Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 27

A Karitei Nakon Iehova

A Karitei Nakon Iehova

Tabeua te tai imwina ngke a mena tibun Iteraera n te rereua, ao a a karitei Kora, Ratan, Abiram, ao tabeman riki aika 250, nakoni Mote. A taku nakoni Mote: ‘Ko a kabotu! E aera ngkai ko riki bwa ara tia kairiri ao Aaron bwa te ibonga ae rietata? E memena Iehova iroura ni kabane, tiaki tii ngkoe ma Aaron.’ E aki kukurei Iehova ao e iangoa anne bwa bon te karitei nakoina!

Ao e taku Mote nakoni Kora ma taani boutokaia: ‘Nakon te umwanrianna ae tabu ningabong, ao uotii ami baan ake nneni mwaakaron te ai. E na kaotia Iehova nakoira bwa antai ae e rineia.’

N te bong are imwina, a a mwananga Kora ma mwaane ake 250 nakoni Mote n te umwanrianna ae tabu. A kabueki iai baika boiarara bwa aongkoa ibonga. Ao Iehova e tuanga Mote ma Aaron ni kangai: ‘Kaokoroingkami ma Kora ao raona.’

E ngae ngke e nako Kora nakoni Mote n te umwanrianna ae tabu, ma a rawa ni mwananga Ratan, Abiram, ao aia utu. E tuangia tibun Iteraera Iehova bwa a na kararoaia man aia umwanrianna Kora, Ratan, ao Abiram. A waekoa tibun Iteraera ni kararoaia. A tei Ratan, Abiram, ao aia utu i tinanikun aia  umwanrianna. Ao e a rina naba n tabwena aontano ao e kabwautiia ni kabane! Ao e roko te ai mai karawa n te umwanrianna ae tabu ao e kabueka Kora ma raona mwaane ake 250.

E taku Iehova nakoni Mote: ‘Anaa te oko mairouia mataniwi n tatabemania nako mani baronga nako, ao korei araia i aoia. Ma korea aran Aaron i aon te oko are man te baronga are Rewi. Karin i nanon te umwanrianna ae tabu, ao e na uee okon teuare I rineia.’

N te bong are imwina, e a kaotinakoi taian oko aikai Mote ao e kaotii nakoia mataniwi. Ao e uee ma n tawaa uaan te amon n okon Aaron. N te aro aei, e a kamatoaa iai Iehova ae e a tia n rinea Aaron bwa te ibonga ae rietata.

“Kam na ongeaba irouia akana kairiri i buakomi ao kam na aantaeka.”—Ebera 13:17