E maeka Rota ma Aberaam are ai tamana, n te aba ae Kanaan. Imwina riki, a a rangi ni bati aia man Aberaam ao Rota ao e a aki tau te aba ibukia ni kabane. E taku Aberaam nakon Rota: ‘Ti a aki kona ni kaai ni maeka n teuana te tabo. Taiaoka ma rinea te tabo ae ko kan nako iai, ao ngai are teuana.’ Tiaki e kaotia Aberaam bwa e aki iaiangoia moa?

E nora Rota tamaroan te aba ae uakaan ma te kaawa ae Totom. E bati iai te ran ma uteute aika kiriin. Ngaia are e rinea te tabo anne ao e a mwaing nako iai ma ana utu.

A rangi ni buakaka kaain Totom ma te kaawa ae uakaan ma ngaia ae Komora. Ni koauana, a rangi ni buakaka n te aro are e a iangoia Iehova bwa e na kamaunai kaawa akanne. Ma e tangiria te Atua ni kamaiua Rota ma ana utu, ngaia are e a kanakoia uoman anera bwa a na anga te kauring aei: ‘Kawaekoaingkami! Otinako man te kaawa aei! E nang kamauna Iehova.’

E aki waekoa n nako Rota. E teimatoa ni baenikai. Ngaia are a a kawaekoaia anera n taua bain Rota ma buuna ao natiia aine ake uoman, ao a kaotinakoia man te kaawa ao a taku: ‘Birinako! Rawea maiumi, ao tai tanrikaaki. Ngkana kam tanrikaaki, kam na boni mate!’

Ngke a roko n te kaawa ae Toa, e a kabwakaa Iehova te karau ae te burimton ma te ai i aon Totom ma Komora. A a bane ni kamaunaaki  kaawa aikai. E aki ongeaba iroun Iehova buun Rota ao e tanrikaaki, ike e a riki iai bwa te boua ae te taoro! Ma e kamaiuaki Rota ma natina aine ibukina bwa a ongeaba iroun Iehova. A bae n rangi n nanokawaki ngke e aki ongeaba neiei. Ma a kukurei bwa a ongeaba n ana kaetieti Iehova.

“Kam na uringa buun Rota.”​—Ruka 17:32