Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 17

E Rineia Mote Bwa E na Taromauria Iehova

E Rineia Mote Bwa E na Taromauria Iehova

A kinaaki ana utu Iakoba i Aikubita bwa tibun Iteraera. Ngke a a tia ni mate Iakoba ma Ioteba, ao e a tautaeka te Barao ae boou. E raraoma teuaei bwa a a rikirake ni korakora riki tibun Iteraera nakoia kaain Aikubita. Mangaia are e a karikiia tibun Iteraera bwa tooro te Barao aei. E kairoroiia bwa a na karaoi buriki ao ni mwakuri korakora n te tawaana. Ma ngke a a karawawataaki riki aia mwakuri irouia kaain Aikubita, a a ririkirake riki mwaitiia tibun Iteraera. E aki kukurei iai Barao, ngaia are e a tua bwa a na bane n tiringaki natiia tibun Iteraera aika mwaane aika tibwa bungiaki. Ko kona n iangoa korakorani maakuia tibun Iteraera n anne?

Iai temanna te aine ae tibun Iteraera ae Iokobeta arana, ao iai natina te mwaane ae kakateke taraana. E kani kamanoa natina neiei, ngaia are e a nneia n te bwaene ao e karabaa i buakon aroka aika maunei n te Karaanga ae te Naire. E tataraia man te tabo ae uakaan mwaanen te teei aei ae Miriam, bwa e aonga n ataa te bwai ae riki nakon te teei.

 E roko natini Barao te aine bwa e na tebotebo n te karaanga ao e a nora te bwaene aei. E nora te teei ae tang i nanona, ao e nanoangaia. E titirakinna Miriam ni kangai: ‘I kona n nako ni kakaaea te aine ae kona ni kammammaa?’ Ngke e a kariaia natini Barao, ao Miriam e a kaira tinana are Iokobeta. E taku natini Barao nakon neiei: “Anaa te teei aei ao kammammaa, ao N na kabooko.”

Ngke e a ikawai te teei aei, e a kairia Iokobeta nakon natini Barao ao e aranna neiei bwa Mote ma ni kaikawaia bwa oin natina. E rikirake Mote bwa te natinuea ao a kona n reke bwaai nako ake e tangiri. Ma Mote e aki mwaninga taekan Iehova. E ataia ae bon tibun Iteraera ngaia, ao tiaki kaain Aikubita.

Ngke ai 40 ana ririki Mote, e a baireia bwa e na buokiia tibun Iteraera. Ngke e nora kaain Aikubita temanna bwa e orea te toro ae tibun Iteraera, ao e a manga orea kaain Aikubita anne ao e mate. E karabaa rabwatan teuaei Mote n taunna n te tano. Ngke e a ataa aei Barao, e a kataia n tiringa Mote. Ma e birinako Mote nakon te aba ae Mirian. E tabeakinna raoi Iehova n te tabo anne.

“Ibukin ana onimaki Mote ao e rawa n atongaki . . . bwa natin natini Barao te aine, ma e rinea ae e na bwainikirinaki ma ana aomata te Atua.”—Ebera 11:24, 25