Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karekea Reireiam Man te Baibara

 REIREI 22

Te Kakai n Taari ae Uraura

Te Kakai n Taari ae Uraura

N te tai are e ongo iai Barao bwa a a tia ni kitana Aikubita tibun Iteraera, e a bita nanona ibukini kanakoaia. E tua nakoia ana tia buaka ni kangai: ‘Katauraoi au kaa ni buaka ni kabane, ao ti na nako ni kaeiia! Ti bon riai n aki kanakoia.’ Ao e a nako ma ana aomata ni kaeiia tibun Iteraera.

E kaiririia ana aomata Iehova n te nang n te ngaina ao n te ai n te bong. E kairiia nakon Taari ae Uraura ao e tuangia bwa a na katei aia umwanrianna.

Imwina riki, ao tibun Iteraera a a nora Barao ma ana taanga ni buaka ni kaeiia. A a mwane ibukina bwa a mena i marenan taari ma ana taanga ni buaka Aikubita. A tang nakoni Mote ni kangai: ‘Ti nangi mate! E raoiroi riki ngke ko katikuira i Aikubita.’ Ma e taku Mote: ‘Tai maaku. Teei ao nora aron Iehova ni kamaiuira.’ Tiaki bwa e onimakina raoi Iehova Mote?

E tua Iehova nakoia tibun Iteraera bwa a na reitaanako mwanangaia. N te tairiki anne, ao Iehova e kamwainga te nang nako marenaia kaain Aikubita ma tibun Iteraera. E karooa aia itera kaain Aikubita, ma e kaotaa aia itera tibun Iteraera.

E tuangaki Mote iroun Iehova bwa e na arora baina nako aon taari. Imwina, e karokoa Iehova te ang ae korakora bwa e na kare n uaa e  ngaina. E a bwenaua iai taari, ao e a reke te kawai n nakonako i nukana. A mwananga mirion ma mirion tibun Iteraera i aon te tano ae mwau, i marenan raan ake a a riki bwa te oo n te angaatai ao n te angamaing.

A kaeiia tibun Iteraera ana taanga ni buaka Barao ni karokoa ae a a roko i kabin taari are mwau. Imwina, e a karokoa te maaku Iehova irouia kaain te taanga ni buaka aei. A a moanna ni bwaka wiran aia kaa ni buaka. A tatakarua tautia ni kangai: ‘Ti a kitana ikai! E boni buaka Iehova ibukia.’

E taku Iehova nakoni Mote: ‘Arora baim i aon taari.’ N te tai naba anne, a a bwaro raan ake taian oo ao n rabunia kaain ana taanga ni buaka Aikubita. E mate Barao ma ana aomata ni kabane. Bon akea temanna ae maiu.

N iteran taari are teuana, a neboa te Atua te koraki ae bati ma te anene aei: “N na anene nakon Iehova bwa e rangi ni karietataaki. E tewenakoia aoti ma taan toka i aoia i taari.” Ngke a anene aomata, ao a mwamwaie aine ma ni katang aia tamboriin. A rangi ni kukurei aomata nako bwa a a inaomata ni koaua ngkai.

“Ai ngaia ae ti rangi n ninikoria ao ti kangai: ‘Te tia buokai Iehova, N na aki maaku. Tera ae e kona ni karaoia te aomata nakoiu?’ ”—Ebera 13:6