E a kaania 40 te ririki maania tibun Iteraera ni maeka n te rereua. A a tia ni buakani kaawa aika bati aika korakora ao a tokanikai. A a kaembwa ngkai n rereuani Moaba ake a aoraoi i mainikun te Karaanga ae Ioretan, ao a nang rin n te Aba ni Berita. E rangi n raraoma ueani Moaba ae Baraka bwa e nang konaaki abana irouia. Ngaia are e a kaoa te mwaane ae arana Baraam nako Moaba, bwa e na kamaraiaia tibun Iteraera.

Ma Iehova e tuanga Baraam ni kangai: ‘Tai kamaraiaia tibun Iteraera.’ Ngaia are e a rawa n nako Baraam. E a manga kaoa naba te Uea ae Baraka ao e berita bwa e na anganna bwaai nako ake e tangiri. Ma e bon rawa naba Baraam. E taku ngkanne te Atua: ‘Ko kona n nako, ma ko na tii taekini baike I tuangko.’

E a toka Baraam i aon ana taongki ao e a kaineta maiaki nako Moaba. E iangoia bwa e na kamaraiaia tibun Iteraera, e ngae ngke e tuangnga Iehova bwa e na aki. E kaoti ana anera Iehova tenua te tai i aoni kawaina. E aki nora te anera Baraam, ma e noria ana taongki. N te moantai, e rairakinako te taongki man te kawai nakon te tawaana. Imwina, e a katenaa te oo ae te atibu ni kakomakiia waeni Baraam. N tokina, e a wene te taongki i nukan te kawai. E ororea te taongki aei n te kai Baraam n taai akana tenua akanne.

Imwin te katenua n tai, ao Iehova e a karaoa te taongki anne bwa e na taetae. E taku te taongki nakoni Baraam: ‘E aera ko a bon ororeai?’ E taku Baraam: ‘Ko kateinibabaai. Ngke iai au kabaang ao I a tia n tiringko.’ E taku te taongki: ‘Ko a tia n totoka i aou i nanon ririki aika bati. I a tia ni karaoa aei nakoim mai mwaina?’

Ao Iehova e a kanorabaa Baraam bwa e na nora te anera. E taku te anera: ‘E anga te kauring nakoim Iehova bwa ko na aki kamaraiaia tibun Iteraera.’ E taku Baraam: ‘I bure. N nang oki  rikaaki.’ Ma e taku te anera: ‘Ko kona n nako Moaba, ma ko na tii taekini baike e tuangko Iehova.’

E reke reireiani Baraam? E aki. Imwin anne, e kataia Baraam ni kamaraiaia tibun Iteraera tenua te tai, ma e bitii ana kamaraia akanne Iehova nakoni kakabwaia. N tokina, a a buakana Moaba tibun Iteraera, ao e tiringaki Baraam. Tiaki e bon raoiroi riki irouni Baraam ngke arona bwa e ongo iroun Iehova n te moantai?

“Kawakiningkami man te nanonrang n aekana nako, bwa e ngae ngkana a bati ana bwai te aomata, ma tiaki maiuna mwaitin ana bwai nako.”—Ruka 12:15