E katoabong n tekateka ni bubutii i rarikini mataroan te tembora te mwaane temanna ae mwauku. N te bwakantaai teuana, ao e nora Betero ma Ioane n rin n te tembora. E taku nakoia: ‘Taiaoka anganai te bwai teuana.’ Ma e taku Betero: ‘Iai te bwai ae N na anganiko ae raoiroi riki nakon te mwane. N aran Iesu, teirake ao nakonako!’ E buokia Betero ni kateirakea ao akea bwa e a nakonako teuaei! A rangi ni kimwareirei aomata n te kakai aei, ao a rangi ni bati aika riki bwa taan onimaki.

Ma a rangi n un ibonga ma Tarukaio. A tauia abotoro aikai ao a kateiia n te boowi ao a taku: ‘Antai ae anganingkami te mwaaka ni kamarurunga teuaei?’ E taku Betero: ‘Ti anganaki mwaakara iroun Iesu Kristo are kam kamatea.’ Ao a takarua ni kangai mataniwi n Aaro: ‘Katoka taekinan Iesu!’ Ma a taku abotoro: ‘Ti riai n taekina taekana. Ti na aki katokia.’

Ngke a kaotinakoaki naba ngkekei Betero ma Ioane, ao a nakoia taan rimwin Iesu ake tabeman n tuangia te baere riki. A uaia n tataro ni butiia Iehova ni kangai: ‘Taiaoka buokira bwa ti na ninikoria bwa ti aonga n teimatoa ni karaoa am mwakuri.’ E angania Iehova taamneina ae raoiroi ao a teimatoa n uarongorongo ao ni kamarurungia aomata. A a rangi ni bati riki aomata aika riki bwa kaain te onimaki. A rangi ni bakantang Tarukaio ngaia are a katikiia abotoro ao a karabuutinia. Ma ngke e a bong, e kanakoa te anera temanna Iehova ao e kauki mataroan te karabuuti ao e tuangia abotoro ni kangai: ‘Naako okira te tembora ao angareirei iai.’

N te ingabong are imwina, a a tuangaki ni kangai kaain te Tanirim, ae aia boowi ni motikitaeka mataniwi n Aaro: ‘E bon roka te karabuuti, ma ai akea mwaane ake kam katikiia! A a mena n te tembora n reireinia aomata!’ A a manga katikaki naba abotoro nako matan te Tanirim. E taku te ibonga ae rietata: ‘Ti tua nakoimi bwa kam na aki tataekina taekan Iesu!’ Ma e kaeka Betero ni  kangai: “E riai riki bwa ti na ongeaba iroun te Atua bwa te tia tautaeka, nakon ae ti na ongeaba irouia aomata.”

A rangi n un mataniwi aikai, ao a a kan tiringia abotoro. Ma e teirake te Baritaio temanna ae arana Kamariera ao e taku: ‘Taratara raoi! Tao e mena te Atua irouia mwaane aikai. Te koaua bwa kam kani buakana te Atua?’ A butimwaea ana taeka n reirei teuaei. Ngke a a tia ni kataereia abotoro ni kaai ni kataere, a a manga tuangia naba bwa a na katoka aia uarongorongo, ao imwina a kainaomataia. Ma a bon aki toki naba abotoro. A teimatoa n tataekina te rongorongo ae raoiroi ma te ninikoria, n te tembora ao man te auti teuana ma teuana.

“E riai riki bwa ti na ongeaba iroun te Atua bwa te tia tautaeka, nakon ae ti na ongeaba irouia aomata.” —Mwakuri 5:29