Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 61

A Rawa ni Bobaraaki

A Rawa ni Bobaraaki

Ngke e a tia ni miia te boua te Uea ae Nebukaneta ao tabeua te tai imwina, e a karaoa te boua ae totoakaei man te koora. E kateia i aon te tabo ae aoraoi ae Ruura ao e kanakotaeka nakoia aomata aika rangi ni kakannato i Baburon bwa a na ikotaki i matan te boua aei, n ikotaki naba ma Tiateraka, Metiaka, ao Abeteneko. E tua ae kangai te uea: ‘N te tai are kam ongo iai tangin te buu, te abi, ao te kaibwabwaa ae bubura, kam riai ni bobaraaki nakon te boua! Ane e aki bobaraaki ao e na karenakoaki ni nnen te ai ae uramwaaka.’ A na bobaraaki nakon te boua taian Ebera ake teniman ke a na taromauria Iehova n tii ngaia?

Ao e tua te uea bwa e na katangaki te katangitang. A bane ni katorobubua ni bobaraaki aomata ao n taromauria te boua ma a teimatoa n tei Tiateraka, Metiaka, ao Abeteneko. A noriia naakai mwaane tabeman ao a taku nakon te uea: ‘A rawa taian Ebera ake teniman n taromauria am boua.’ Ao e tua Nebukaneta bwa a na kairaki nakoina ao e taku: ‘N na anganingkami riki ami tai n taromauria te boua. Ngkana kam aki, ao N na karenakoingkami ni nnen te ai. Akea te atua ae kona ni kamaiuingkami mairou.’ A kaeka ni kangai: ‘Ti aki kainnanoa ae ko na anganira ara tai. E boni kona ni kamaiuira Atuara. Ma ngkana e aki, te uea, ti na bon aki taromauria te boua.’

E a rangi n un Nebukaneta ngaia are e taku nakoia ana aomata: ‘Karakaa kabuebueni nnen te ai itiua riki te tai nakon are mai mwaina!’ Ao e tua nakoia ana  tautia ni kangai: ‘Kabaeia mwaane aikai ao karenakoia i nanona!’ E a rangi ni kabuebue te ai n te aro are ngke a kaania tautia ao a a mate naba. Ao a a bwaka i nanon te ai taian Ebera ake teniman. Ma ngke e taraa nanon te ai Nebukaneta, e a noriia aman mwaane aika ririaki i buakon te ai ao ai tiaki teniman. E a maaku ao e taku nakoia ana mataniwi: ‘Tiaki ti karenakoia teniman mwaane nakon te ai? Ma I a noriia aman, ao temanna i buakoia kaanga taraan te anera!’

E keerake riki nako rarikin te ai Nebukaneta ao e wewete ni kangai: ‘Otinako, ngkami aika ana toro te Atua ae Moan te Rietata!’ A bane ni mimi aomata n nora Tiateraka, Metiaka, ao Abeteneko n otinako man te ai ao a aki bue kunia, irannatuia, ao aia kunnikai, ao a aki naba buaiai teutana.

E taku Nebukaneta: ‘E mwaaka Atuan Tiateraka, Metiaka, ao Abeteneko. E kanakoa ana anera bwa e na kamaiuia. Akea te atua ae ai aron Atuaia.’

Ko motinnanoia naba bwa ko na kakaonimaki ni koaua nakon Iehova n aroia taian Ebera ake teniman, n aki ongei baika riki?

Ko riai n taromauria Iehova ae Atuam, ao ko riai n toro irouna n tii ngaia.”—Mataio 4:10