Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 29

Iehova E Rinea Iotua

Iehova E Rinea Iotua

E a tia Mote ni kaira te natannaomata ae Iteraera i nanon ririki aika bati ao e a roko ngkai te tai are e a kaani mate iai. E tuangnga Iehova ni kangai: ‘Tiaki ngkoe ae ko na kairiia tibun Iteraera nakon te Aba ni Berita. Ma N na kariaia bwa ko na nora te aba anne.’ Ao Mote e butiia Iehova bwa e na rinea te tia kairiri ae e na tabeakinia aomata. E taku ngkanne Iehova nakoina: ‘Nakon Iotua ao tuangnga bwa ngaia ae I rineia.’

E tuanga te natannaomata aei Mote bwa e a kaan ana tai ni mate, ma e a tia Iehova n rinea Iotua bwa e na kairiia nakon te Aba ni Berita. E taku ngkanne Mote nakon Iotua: ‘Tai maaku. E na buokiko Iehova.’ Imwin anne, e ararakea te Maunga ae Nebo Mote, ao Iehova e a kaota nakoina te aba are E beritanna nakon Aberaam, Itaaka, ao Iakoba. E mate Mote ngke 120 ana ririki.

E taku Iehova nakon Iotua: ‘Rinanon te Karaanga ae Ioretan nakon iterana are teuana, ao riin i Kanaan. N na buokiko n aron are I a tia ni buoka Mote. Taraia raoi bwa ko na wawareka au Tua ni katoabong. Tai maaku. Ko na ninikoria. Mwananga ao karaoa te bwai ae I tua nakoim.’

 E kanakoia taani karaba n tutuo aika uoman Iotua, nakon te kaawa ae Ieriko. N te karaki are imwina, ti na nora iai te bwai ae riki ikanne. Ngke a a oki, ao a a taekinna ae e a angaraoi n te tai anne te rin i Kanaan. N te bong are imwina, e a tuanga te natannaomata aei Iotua bwa a na katauraoi nakon te mwananga. E karimoaia ibonga ake a uouota te ati ni berita nakon te Karaanga ae Ioretan. E rangi ni buaka te karaanga aei. Ma ngke a toko waeia ibonga n te ran, ao e a toki naba raangan te karaanga aei ao e a ora naba! A mwananga ibonga ao a tei i nukan te karaanga are mwau, ao tibun Iteraera a bane ni mwananga nakon iterana are teuana. N am iango, a kauringaki n te kakai aei te baere e karaoia Iehova n Taari ae Uraura?

Imwin ririki aika bati, a a roko ngkai tibun Iteraera n te Aba ni Berita. A a kona ni katei aia auti ao aia kaawa. A a kona n ununiki n te tawaana, n te nne ni kureebe, ao n onnaroka. E rangi ni bati te amwarake ao te moi n te Aba ni Berita, anne bukina ae aranaki bwa te aba ae raanga iai rannimamman te man ma aia karewe manibeeru.

“E na teimatoa ni kaiririko Iehova ao ni kanuaiko n te aba naba ae mwauteretere.”—Itaia 58:11