Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 68

E a Reke Natin Eritabeta

E a Reke Natin Eritabeta

E maeka te ibonga ae Tekaria ma buuna ae Eritabeta n uakaan ma Ierutarem, 400 tabun te ririki imwini manga katean oon te kaawa aei. A a rangi ni maan n tekateka n taanga ma akea natiia. N te bong teuana ngke e anga te karea ae boiarara Tekaria n te ruu ae tabu n te tembora, ao e kaoti te anera ae Kabiriera. E maaku Tekaria ma e taku Kabiriera: ‘Tai maaku. I uota te rongorongo ae raoiroi mairoun Iehova. E na bungia natim te mwaane buum ae Eritabeta ao e na aranaki bwa Ioane. E a tia Iehova n rinea Ioane bwa e na karaoa te mwakuri ae okoro.’ E taku Tekaria: ‘N na kangaa ni kakoauako? Ti a aki kona ni kariki bwa I a kara ma buu.’ E taku Kabiriera: ‘I kanakoaki iroun te Atua bwa N na anganiko te rongorongo aei. Ma ibukina bwa ko aki kakoauaai, ko na aki kona n taetae ni karokoa e bungiaki te teei.’

E rangi ni maan Tekaria n te ruu ae tabu nakon are e taneiai iai. Ngaia are ngke e a otinako, a kan ataia aomata ake a tataninga i tinaniku bwa tera ae riki. E a aki kona n taetae Tekaria. E tii kona ni kakammwakurii baina nakoia. A a ataia ngkanne aomata bwa e anganaki Tekaria te rongorongo mairoun te Atua.

Imwina riki, e a bikoukou Eritabeta ao e bungia natina te mwaane, n aron are e taekinna te anera. A roko raoraon neiei ma ana koraki n nora te teei. A rangi ni kukurei iroun neiei. E taku Eritabeta: ‘E na aranaki bwa Ioane.’ Ao a taku: ‘Akea n am utu ae arana Ioane. Aranna bwa Tekaria, bwa ingoan tamana.’ Ma e korei taeka aikai Tekaria: ‘Bon Ioane arana.’ N te tai naba anne ao e a kona n taetae Tekaria! E a butanako taekan te teei aei i Iutaia ao a iango ni kangai aomata: ‘E na ikawairake bwa antai te teei aei?’

Imwin anne, e a kaonaki Tekaria n te taamnei ae raoiroi. E taetae ni burabeti ni kangai: ‘E na karaoiroaki Iehova. E berita ngkoa nakon Aberaam bwa E na  kanakoa te tia kamaiu ae te Mesia, bwa e na kamaiuira. E na riki Ioane bwa te burabeti ao e na katauraoa te kawai imwain te Mesia.’

E riki naba te bwai ae kamimi nakoni Maria ae ana koraki Eritabeta. Ti na noria n te mwakoro are imwina.

“E aki konaaki aei irouia aomata, ma e konai bwaai ni kabane te Atua.”​—Mataio 19:26