Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

Kabwarabwaraani Mwakoro 14

Kabwarabwaraani Mwakoro 14

A kabutaanako te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea Kristian ake rimoa, nako tabon aonnaba. E anga te kairiri nakoia Iesu ibukin te tabo are a na uarongorongo iai, ao e buokiia rinanon te kakai bwa a na reireinia aomata n oin aia taetae. E angania Iehova te ninikoria ao te mwaaka bwa a na tokanikai i aoni bwainikirinaia aika korakora.

E anga Iesu te miitara nakon te abotoro Ioane ae kaota mimitongin Iehova. N te miitara riki teuana, e nora Ioane te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa ni kataenikaia Tatan ao ni katoka ana waaki n tautaeka n aki toki. Ao Ioane e nora Iesu n tautaeka bwa te Uea ma raona ake 144,000. E nora naba Ioane te aonnaba ni kabutaa ae e a riki bwa te bwaretaiti, ike a a bane iai aomata n taromauria Iehova ma te rau ao te katiteuanaaki.

N TE MWAKORO AEI

REIREI 94

A Anganaki Taan Rimwin Iesu te Taamnei ae Raoiroi

Tera te kakai ae a kona ni karaoia ae a anganaki rinanon te taamnei ae raoiroi?

REIREI 95

Akea te Bwai ae Kona ni Katokiia

Mataniwi n Aaro ake a a tia n tiringa Iesu a a kataia ngkai ni kaini wia taan rimwin Iesu. Ma a aki kona.

REIREI 96

E Rinea Tauro Iesu

Tauro bon te tia kairiribai ae iowawa nakoia Kristian, ma e nang bitaki.

REIREI 97

E Anganaki Korenerio te Taamnei ae Raoiroi

E aera te Atua ngke e kanakoa Betero nakon ana auti te mwaane aei, ae tiaki te I-Iutaia?

REIREI 98

E a Butanako te Aro ni Kristian Nakoia Natannaomata Aika Bati

A moana aia mwakuri n uarongorongo te abotoro Bauro ma raona ni mitinare n aaba aika raroanako.

REIREI 99

E Reiakina te Koaua te Tia Tararuaiia Buure

A kangaa n taekinaki te taimonio, te mwaeiei, ao te kabaang n te karaki aei?

REIREI 100

Bauro ma Timoteo

A kaai ni mwakuri bwa raao ao tooro i nanon ririki aika bati.

REIREI 101

E Kanakoaki Bauro Nako Rom

E rangi ni bati te kangaanga n te mwananga, ma akea te bwai ae kona ni kamamaraa te abotoro aei.

REIREI 102

Te Kaotioti Nakon Ioane

E anganna Iesu miitara teuana imwin teuana ibukin taai ake a na roko.

REIREI 103

“E Bia Roko Am Tautaeka n Uea”

E kaotaki n Te Kaotioti are e anganaki Ioane aron Ana Tautaeka n Uea te Atua ni bita te maiu i aon te aba.