Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 85

E Katoki Aoraki Iesu n te Bongi n Taabati

E Katoki Aoraki Iesu n te Bongi n Taabati

A rangi n riribaa Iesu Baritaio ao a kakaaea te anga ae a na katikia ni kaburea iai. A taekinna bwa e aki riai ni katoki aorakia aomata n te bongi n Taabati. N te bongi n Taabati teuana ao Iesu e nora te mwaane ae mataki ae bububutii n te kawai. E taku nakoia taan rimwina: ‘Nora aroni mwaakan te Atua ni buoka te mwaane aei.’ E bawarea aontano Iesu ao e karaoa te bokaboka iai ao imwina e kabiri matan teuanne. Ao e tuangnga ni kangai: ‘Naako teboki matam n te nei ae Tiroam.’ E karaoa anne teuaei ao imwina e a noraaba. E a tibwa noraaba i nanoni maiuna.

A rangi ni mimi iai aomata ao a taku: ‘Tiaki te mwaane aei are tetekateka ni bubutii, ke bon temanna ae aekakina?’ E taku teuaei: ‘Boni ngai, are I bungiaki ni mataki!’ A titirakinna aomata ni kangai: ‘E aera ngkai ko a aikoa mataki?’ Ngke e kaongoia te bwai are karaoaki nakoina ao a a kairia nakoia Baritaio.

E taku te mwaane aei nakoia Baritaio: ‘E kabiri matau Iesu n te bokaboka ao e tuangai bwa N na nako n teboki. I karaoa anne ao I a noraaba naba.’ A taku Baritaio: ‘Ngkana ngaia bwa e katoki aoraki Iesu n te bongi n Taabati, tiaki ngkanne mairoun te Atua mwaakana.’ Ma a taku ake tabeman: ‘Ngkana ngaia bwa tiaki mairoun te Atua mwaakana, e na bon aki kona ni katoki aoraki.’

A weteiia ana karo te mwaane  aei Baritaio ao a titirakinia ni kangai: ‘E a kangaa naba n noraaba natimi?’ A maaku kaaro aikai ibukina bwa a a tia n taekinna Baritaio bwa ane e onimakina Iesu ao e na kabaneaki man te tinakoka. Ngaia are a taku: ‘Ti aki ataia ma titirakinna.’ A tabeki titiraki aika bati riki Baritaio nakon teuaei ni karokoa ae e a taku: ‘I a tia n tuangingkami bwaai ni kabane aika I atai. E aera ngkai kam teimatoa n titirakinai?’ A un Baritaio ao a a kabanea man te tinakoka.

Ao Iesu e kakaaea teuaei ao e titirakinna ni kangai: ‘Ko onimakina te Mesia?’ E taku teuaei: ‘N na onimakinna ngkana I kinaa bwa antai ngaia.’ E taku Iesu: ‘Bon te Mesia ngai.’ E aki ngkanne akoi Iesu? E aki tii katoka aorakin teuanne ma e buokia naba bwa e na reke ana onimaki.

“Kam kairua, ibukina bwa kam aki ataa te Koroboki ae Tabu ke mwaakan te Atua.”—Mataio 22:29