Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 11

Tuoan te Onimaki

Tuoan te Onimaki

E reireina natina ae Itaaka Aberaam bwa e na tangira Iehova ao n onimakin ana berita nako Iehova. Ma ngke tao ai 25 ana ririki Itaaka, e tua Iehova nakon Aberaam bwa e na karaoa te bwai teuana ae rangi ni kangaanga. Ae tera?

E tua te Atua nakon Aberaam ni kangai: ‘Taiaoka kaira natim ae am rikitemanna ao aanga bwa te karea i aon te maunga teuana n te aba ae Moria.’ E aki ataia Aberaam bwa e aera ngke e tuangnga Iehova bwa e na karaoa aei. Ma e bon ongeaba iroun Iehova.

Ni karangainan te bong are imwina, e kaira Itaaka Aberaam ma uoman ana toro ao a a mwananga nako Moria. Imwin tenibong, a a kona n nori maunga mai kiraroa. E tuangia ana toro Aberaam bwa a na tataninga bwa e na nako ma Itaaka n angakarea. E anaa te biti Aberaam ao e angan Itaaka te aia bwa e na uotia. E taku Itaaka nakon tamana: ‘E nga te man ae ti na kareanna?’ E kaeka ni kangai Aberaam: ‘Natiu, e na boni katauraoia Iehova.’

Ngke a roko n te maunga ao a a katea te baonikarea. Imwina, e kabaei bain ao waen Itaaka Aberaam ao e katokaa i aon te baonikarea.

E tabeka te biti Aberaam ao e a wewete naba n te tai anne ana anera Iehova mai karawa ni kangai: ‘Aberaam! Tai kaikoaka te teinimwaane! I a ataia ngkai bwa ko onimakina te Atua ibukina bwa ko kukurei ni  kareana natim.’ Imwin anne, e a nora Aberaam te tiibu mwaane ae bae korona n te buakoako. E waekoa ni kabwaraa Itaaka ao e a kareana te tiibu mwaane bwa oneani mwina.

Man te bong anne, e a arana Aberaam Iehova bwa raoraona. Ko ataa bukina? E karaoi Aberaam baike e tangiri Iehova bwa e na karaoi, e ngae naba ngke e aki ota bwa e aera ngke e tuangnga.

E a manga taekina riki ana berita Iehova nakon Aberaam ni kangai: ‘N na kakabwaiako, ao N na kamwaitiia natim ke kanoam.’ E nanonaki iai bwa e na kakabwaiaia Iehova aomata nako aika raoiroi, rinanon ana utu Aberaam.

“E rangi n tangiriia kaain te aonnaba te Atua, n te aro are e a anga Natina ae te rikitemanna, bwa e aonga n aki kamaunaaki ane e onimakinna, ma e na reke irouna te maiu are aki toki.”​—Ioane 3:⁠16