E ongo Ietebera taekan te bwai are riki nakoia ana burabeti Baara, ao e rangi n un. Ngaia are e a kanakoa ana taeka nakon Eria ae kangai: ‘Ko na mate n ningabong n aroia ana burabeti Baara.’ E a rangi ni maaku Eria ao e a birinako nakon te rereua ao e tataro ni kangai: ‘Iehova, I a aki konaa uotau. Kariaia bwa N na mate.’ E a kua Eria ao e a matunako i aan te aroka teuana.

E kautaki iroun te anera temanna ao e taku ma te akoi nakoina: “Teirake ao amwarake.” E taratara nako Eria ao e nora te kariki ae mronron ae toka i aon atibu aika kabuebue ao te tiaeki n ran. E amwarake ao ni moi ao imwina e a manga matu. E a manga kautaki iroun te anera ao e taku: ‘Amwarake. Ko kainnanoa te korakora ibukini mwanangam.’ Ao e a manga amwarake riki Eria. Imwina e a mwananga i nanon 40 te ngaina ao 40 te bong ni karokoa ae e roko n te Maunga ae Oreba. Ngke e roko ikanne, e rinnako n te nangananga teuana ao e matu iai. Ma e taku Iehova nakoina: “Tera ae ko karaoia ikai Eria?” E kaeka ni kangai: ‘A urua aia berita nakoim tibun Iteraera. A urui am baonikarea ao a tiringia am burabeti. Ao ngkai a kataia n tiringai naba.’

E taku Iehova nakoina: ‘Otinako ao teei i aon te maunga.’ E roko moa te ang ae matoa rirarikin te nangananga. Imwina, e roko te mwaeiei n rimwiaki n te ai. Ni kabaneana, e a ongo Eria te bwanaa ae maraara. E karabaa ubuna n ana kunnikai ao e tei i tinanikun te nangananga. E a titirakinna ngkanne Iehova bwa tera bukini birinakona. E taku Eria: ‘Ibukina bwa ai bon tii ngai.’ Ma e taku Iehova: ‘Tiaki tii ngkoe. Iai burabeti aika 7,000 i Iteraera aika teimatoa n taromauriai. Naako ao rinea Eritai bwa te burabeti ae e na onea mwim.’ E a nako naba ngkekei Eria ni karaoa te baere e tuangnga Iehova. N am iango, e na buokiko naba Iehova ngkana ko karaoi baike e tangiriko bwa ko na karaoi? Eng, e na boni buokiko. Ti na nora te bwai ae riki n tain te mwautakataka.

“Tai raraomaeakina te bwai teuana, ma a na kaotaki ami bubutii ni bwaai ni kabane nakon te Atua, n te tataro ma te kakorakora n tataro ni bubutii n raonaki n te katituaraoi.”—I-Biribi 4:6