Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 50

E Tei Iehova Ibukin Ieotiabata

E Tei Iehova Ibukin Ieotiabata

E urui baonikareani Baara ao bouannanti n te aba Ieotiabata ae uean Iuta. E tangiriia aomata teuaei bwa a na atai ana tua Iehova. Ngaia are e a kanakoia tooka ao tibun Rewi bwa a na reireinia aomata ana tua Iehova ni kabutaa Iuta.

A maaku ni buakana Iuta natannaomata ake i rarikina ibukina bwa a ataia ae e memena Iehova irouia ana aomata. A uotii naba bwaintangira nakon te Uea ae Ieotiabata. Ma imwin anne, a a roko bwa a na buakana Iuta tibuni Moaba ma tibun Ammon, ao tabeman riki man te aono ae Teira. E ataia Ieotiabata ae e kainnanoa buokana mairoun Iehova. Ngaia are e a bane ni botiia mwaane, aine, ao ataei i Ierutarem. Ao e tataro i mataia ni kabane ni kangai: ‘Iehova, ti aki kona n tokanikai ngkana ko aki raonira. Taiaoka ma tuangira te bwai ae ti riai ni karaoia.’

E kaekaa Iehova te tataro anne ni kangai: ‘Tai maaku bwa N na boni buokingkami. Teei ni nnemi, tai kakammwakuri, ao nora arou ni kamaiuingkami.’ Tera aron Iehova ni kamaiuia?

N te ingabong are imwina ao e a rineiia taan anene Ieotiabata ao e tuangia bwa a na ririmoan te taanga ni buaka. A mwananga mai Ierutarem nakon te marae ni buaka n te tabo ae Tekoa.

Ngke a anene n neboa Iehova ma te kimwareirei taan anene n te bwanaa ae korakora ao e a buaka Iehova ibukia ana aomata. E kaminoi aia iango tibun Ammon ma tibuni Moaba n te aro are a a kamateia i bon irouia ao akea temanna ae maiu. Ma e kamanoia Iehova kaain Iuta, tautia, ao ibonga. A bane n ongo aaba ake a uakaan taekan te bwai ae e karaoia Iehova, ao a ataia bwa e teimatoa Iehova n tei ibukia ana aomata. E kangaa Iehova ni kamaiuia ana aomata? Rinanon aanga aika bati. E aki kainnanoa buokana mairouia aomata ni karaoan aei.

“Kam bon aki riai ni buaka n te boo ni buaka aei. Teei ni nnemi, tai kakammwakuri ao nora ana kakamaiu Iehova ibukimi.”—2 Rongorongo 20:17