Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 12

E Karekea te Tibwanga Iakoba

E Karekea te Tibwanga Iakoba

Bon 40 ana ririki Itaaka ngke e mare ma Rebeka. E rangi n tangira neiei. Imwina riki, a a reke natiia mwaane aika bwebwee.

Te karimoa bon Etau, ao te karimwi Iakoba. E kani memena Etau n te tawaana ao bon te tia kaeman. Ma e kan titiku Iakoba n te auti.

N taai akanne, e riai n anganaki te mwaane ae te karimoa angiin aaba ao te mwane ngkana e mate tamana. E aranaki anne bwa te tibwanga. N ana utu Itaaka ao irian naba te tibwanga anne boni berita ake e karaoi Iehova nakon Aberaam. E bon aki tabe Etau ma berita akanne, ma e ataia Iakoba ae a rangi ni kakawaki.

N te tai teuana, e okira te auti Etau ao e a rangi ni kua imwin ana kaeman n te bong anne. E aroka boin te amwarake ae kangkang are e kamwaia Iakoba, ao e taku: ‘I a bora ni baki! Anganai teutana am tuubu ane uraura anne!’ E taku Iakoba: ‘N na anganiko, ma berita moa nakoiu bwa e na reke irou tibwangam.’ E taku Etau: ‘I aki tabe ma tibwangau! Ko kona n anaia. I tii kan amwarake.’ N am iango e wanawana Etau n te baere e karaoia? E bon aki. E anganako te bwai ae rangi ni kakawaki tii ibukin te boora n tuubu.

Ngke e a rangi ni kara Itaaka, ai bon anne ana tai are e nang anga iai te kakabwaia nakon natina are te karimoa. Ma Rebeka e  buoka natina are te karimwi ae Iakoba bwa e na karekea te kakabwaia anne. E rangi n un Etau ngke e a ataia, ao e baireia bwa e na tiringa tarina are bwebweena. A tangiria Itaaka ao Rebeka ni kamanoa Iakoba ngaia are a taku nakoina: ‘Naako tiiku irouni mwaanen tinam ae Raban, ni karokoa ae e toki unin Etau.’ E ongo Iakoba n aia taeka n reirei ana karo, ao e a birinako n rawea maiuna.

“Tera kabwaian te aomata, ngkana e bwaina te aonnaba ni kabane ma e kabuaa maiuna iai? Ni koauana, tera ae e na anga te aomata bwa booni mwini maiuna?”—Mareko 8:​36, 37