Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 88

E a Katikaki Iesu

E a Katikaki Iesu

E mwananga Iesu ma ana abotoro rinanon te Mwarua ae Kiteron nakon te Maunga ae Oriweta. Ai mwin te nukanibong ao e a tabwanin raoi namwakaina. Ngke a roko n te onnaroka i Ketetemane, ao e taku Iesu nakoia: “Tiiku ikai ao teimatoa n tantani.” Ao e nako riki teutana Iesu nakon te onnaroka ao e katorobubua ni bobaraaki. E rangi n rawawata nanona ao e a tataro nakon Iehova ni kangai: “Ke e iraki nanom.” Ao Iehova e kanakoa ana anera temanna bwa e na kakorakoraa Iesu. Ngke e oki Iesu nakoia ana abotoro ao e noriia bwa a matu ni kateniman. E taku: ‘Teirake! Tiaki aei te tai ni matu! E a roko te aoa are N nang kamwaneaki iai nako nanoni baia taani kairiribai.’

Ao e a roko naba Iuta ma te koraki n akiako ma aia kabaang ao aia kai n oro. E ataa te tabo ae e na reke iai Iesu ibukina bwa a nanakon te onnaroka aei. E a tia Iuta n tuangia tautia arona are e na kaota iai Iesu nakoia. E kaineta Iesu ao e taku: ‘Te raoi iroum te tia Reirei,’ ao e kaboria ma ngaia. E taku Iesu: ‘Iuta, ko kamwaneai n te kaboria?’

E keerake Iesu ao e titirakinia te koraki n akiako ni kangai: “Antai ae kam kakaaea?” A taku: “Iesu ae te I-Natareta.” E kaekaia Iesu ni kangai: “Boni ngai,” ao a a kerikaaki mwaane aikai ao a bwaka i aontano. E a manga titirakinia riki Iesu ni kangai: “Antai ae kam kakaaea?” A a manga taku: “Iesu ae te I-Natareta.” E kaekaia Iesu ni kangai: ‘I a tia n tuangingkami bwa boni ngai. Kanakoia mwaane aikai.’

Ngke e nora te bwai ae riki Betero, e buuta ana kabaang ao e kabwabua taningan Mariko, ae ana toro te ibonga ae rietata. Ma e ringa taningan teuanne Iesu ao e a mao naba. Ao e taku nakoni Betero: ‘Kararoaa am kabaang. Ngkana ko un ma te kabaang ao ko na mate n te  kabaang.’ A taua Iesu tautia ma ni kabaei baina, ao a birinako abotoro. Ao a kaira Iesu te koraki aei nakon Annati, ae te mataniwi n ibonga. E titirakinaki Iesu iroun Annati ao imwina e kanakoa nakon ana auti Kaiaba ae te Ibonga ae Rietata. Ma tera ae riki nakoia abotoro?

“Kam na rawawata ngkai i buakoia kaain te aonnaba, ma kaninikoriaingkami! I a tia n tokanikai i aoia kaain te aonnaba.”—Ioane 16:33