Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 REIREI 69

E Kawara Maria Kabiriera

E Kawara Maria Kabiriera

Iai ana koraki Eritabeta ae te ataeinnaine ae Maria ae maeka ni kaawan Natareta i Kariraia. E kabae Maria ma Ioteba ae te kabentaa. Ngke ai ana kaonoua n namwakaina Eritabeta, ao e kaoti te anera ae Kabiriera nakoni Maria. E taku: ‘Ko na mauri Maria. Ko rangi n akoaki iroun Iehova.’ E aki ota neiei n te baere e nanonna Kabiriera. Ngaia are e taku nakon neiei: ‘Ko na bikoukou ao ko na bungia te nati te mwaane, ao ko riai n aranna bwa Iesu. E na tautaeka bwa te Uea. E na akea tokin ana Tautaeka n Uea.’

E taku Maria: ‘Ma I tuai ni boo ma te mwaane, ao e na kangaa n riki natiu?’ E taku Kabiriera: ‘Akea te bwai teuana ae e aki kona ni karaoia Iehova. E na ruoniko te taamnei ae raoiroi, ao e na reke natim te mwaane. E a bikoukou naba am koraki are Eritabeta.’ Ao e taku Maria: ‘Boni ngai ana toro Iehova. Ke e riki nakoiu n aron ane ko taekinna.’

E nako Maria nakon te kaawa n te tabo ae maungaunga bwa  e na kawara Eritabeta. Ngke e kamauraki Eritabeta irouni Maria, e namakinna Eritabeta bwa e kakatei te merimeri are i birotona. E kaonaki n te taamnei ae raoiroi Eritabeta ao e taku: ‘E kakabwaiako Iehova, Maria. Ao I kakabwaiaaki ngkai e mena tinan au Uea ni mwengau.’ E taku Maria: ‘I neboa Iehova ma nanou ni kabane.’ E tiku Maria i rarikin Eritabeta i nanon tenua namwakaina, ao imwina e a okira mwengana i Natareta.

Ngke e a ataia Ioteba ae e bikoukou Maria, e a kani kabwaraa aia kabae. Ma e roko te anera irouna n te mii ao e taku: ‘Tai maaku ni mare ma neienne. Bon akea te bae e karaoia ae bure.’ Ngaia are e a anaa Maria bwa buuna ao e kairia nakoni mwengana.

“E karaoi bwaai nako Iehova aika e kukurei ni karaoi i karawa, [ao] n te aonnaba.”—Taian Areru 135:6