Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 90

E Mate Iesu i Korokota

E Mate Iesu i Korokota

A kaira Iesu mataniwi n ibonga nakon ana baareti te kowana, ao e titirakinia Birato ni kangai: ‘Tera ana bure teuaei iroumi?’ A kaeka ni kangai: ‘E taku bwa te uea ngaia!’ E titirakina Iesu Birato ni kangai: “Aia Uea I-Iutaia ngkoe?” E kaeka Iesu ni kangai: “Tiaki ana bwai te aba au Tautaeka n Uea.”

Ao Birato e kanakoa Iesu nakon Erote, are te tia tautaeka i Kariraia, bwa e na noria bwa e boni bure ke e aki. E aki naba reke ana bure Iesu iroun Erote ao e kaokia nakoni Birato. E taku ngkanne Birato nakoia aomata: ‘Akea ana bure teuaei ae e reke irou ao Erote naba. N na kainaomataa.’ Ma a takarua te koraki ni kangai: ‘Kamatea! Kamatea!’ Ao a kataerea Iesu tautia n te kai ni kataere, a bawareia, ao a batiboia. A katokaa i aon atuna te baunuea ae te kateketeke ao a bwainingareia ni kangai: ‘Ko na mauri, aia Uea I-Iutaia.’ E a manga tuangia riki te koraki Birato ni kangai: ‘Akea ana bure teuaei ae I kunea.’ Ma a takarua ni kangai: “Kamatea i aon te kai!” Ngaia are Birato e a anga Iesu nakoia bwa e na kamateaki.

A kaira Iesu nakon te tabo ae arana Korokota, a bobitiia i aon te kai, ao a katea te kai anne. E tataro Iesu ni kangai: “Tamau, kabwarai aia bure bwa a aki ataa te bwai ae a karaoia.” Ao a bwainingarea Iesu aomata, ma n taku: ‘Ngkana Natin te Atua ngkoe, ao ruuo man te kai anne! Kamaiuko i bon iroum.’

E taku temanna i buakoia taani kamwarua ake a tauraki ma ngaia: “Uringai ngkana ko a roko n am Tautaeka n Uea.” E berita Iesu ni kangai nakoina: “Ko na mena ma ngai n te Bwaretaiti.” Ngke e a bwakantaai, ao e a rotongitong aon te aba ni kabutaa i nanon tenua te aoa. Iai tabeman taan rimwin Iesu ake a tei i rarikin te kai are e tauraki iai, n ikotaki ma Maria are tinana. E tuanga Ioane Iesu bwa e na tabeakina Maria kaanga ai aron tinana.

N tokina, ao e a taku Iesu: “E a tia!” Ao e kararaa atuna ao e anaa kabanean ikena. N te tai anne, ao e roko te mwaeiei ae korakora. I nanon te tembora ao e a raeuaaki mai nukana te keeten ae tinebu are i marenan  te Ruu ae Tabu ma te Ruu ae Moan te Tabu. Ao e taku te mataniwi n tautia: ‘Bon Natin te Atua teuaei.’

“N aki ongeia bwa mwaitira ana berita te Atua, ma a bane n riki bwa te ‘eng’ rinanon teuaei.”—2 I-Korinto 1:20