Bon te Uea i aoni bwaai ni kabane Iehova. E a kaman tautaeka ao e na bon tautaeka n aki toki. N te katoto, e kamaiua Ieremia man te mwarua are e kona ni mate iai. E kamaiua Tiateraka, Metiaka, ao Abeteneko mani nnen te ai ae uramwaaka ao e kamaiua Taniera mai wia raian. E kamanoaki Etita iroun Iehova bwa e aonga neiei ni kamaiuia kaain abana. E aki kariaia te buakaka bwa e na reitinako n aki toki. A kakoauaaki n taian taetae ni burabeti ibukin te boua ae totoakaei ao te aroka ae buburakaei, bwa e na waekoa Ana Tautaeka n Uea Iehova ni kamauna te buakaka ni kabane ao n tautaekana te aonnaba.