron ae te ibonga ae rietata ae kariaiakaki n rin n te Ruu ae Moan te Tabu. E kakaraoa aei teuana te tai n te ririki bwa e na angakarea ibukin ana bure, aia bure ana utu, ao aia bure tibun Iteraera ni kabane.

E tia te umwanrianna ae tabu irouia tibun Iteraera, teuana te ririki imwini kitanan Aikubita. E a reke ngkai aia tabo n taromauria Iehova.

E kaona te umwanrianna ae tabu Iehova ni mimitongina, ao e kaaki te nang i etana. Ngkana e tiku te nang i etan te umwanrianna, ao a teimatoa n tiku tibun Iteraera n te tabo are a mena iai. Ma ngkana e a waerake te nang, a ataia ngkanne bwa ai tain te mwananga. A kabwaranakoa te umwanrianna ae tabu ao a ririmwin te nang.

“Ao I ongo te bwanaa ae korakora man te kaintokanuea ae kangai: ‘Noria! E a mena ana umwanrianna te Atua irouia aomata, ao e na maeka ma ngaiia ao a na riki bwa ana aomata. Ao te Atua e na boni memena irouia.’ ”—Te Kaotioti 21:3