E karakinaki n te mwakoro aei rongorongoni maiun te Uea ae Tauro ao te Uea ae Tawita n te maan ae tao 80 te ririki. N te moantai, e bon nanorinano Tauro ao e mamaaka te Atua, ma e waekoa ni bitaki maiuna ao e a aikoa ongeaba n ana kairiri Iehova. E aki kukurei Iehova irouna ao imwina riki e tua nakon Tamuera bwa e na kabira Tawita bwa e na riki bwa uean Iteraera imwin Tauro. E bakantang iai Tauro ao e kataia n tiringa Tawita n taai aika bati ma e aki roko n te kaoka kaina Tawita. E ataia natin Tauro ae Ionatan bwa Iehova e rinea Tawita ngaia are e a kakaonimaki ni koaua nakon Tawita. E karaoi buure aika kakaiaki tabeua Tawita, ma akea te tai ae e aki butimwaea iai ana reirei ni kaetieti Iehova. Ngkana te karo ngkoe, buoka natim bwa e na ataa kakawakini boutokaan ana babaire te Atua n taai nako.