Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 100

Bauro ma Timoteo

Bauro ma Timoteo

Bon te rorobuaka n ataei Timoteo n te ekaretia i Rutetera. Bon te I-Kuriiti tamana ao tinana te I-Iutaia. E reiakinaki teuaei taekan Iehova mangke e uarereke iroun tinana ae Eunike ao tibuna ae Roiti.

Ngke e roko Bauro i Rutetera n ana kauoua ni mwananga n uarongorongo ao e noria bwa e rangi n tangiriia taari Timoteo ao e ingainga ni kani buokiia. E kaoa Timoteo Bauro bwa e na iria ni mwamwanangana. Ni waakinakon te tai, e kataneia Timoteo Bauro bwa e na riki bwa te tia uarongorongo ao te tia reirei ae mwaatai ibukin te rongorongo ae raoiroi.

A kairiraki n te taamnei ae raoiroi Bauro ma Timoteo n taabo nako ake a nako iai. N te tairiki teuana, e tuangaki Bauro n te miitara iroun te mwaane temanna bwa e na nako Maketonia ni buokiia. Ngaia are a a nako n uarongorongo ao ni katei ekaretia ikanne Bauro, Timoteo, Tira, ao Ruka.

A bati mwaane ma aine ake a a riki bwa Kristian ni kaawani Maketonia ae Tetaronike. Ma a bakantang tabeman I-Iutaia irouni Bauro ma raona. A ikotiia mwaane aika akiako ao a katikiia taari aikai nakoia taan tautaeka n te kaawa ao a tatakarua ni kangai: ‘A kaitaraa te tautaeka n Rom mwaane aikai.’ A nang reke n te kangaanga Bauro ma Timoteo, ngaia are ngke e a bong ao a a birinako nako Beroia.

A ingainga I-Kuriiti ao I-Iutaia ake i Beroia n reiakina te rongorongo ae raoiroi ao a a riki bwa kaain te onimaki. Ma ngke a roko I-Iutaia tabeman mai Tetaronike ni kaunia aomata, e a kitana Beroia Bauro nako Atenai. A tiku Timoteo ma Tira i Beroia bwa a na kakorakoraia taari. Imwina riki, ao Bauro e kanakoa Timoteo bwa e na okira Tetaronike ni buokiia taari bwa a na tokanikai i aon te  bwainikirinaki ae korakora. Imwina e a manga kanakoa Timoteo nakon ekaretia aika bati riki bwa e na kaungaia.

E taku Bauro nakon Timoteo: ‘A na bwainikirinaki te koraki ake a kani beku ibukin Iehova.’ E boni bwainikirinaki Timoteo ao ni kabureaki ibukin ana onimaki. Ma e kukurei iai bwa e a reke ana tai ni kaota kakaonimakina ni koaua nakon Iehova.

E taku Bauro nakoia kaaini Biribi: ‘I kanakoa Timoteo nakoimi. E na reireiningkami te bwai ae nanonaki n te nakonako n te koaua ao e na kataneiaingkami n te mwakuri ni minita.’ E ataia Bauro bwa e kona n onimakina Timoteo. E riki bwa raoraona ao a kaai ni beku i nanon ririki aika bati.

“Akea riki temanna irou ae titeboo aroarona ma ngaia, ae e na tabeakin raoi tabeaiangami. Bwa ake tabemwaang a tabeakin oin nanoia ao tiaki nanon Iesu Kristo.”—I-Biribi 2:20, 21