A bukamarua te Toa ae te Riao I-Iutaia ni katoa ririki n 14 bongin te namwakaina ae Nitian. A kakaraoa aei bwa a kauringaki iai aron Iehova ni kainaomataia man te tautoronaki i Aikubita ao kairakia nakon te Aba ni Berita. N 33 C.E., ao a bukamarua te Toa ae te Riao Iesu ma ana abotoro n te ruu are i eta i Ierutarem. Ngke a a tia n amwarake ao e taku Iesu: ‘E na kamwaneai temanna mai buakomi.’ A rangi n nanokawaki abotoro ao a titirakina Iesu: ‘Antai anne?’ E taku Iesu: ‘Bon teuare N na anganna te kariki aei.’ Ao e angan Iuta Itekariota mwakoron te kariki. E teirake ngkekei naba Iuta ao e otinako.

Imwina ao e tataro Iesu, e otea te bwerena nakoni mwakorokoro aika uarereke ao e angania abotoro ake a tiku. E taku: ‘Kana te bwerena aei. E tei ibukin rabwatau are N na anga ibukimi.’ Imwina ao e tataro ibukin te wain ao e angania ana abotoro. E taku: ‘Moi n te wain aei. E tei ibukin raraau ae N na anga ibukini kabwaraani buure. I berita nakoimi bwa kam na uea ma ngai i karawa. Kakaraoa aei ni katoa ririki bwa kanuringau.’ A teimatoa taan rimwin Iesu ni bobotaki n te tairiki anne ni katoa ririki. E a aranaki te botaki anne ngkai bwa Ana Katairiki te Uea.

 Imwin te katairiki, a a kauntaeka abotoro bwa antai te kabanea ni kakannato i buakoia. Ma e taku Iesu nakoia: ‘Ane e kakannato riki i buakomi ao ke e riki bwa kaanga te ataei riki, ae mangori riki.

‘Bon raoraou ngkami. I tuangingkami bwaai ni kabane ake e tangiria Tamau bwa N na tuangingkami. N nang nakon Tamau i karawa. Kam na tiku imwiu, ao a na kinaingkami aomata ae taan rimwiu ngkami man te tangira ae kam kaotiotia i marenami. Kam riai n itangitangiri i marenami n arou ae I tangiringkami.’

Ni kabaneana, e a tataro Iesu ni butiia Iehova bwa e na kawakinia taan rimwina ni kabane. E butiia Iehova bwa e na buokiia bwa a aonga ni kaai ni mwakuri ma te rau. E tataro naba ibukini katabuan aran Iehova. Imwina e anene n nebonebo ma ana abotoro nakon Iehova ao a a otinako. E a kaan te tai are e nang katikaki iai Iesu.

“Tai maaku ngkami ae te nanai ae uarereke, bwa e a tia ni kariaia Tamami bwa e na anganingkami te Tautaeka n Uea.”—Ruka 12:32