Ngke e a ikawai Ioane are natin Tekaria ma Eritabeta, ao e a riki bwa te burabeti. E kabonganaaki Ioane iroun Iehova bwa e na reireinia aomata taekan rokon te Mesia. E aki angareirei Ioane n taian tinakoka ke ni kaawa, ma e uarongorongo n te rereua. A roroko kaain Ierutarem ao Iutaia ni kabutaa bwa a na reireinaki irouna. E reireinia bwa ngkana a na kakukureia te Atua, a riai ni katoka kakaraoani baika bubuaka. Imwin ongoraeia iroun Ioane, a bati ake a rairi nanoia man aia bure, ao e bwabetitoiia n te Karaanga ae Ioretan.

E kabebetea maiuna Ioane. E bwaina te kunnikai ae karaoaki mani buraen te kamero, ao kanana bon te rokati ao aia karewe manibeeru mai buakonikai. A rangi ni kani kinaa Ioane aomata. A roko naba ni kawaria Baritaio ao Tarukaio aika kainikatonga ao e tuangia aei: ‘Kam riai ni bitii aromi ao n rairi nanomi. Tai taku bwa kam okoro ngkai kam taekinna bwa natin Aberaam ngkami. Tiaki nanona bwa ai natin te Atua ngkami.’

A bati ake a kawara Ioane ao a titirakinna ni kangai: ‘Tera ae ti riai ni karaoia bwa ti aonga ni kakukureia te Atua?’ E tuangia I-Iutaia ni kangai: ‘Ngkana uoua ami kunnikai, aanga teuana nakon ane e kainnanoia.’ Ko ataia bwa e aera ngkai e taekina anne? E tangiriia taan rimwina bwa a na ataia ae ngkana a na kakukureia te Atua, a riai n tangiriia aomata.

E taku Ioane nakoia taan rikoa te taekiti: ‘Bwaina te koaua ao tai  babakanikawaia temanna.’ E taku nakoia tautia: ‘Tai butimwaei bwaai ni kamaraato ke n taekini keewe.’

A kawara naba Ioane ibonga ao tibun Rewi ao a titirakinna ni kangai: ‘Antai ngkoe? A kan ataia aomata nako.’ E taku Ioane: ‘Ngai bon te bwanaa n te rereua, ae kaiririia aomata nakon Iehova n aron are e taetae ni burabetinna Itaia.’

A taatangira ana reirei Ioane aomata. A bati ake a iangoia bwa tao te Mesia Ioane. Ma e tuangia aei: ‘Iai ae e kakannato riki ae e na roko. I aki tau ni kabwaraa ana kau. I bwabetito n te ran, ma e na bwabetito ngaia n te taamnei ae raoiroi.’

“E roko teuaei bwa te tia kakoaua, bwa e na kaotiota taekan te oota, bwa a aonga n onimaki aomata n aekaia nako rinanon teuaei.”—Ioane 1:7