Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 40

Tawita ao Koria

Tawita ao Koria

E taku Iehova nakon Tamuera: ‘Naako nakon ana auti Iete. E na riki temanna mai buakoia natina mwaane bwa aia uea tibun Iteraera imwina riki.’ Ao e a nako Tamuera nakon ana auti Iete. Ngke e nora teuare te karimoa ao e taku n ana iango: ‘Tao ngaia aei.’ Ma e tuanga Tamuera Iehova bwa tiaki teuaei. E taku Iehova: ‘I nora nanon te aomata, ao tiaki tii tinanikuna.’

E a manga roko naba Iete ma natina mwaane aika onoman riki nakon Tamuera. Ma e taku Tamuera: ‘Akea ae e rineia Iehova mai buakoia. Iai riki natim mwaane?’ E taku Iete: ‘Ai bon tii temanna bwa au bina ae Tawita. Ma akea ikai bwa are e kawakinia au tiibu.’ Ngke e roko Tawita, e a tuangaki Tamuera iroun Iehova ni kangai: ‘Boni ngaia aei!’ E kabwaroa te bwaa Tamuera i aon atun Tawita, ao e kabiria bwa aia uea tibun Iteraera imwina riki.

Tabeua te tai imwina, a a buaka tibun Iteraera ma I-Biritia, ao iai te tia buaka ibukia ae te aintoa ae arana Koria. E katoabong n otinako Koria ni kakanikoia tibun Iteraera. E tatakarua ni kangai: ‘Kanakomaia te mwaane temanna ae N na boo ni buaka ma ngaia. Ngkana e konaai, ti na riki bwa ami toro ma ngkana e konaaki, kam na riki bwa ara toro.’

E roko Tawita n te kaembwa ni buaka n nikira kanaia tarina ake tautia. E ongo ana taeka Koria ao e taku: ‘N na buaka ma teuaei!’ E taku te Uea are Tauro: ‘Bon te teinimwaane ae ko uarereke ngkoe.’ E kaeka Tawita ni kangai: ‘E na boni buokai Iehova.’

 E anga Tauro te bwai ni buaka nakon Tawita bwa e na karinna ma e taku Tawita: ‘I aki kona ni mwananga ma te bwai ni buaka aei.’ Ngaia are e anaa ana bana Tawita ao e nakon te karaanga teuana. E rinei atibu aika nimaua aika maranran ao e karin n ana baeki. Imwina, e biri ni kaitaraa Koria. E tatakarua te aintoa ni kangai: ‘Nakomai ngkoe ae te teinimwaane ae ko uarereke. N na anga ngkoe bwa kanaia mannikiba aika i annang ao maan aika tiritiri.’ E bon aki maaku Tawita. E takarua ni kabooa ana taeka ni kangai: ‘Ko kaitaraai ma te kabaang ao te kainiwai, ma I kaaitarako n aran Iehova. Ko aki buakanira ma ko boni buakana te Atua. A na bane aomata aikai n noria bwa e rangi ni mwaaka riki Iehova nakon te kabaang ke te kainiwai. E na anga ngkami ni kabane nako nanoni baira.’

E karina teuana te atibu Tawita n ana bana ao e kabanea korakorana ni bana iai. Ao man ana ibuobuoki Iehova, e titiba te atibu n orea ramwani Koria ao e ribunako. E a bwaka ni mate i aontano te aintoa aei. Ao a birinako n rawei maiuia I-Biritia. Ko onimakina Iehova n aron Tawita?

“E aki konaaki aei irouia aomata, ma tiaki anne aron te Atua bwa e konai bwaai ni kabane.”—Mareko 10:27