Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 20

Rekenikai Aika Onoua Ake Imwina

Rekenikai Aika Onoua Ake Imwina

A kawara Barao Mote ma Aaron n tuangnga ana rongorongo te Atua aei: ‘Ngkana ko aki kanakoia au aomata, N na karokoia naango nako aon te aba.’ A a tikubara naango aika mwaitikurikuri n aia auti kaain Aikubita aika kaubwai ao aika maiu ni kainnano. E a buta aon te aba n te nango. Ma akea te nango n te aba ae Koten are a maeka iai tibun Iteraera. Ni moa man te kaaua n rekenikai aei ao a a tii rotaki iai kaain Aikubita. E bubutii Barao ni kangai: ‘Bubutiia Iehova bwa e na kanakoia naango aikai. A a kona n nako ami aomata.’ Ma ngke e a kanakoi naango Iehova, e a manga bita ana iango Barao. E na reke n ningai reireiani Barao?

E taku Iehova: ‘Ngkana e aki kanakoia au aomata Barao, ao a na aoraki ao ni mate aia man kaain Aikubita.’ N te bong are imwina, a a mate maan, ma a aki mate aia man tibun Iteraera. E teimatoa n imanono Barao ao e aki kan ongo.

Imwina, e a tuanga Mote Iehova bwa e na oki nakoni Barao ao e na karerake te mannang. Ao a bitaki mannang n riki bwa bubun te tano n te ea ao e bwaka i aoia kaain Aikubita ni kabane. Ao a a riki bwa kinaka aika kammaraki i aoia ni kabane ma aia man. Ma e bon rawa naba Barao ni kanakoia tibun Iteraera.

E kaokiia Mote ma Aaron Iehova nakoni Barao ma Ana rongorongo aei: ‘Ko bon rawa naba ni kanakoia au aomata? E na bwaka te karau ae te aiti  n ningabong i aon te aba.’ N te bong are imwina, e a kabwakaa Iehova te karau ae te aiti ma te baa, ao te ai. Bon te bong ae buaka ae te kabanea ni korakora i aon Aikubita ae tuai man riiriki mangkoa. A bane ni mate kaai ma aroka ma a aki rotaki ake i Koten. E taku Barao: ‘Bubutiia Iehova bwa e na katokia! Ao kam a kona n nako.’ Ma ngke e a toki te karau ae te aiti ma te karau, ao e a bita naba ana iango Barao.

E taku ngkanne Mote: ‘A nang roko ngkai rokati ni kang nikirani baike a tiku imwin te karau ae te aiti.’ A kang nikirani bwaai ni kabane ake i aoni kaai ma tawaana mirion ma mirion rokati. E bubutii ni kangai Barao: ‘Butiia Iehova bwa e na kanakoia rokati aikai.’ Ma imwini kanakoaia rokati iroun Iehova, e bon teimatoa naba n imanono Barao.

E taku Iehova nakoni Mote: “Arora baim nako karawa.” Ao akea bwa e a rotongitong karawa. A aikoa kona n nora te aomata ke te bwai teuana kaain Aikubita i nanon tenibong. Ma tii tibun Iteraera ae e oota aia auti.

E taku Barao nakoni Mote: ‘Ko a kona n nako ma am aomata. Ma tii katikuia ami man ikai.’ E taku Mote: ‘Ti riai ni kairiia ara man bwa ti aonga n angakarea iai nakon Atuara.’ E a rangi n un Barao ao e takarua ni kangai: ‘Naako mai matau! Ngkana I a manga noriko ao N na tiringko.’

“Ane kam na manga ataa te kaokoro i marenan te aomata ae raoiroi ma te aomata ae buakaka, ao i marenan ane e toro iroun te Atua ma ane e aki toro irouna.”—Maraki 3:18