Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 102

Te Kaotioti Nakon Ioane

Te Kaotioti Nakon Ioane

Ngke e kabureaki te abotoro Ioane n te aba ae Batemoti, ao e anganna Iesu miitara aika 16 teuana imwin teuana, ke taamnein te tai ae e na roko. A kaotaki ni miitara aikai aroni katabuan aran Iehova, rokon ana Tautaeka n Uea, ao kakororaoan nanona n te aonnaba n aron are i karawa.

N te miitara teuana, ao Ioane e nora Iehova i aon ana kaintokanuea ae mimitong ao e otabwaniniaki irouia unimwaane aika 24 aika a bwainia ni kunnikai aika mainaina, ao a toka i aon atuia baunuea aika koora. E nako man te kaintokanuea te iti ma karongoaan te baa. A bobaraaki unimwaane ake 24 i matan Iehova ao a taromauria. N te miitara are teuana, e noriia Ioane te koraki ae uanao mai buakoia natannaomata, botannaomata, ao taian taetae, ake a taromauria Iehova. E kawakinia te Tiibutetei ae Iesu ao e kairiia nakon te ran ni kamaiu. N te miitara riki teuana imwin anne, e a moana ana tautaeka Iesu bwa te Uea i karawa ma unimwaane ake 24. N te miitara are imwina, ao Ioane e nora Iesu ni buakana te rakon are Tatan, ma ana taimonio. Ao e karenakoia mai karawa nako aon te aba.

 E nora Ioane te taamnei ae tamaroa ae kaota te Tiibutetei ma naake 144,000 bwa a tei i aon te Maunga ae Tion. E nora naba te anera ae kibakiba ni kabutaa te aonnaba, ao n tuangia aomata bwa a na maaka te Atua ao n anganna te neboaki.

N te miitara are imwina riki, e a waaki te buaka ae Aremaketon. N tain te buaka anne, e tokanikai Iesu ma ana anera i aon ana waaki ae buakaka Tatan. N te kabanea ni miitara, e noria Ioane bwa e a kororaoi te katiteuanaaki i karawa ao i aon te aonnaba. A a boni kamaunaaki Tatan ma kanoana. Ao a a bane kaaini karawa ao te aonnaba ni katabua aran Iehova ao n taromauria n tii ngaia.

“N na karekea te kairiribai i marenam ma te aine ao i marenani kanoam ma kanoana. E na kamanatuaa atum ao ngkoe ko na kaikoaka bukini waena.”—Karikani Bwaai 3:15